Harangszó, 1921

1921-10-16 / 42. szám

1921. október 16 HARANOSZO. 333. Pásztorunk a Jézus.*) Pásztorunk a Jézus, Hozzá tartozunk, Hű ölébe rejtve, félni nincs okunk. Bárhová vezessen, csak kövessük őt, Járva pusztaságot, harmatos mezőt. Pásztorunk a Jézus, Rája ismerünk, Hogyha tiszta hangja lágyan szól ne­künk. Megpirongat néha, édes a szidás; ó vezessen minket, ö, és senki más. Pásztorunk a Jézus meghalt nyájáért, Mindemk juhra hullt a drága vér. Rajta van pecsétje minden gyermekén, »Lelkem adtam néki — szól — és így enyém.« Pásztorunk a Jézus, karja fegyverünk, Jönne bár a farkas, mit sem árt nekünk. A halál völgyében szívünk nem remeg, Tudjuk, a halált is Jézus győzte meg. *) A Halleluja evangéliumi énekgyűjteményből, melynek kottás kiadása most készül. Ára előjegy­zésben 80 korona. Megrendelhető: Bethánia Buda­pest, Vili,, Gyulai Pál u. 9. Olvassuk a bibliát! Zsolt. 119., 105.: Hói biblia a házban nincs, Hiányzik olt a legfőbb kincs. Tanyát a sátán ütött ott, De Isten nem lel hajlékot. Vezető Isten. Okt. 17. Zsolt. 139.0—10. Vezető Isten. Mily szokatlanul hangzik ez még mindig! De mennyire ilyennek látta őt a Zsoltárban ujjongó lélek. Neki keze is van! Nemcsak, hogy segítsen karunk alá nyúlva; nemcsak, hogy áldjon fejünket simítva; nemcsak, hogy töröljön könnyes szemeinken, hanem, hogy legyen, mivel fogja vezetni kezünket. Mert az ö vezetőkeze nem messziről mu­togat. Közel jön, belénk fog az Ő keze, az Ö jobb keze. Van-e már neked, — nem segítő, hanem vezető Istened? Okt. 18. Zsolt. 23.1—4. Milyen sok él­ménye lehetett annak a vezető Istenről, aki nem csak kezét, hanem egész lényét vezető természetűnek látta 1 A szemét, a hangját, az alakját, szerszámait gondját és egész foglalkozását vezetéshez "idomultnak. Úgy, mint pásztorét. A pásztornak szinte egyetlen munkája a vezetés Vezet, mikor legeltetni megy; vezet, mikor itatni, vezet, mikor nyugtatni viszi nyáját. Még a veszedelem elől s veszedelem közben is vezető munkát kell végeznie csupán. „Az Úr az én pász­torom.“ Okt. 19. János 10.2—5. Nem lealázó az, hogy valaki pásztorunk akar lenni ? Hát nyájba valónak néznek minket? Az Úr Jézustól nem lealázó. Ő ezzel csak azt mutatja meg, hogy a vezető Isten is testté lön Benne. Pásztorunk akar lenni azért, mert meglátta, hogvmekünk jobban, mint jó tanítóra, szükségünk van Ra, a jó pász­torra. Mióta még életét is adta a juhokért, megszerezte az egyetlen jogot, hogy pász­torunk legyen. Óh aki ezt tudja, az nem szégyenkezve, hanem szent dicsekvéssel énekli: „Pásztorunk a Jézus “ Okt. 20. Zsolt. 107.28. A vezetés nem legelőről legelőre, forrásról forrásra, útról útra történik csupán. Nem is csak valami kellemetlen helyzetből. Hanem mindenek­előtt egy rettenetes állapotból. A bűnből. Ebből a legsanyarúbb sanyaruságból. Aki nem engedi kivezettetni magát bűneiből az Úr által, annak nem tudja Jézus megfogni 2 kezét Okt. 21. Mété 2.9—10. A napkeleti böl­cseket arra a helyre vezeti a csillag, ahol Jézust találhatják. Isten vezető munkájának céljában ma is ez áll minden más előtt. Ő vezet el nemcsak a gyermek — Jézushoz Bethlehembe, hanem ahhoz, Aki meghalt érted a Golgotán. Engedtek már, hogy oda vezessen ? Okt. 22. Mikeás 2.12—13. Isten vezető munkájában hátra yan még egy igen fontos rész. Az amellyel Ő az övéit összevezérli,. mint nyájat ugyan, de mégis — seregbe. Seregbe, melyre nem harmatos legelők, ezüst források, hanem harcmezők várnak. És nagy kitörések a Sátán frontja ellen s nagy áttörések a Sátán frontján. A harcban is előttünk megy a vezető Isten. Nem a front mögül dirigál, mint a modern, had­vezérek. Elől a király. Élünkön az Úr! Okt. 23. Zsolt. 