A Győri Püspökség Körlevelei, 1953

1953­1 . 291/1953- sz. - SZEMTSBGI BOJT TJJ SZABÁLYAI Szentsé^es Atyánk, XII._ Piusz .pápa az Acta Apostolicae Sedis fo­lyó évi januar ho 16-i számában ^megjelent "Christus Dominus" kezdetű apostoli konstituc.tójával az egész világegyházra vonatkozóan újra rendezte a szentségi böjt kérdését. A konstitucióban foglalt uj sza­bályok az A.A.S. megjelenésének napján már életbe léptek. Az alábbi­akban pontos fordításban közlöm az apostoli konstitució rendelkezé - seit és a Congr. S. Officii instrukciójáb a szentségi böjt uj fegyel­méről. Felhívom Idő Papjaimat, az uj szabályokat alaposan tanulma - nyozzák át és a körlevélben közölt szöveg alkalmazásával hirdessék meg a niveknek. Egyben elrendelem, hogy a tavaszi koronák egyik tár­gya az apostoli konstitució rendelkezéseinek pontról-pontra való meg­tárgyalása legyen. j- * A '"Christus Dom:: nüs" kezdeti apostoli konstitució normatív ~ ’része~ I - szabály. - A szentségi böj' zr ' v ’-nje é jféltől kezdve tovább­ra is érvényben marad mindazok szamába, akik nincsenek olyan külön - leges körülmények között, mint amilyeneket ebbér az apostoli konsti- tuciÓDan felsorolunk, Az azonban általános és közös alapelv /princi- pium/ legyen a .jövőben mindenkire, akár papokra, akár hívekre vonat­kozólag: a természetes viznek a vétele nem törj meg a szentségi böj­töt. , II- szabály. - A betegek, még ka p.e.ui is ágyban fekvők, gyónta- tójuknak megfontolt Ítéletére, szeszes ital kivételével vehetnek ma­gukhoz valamit ital vagy igazi gyógyszer módjára /per modum potus vel verae medicinae/. Ugyanez az engedély érvényes a beteg miséző papok számára is. III. szabály. - Azok a papok, akik vagy a kései órákban vagy fá­rasztó lelkipásztori munka után, vagy hosszabb ut megtétele után mi­séznek, vehetnek magukhoz valamit ital módjára, szesz kivételével; úgy azonban, hogy legalább egyórai iiőköz maradjon a szentmise kezde- téig. IV. szabály. - Akik pedjg kétszer vagy háromszor miséznek, az abluciot magukhoz vehetik. Ez azonban ebben az esetben ne borral, hanem csak vízzel történjék. V. szabály. - Úgyszintén a hívek is, még ha nem is betegek, ha komoly nehézséget jelent teljes éhgyomorral járulniok a szentáldozás­hoz, éspedig vagy fárasztó munka miatt, vagy a késői idő miatt, ami­kor szentáldozáshoz járulhatnak, vagy a hosszú ut miatt,^ amelyet meg kell tenniök, - amíg ilyen nehézség áll fenn, a gyóntatónak megfon­tolt Ítélete alapján valamit vehetne!; magukhoz ital módjára, szeszes folyadék kivételével; úgy azonban, begy legalább egyórás böjtöt tart­sanak szentáldozásig. VI. szabály, - A helyi Oriinarl jóknak megengedjük, hogy ha a körülmények szükségszerűen úgy követelik, az esti misék végzésére en­gedélyi adjanak. Ezeknek az esti miseknek kezdete ne legyén a délutá­ni 4 óra előtt. Esti misére engedélyt adhatnak akár a jelenleg mise­hallgatásra kötelezett napokon, aká. -az eltörölt ünnepeken, ?;kar minden hónap első péntekén, akár egyéb, a nép nagy részvételével meg­tartott ünnepen, sót ezeken a napokon, kpvül is egyszer egy héten. Es­zekben az esetekben a miséző pap a szilárd eledel és a szeszt ^tartal­mazó italok tekintetében " i srás böjtöt tartson, az egyéb ita-

Next

/
Thumbnails
Contents