1966. június 22. - Budapest Főváros Tanácsa Végrehajtó Bizottsága üléseinek jegyzőkönyvei (HU BFL XXIII.102.a.1)

101

■ J ........................................................ ••. tó.—. I i- 2 ­10. Beck András Bartók Béla mészkő 11. Marton László Ferenczy István márvány 12. Kocsis András Zichy Mihály bronz 13. Pátzay Pál Dorkovits Gyula " 14. Segesdy Gy. Stróbl Alajos " 15. Makrisz A. Medgyesay Fereno márvány 16. Kiss István Janus Pannonius " 17. Pásztor János Rudnay Gyula 11 18. Tar István Ferenczy Károly bronz Az 1-11. sorszám alatt felsorolt szobrok a Városligetből kerülnek át, a 12-18, sorszámuakat a szigeten állittatjuk fel először. A Margitsziget és a müvészsétány rendezési tervének és a mellszob­rok művészi minőségét elbíráló szakértői vélemények birtokában ez év elején megvizsgáltattuk a szigeten elhelyezésre kerülő szobrok és talapzatok állapotát, és kiadtuk a megbízásokat azok rendbeho­zatalára, átalakítására 111. uj posztamensek tervezésére és kivi­telezésére. Ezek a munkák folyamatban vannak. /A fedezet - kb. 140.000 Ft, 1 a Fővárosi Emlékmű Felügyelőség 1966. évi költségve­tésében biztositva van./ A műemléki kápolna közelében álló Janus Pannonius szobor kivételével mindegyik szoborhelyhez egységesen 130x130 cm-es uj alapozás készül, ezzel kívánunk láthatóan is utal­ni a sétány szobrainak összetartozására. Megtörtént a szobrok helykijolölóse is. Ennek megfelelően a Főváro­si Kertészeti V. elvégezte a megfelelő parkosítási munkálatokat, kisebb átalakításokat. Az Emlékmű Felügyelőség a műhely- és helyozini munkákat úgy rendel­te mog, hogy a müvészsétány átadása augusztus 20-ig megtörténjék. Budapest, 1966. junius 7. í dr. Kerek Gábor sk. . osztályvozető Láttam, egyetértek Hantos János sk. VB.Elnökhelyettes I ! A I ■ ] . . .mm

Next

/
Thumbnails
Contents