Harangszó, 1922

1922-01-01 / 1. szám

XIII évfolyam. 1922. január I. I. szám. Alapította: KAPI BÉLA 1910-ben. Laptulajdonos: a Dunántüll Lutner-SzCvetség. Kéziratok LovAszpatonára (Veszprémmegye), előfize­tési díjak, reklamációk a HARANGSZÓ kiadóhiva­talának Szeutgotthárdra (Vasvármegye) küldendők. Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító. Megjelenik mlnilen vasárnap. HARANGSZÓ SZERKESZTIK: SZALAY MIHÁLY, NÉMETH KÁROLY, CZIPOTT GÉZA. Kiadóhivatal: SZENTOOTTHÁRD, Vasvármegye. A HARAMiSZÓ elAnz'tfei ára: Cimszalagos küldés­sel 1/4 évre 38, félévre 75, egész évre 150 K. Csoportos küldéssel : */« évre 33, félévre 65, egész évre 130 K. Lather-Szöretégl tagoknak cimszalagos küldéssel ll* évre 33, félévre 65, sgés* évre 130 K. Csoportos küldéssel : V« évre 38, félévre 55, egéaz évre 110 K. Magasabb rendű élet. Magyar fajunk sok nagy tulajdon­sággal van megáldva Hogy csak a legszembeötlőbbeket említsük: termé­szetes észben, bátorságban, nagylel­kűségben, jószívben és szabadságsze- retetben vetekszik akármelyik néppel, sőt a legtöbbet felülmúlja. Természetes eszét mutatja az a körülmény, hogy bármily váratlan és nehéz helyzetben is hamar feltalálja magát. Erről a háború szolgáltathat elég példát. Parancsnok hiányában az egvszerü közembernek is helyén volt az esze és sok nehéz helyzetből kivágta magát. Ha nem volt parancs, nem állt meg nyáj módjára tehetet­lenül, hanem tudott tisztán látni és helyesen cselekedni. Jó eszét mutatja az is, hogy a legnehezebb kérdésekről is lehet vele beszélni, csak a kellő formáját talál­juk meg s még művészi alkotásokról: festményekről, szobrokról, költemé­nyekről is talpraesett Ítéletet tud hamarosan mondani. Bátorságát és nagylelkűségét ugyancsak a háború alatt láthattuk legvilágosabban. A harcban oroszlán, a békülékenységben bárány. Rettegett tőle minden ellensége, de a védtelen hadifoglyokkal és internáltakkal senki sem bánt nagylelküebben, mint ő. A francia, meg a német jó katona volt, de távolról sem mutatott annyi nagy­lelkűséget. Az orosz jószivü volt, de hol maradt tőle vitézségben 1 Ez a két ellentétesnek látszó jellem­vonás egyetlen népnél sem fér meg úgy egymás mellett, mint a magyar­nál. Ha másért nem, ezért megérde­melné az életet és a népek rokon­érzését. A szabadságszeretettel együtt ez a két tulajdonsága mutatja leg­jobban nemes származását. Szabadságszeretetét ismeri az egész világ. Ezt bizonyítják szabadságharcai, régi alkotmánya és az a történelmi valóság, hogy a vallásszabadságot magyar földön mondták ki törvény­ben legelőször. Egyik, másik nemes jellemvonásá­ról az idegenek is elismeréssel emlé­keznek meg. Montesquieu azt mondja: »A magyar hires szabadságszereteté- ről, nemes és nagylelkű jelleméről, hősi bátorságáról. Vendégszeretetének legendás hire van.« Mikor nagy tulajdonságai megtes­tesültek egy-egy uralkodóban, mint Szent Lászlóban, Mátyásban, vagy álialában a közéiet vezéreiben, mint Széchenyiben, Wesselényiben, Deák­ban, Eötvösben, Kossuthban, Vörös- martyban, Petőfiben, Aranyban és érvényre jutottak nemzeti életében : mindannyiszor bámulatos haladást tudott felmutatni. Mintha erős szárny- csapások emelték volna hirtelen a magasba. De sajnos, a gyönyörű elmélkedé­seket mindannyiszor gyászos bukások, a ragyogó sikereket csúfos kudarcok, a virágzás éveit a hanyatlás korszakai követték. Mert szerencsétlen fajunk nagy tulajdonságai mellett épen olyan nagy hibákkal és végzetes bűnökkel van megverve. Ezek ellensúlyozzák amazokat, sőt ha felülkerekedhetnek: romba döntik mind, amit amazok építettek. Ezért lett az a főid a nagy nekilendülések és félsikerek, de célt nem érések hazája. Ezért van itt annyi töredék élet, félbemaradt alko­tás, megérés előtt letarolt vetés. Bűneinket többnyire Ismerjük, csak be nem akarjuk ismerni őket. Egy­másban el is ítéljük, de magunkat nem tudjuk szigorúan megítélni és a megismert bűnöket nem tudjuk elhagyni. Legszembeszökőbb bűneink a párt­viszály, az alaposság és kitartás hiánya, az életnek könnyelmű és léha felfogása, az uraskodási hajlam, igazi prófétáink föl nem ismerése és meg nem becsülése, ellenben a feltolakodó, sokat Ígérő hamis próféták és Qres jelszavak bálványozása, a szabadság összetévesztése a szabadossággal, amiért aztán reánk is illik az a mondás: »a magyar jármot nem tör, de a szabadsággal élni nem tud.'« Elég szemléltető példát szolgáltattak erre a legutóbbi forradalmak. Újabb bününk: a régi becsületes­ség helyébe lépett megvesztegethető­ség, vagy korrupció, a régi családi és társadalmi élet tisztaságának és tisztességének helyét elfoglaló erköl­csi romlottság, amely iszapként önt ma már el mindent; a régi magyar szivesség és áldozatkészség helyébe lépett önzés, amely miatt elpusztulhat haza és testvér, csak ő harácsolhas­son és tivornyázhassoa. A hitbuzgóság, az igazi mély vallásosság pedig sohasem volt erős oldala a magyarnak. K^t véglet kö­zött hánykolódva közelebb állt mindig a pogánysághoz, mint a keresztyén- séghez. Vagy babonába sülyedt, vagy felvilágosultnak tartva magát, a babo­nával együtt eldobta magától hitét, Istenét is. Épen ilyen fogyatkozása a magyar­nak a művelődés meg nem becsülése és az erre való alkalmak meg nem ragadása. Könyvre nem tud áldozni. Ha olvas is, csak a politika, a párt­viszály és a napi hirek érdeklik. Lel­két gazdagítani nem kívánja. Ideje volna, hogy végre elhagyjak bűneinket s állandóan érvényre juttas­suk jó tulajdonságaikat, hogy mindig azok legyenek felül s magasra emel­jenek és a magasban tartsanak ben­nünket. Magasabb rendű életet kell élnünk. Erre kell vágynunk égő vággyal. Ezt kell célul kitűznünk, erre kell serken-

Next

/
Thumbnails
Contents