119.105. Mivel vezet a vezető Isten ? Sohasem karddal. Mindig valami fényléssel. Ez volt a Mózes felhő­jében, tűzoszlopaban, a bethlehemi csillag­ban. Ma is fénnyel vezet. Az ige szövét- nekes fényével. Fényes felhő elfoszlik, tűzoszlop kialszik, csillag elhalványul s még a nap is elmúlik, de a jeleken túl s a jelek nélkül is örökké megmarad az ige világító, vezető ereje. És ez az ige tud mindenütt oda hullani világosságával lé- pésről-lépésre a lábad elé. Lehetnek jó tanácsadóid, jó példaadóid, jó útmutatóid, de teljes vezetést csakúgy kapsz, ha ma­gad közvetlen élsz az igével. Aki a vezető Istennel akar élni, annak az igével kell állandóan élni. Vájjon hányán vannak így ? MAGYAR GAZDA. Szüretelnek. Az idén hosszabb életűek az őszi­rózsák, mint máskor, édesbúsan, le­hajtott fejjel álmodoznak még a ker­tekben, mintha nem is ősz-havára fordult volna az idő járása. Pedig, a kalendárium szerint, itt van már a zuzmaráshaju Október; ám most jól viselte magát a vén fiú, nem lombot hullató dérrel, testet borzol- gató széllel, hanem tavaszias mosoly- lyal, rügyetfakasztó langy-melegséggel köszöntött reánk. A köd elmaradt valahol a tengereken, azúros az ég, ragyog a nap, a fákon, a késő sze­relemre emlékeztetve, másodszor virít a virág. A gyümölcsöt érlelő forró nyár után gyönyörű ősz következett el, megérett minden gyümölcs, az utolsó is: a szöllő. Szüretelnek. A szinpompásra hímzett ősziruhába öl­tözött hegyek oldalain, lankáin nyúj­tózkodó présházak, hajlékok benépe­sültek és egy röpke időre megelevene­dik a régmúlt, amikor a tokaji, a somlói, a badacsonyi szüreteken gyöngyőspártás szépasszonyok, rózsa- vizillatos kisasszonyok daliás nemes urakkal, urfiakkal lejtették a vánkos­táncot Bihari muzsikája szavára és elálmodoztak Lavotta első szerelmé­nek bűs-gyönyörberingató melódiáin... A rajvonalba sorakozó rendek közt víganós leányok, menyecskék hajla­dozva, ringva-rengve szedik a szőllőt, pajzánul enyelegnek a puttonyos legényekkel, dal, édes magyar nóta is kél életpiros ajkukon és száll messze, messze, hírül adva minden­kinek, hogy a sok szomorúság kö­zepette egy kis vígság is akadt: a szüret.,. Jó szüret van; minőség tekintetében igen jó. Somlón legalább az idei termés az utóbbi évtizedek legjobb évjáratait is — amilyen volt az 1893-as, az 1903-as, 1908-as — messze túl haladja és, mint a szöl- lősgazdág örömmel mondják, a leg­öregebb ember sem emlékszik olyan jó borra, mint az idei lesz. Adja a jó Isten, reánk fér: bor, búza, bé­kesség !... * Kétszeres termés. A példátlanul forró nyárt követő enyhe verőfényes, ősznek tulajdonít­ható az a ritka eset. amelyről egyik olvasónk értesít bennünket. A vesz- prémvármegyei Somlón — írja — az egyik szőlősgazdának kétszeres füge-termése volt az idén. Az első a rendes időben, júliusban, a második pedig most, szeptember utolsó nap­jaiban. És ez a második termés, amely a mi kiimánk alatt rendes körülmények között csak a jövő jú­liusra érett volna be, nemcsak éppen olyan szép volt és bőséges, mint az első, hanem sokkal édesebb és za­matosabb. A rendkívüliség annál feltűnőbb, mivel a fügefa tavasszal hozott gyümölcse csak a következő nyáron, tehát egyév múlva érik be. Klein Sándor órás és ékszerész Szentgotthárdról keres néhány isko­lát végzett jó fiút tanoncnak. A fiú teljes ellátásban, jó bánásmódban, ruházkodását illetőleg is jóakaró tá­mogatásban részesül. 4—4 Gyermekek mellé nevelőnőnek ajánlkozik 4 polgárit végzett ifjú leány. Cím a kiadóhivatalban. 3—4

Next

/
Thumbnails
Contents