A Győri Püspökség Körlevelei, 1953

lók tekintetében pedig egyórás böjtit. Ezeken a miséken a hivek is szentáldozáshoz járulhatnak ugyanennek a böjtölési szabálynak betar­tása mellett.. /Kétszer azonban nem áldozhatnak egyugyanazon a napon, v.ö. 857- kánon?/ A missziós területeken pedig az igehirdetőknek a helyi Ordina- riusok az esti misézés engedélyét megadhatják a hét minden napjára is. Tekintetbe kell ugyanis venni az ottani különleges állapotokat: többnyire ritkán jutnak el a papok az egymástól messzefekvő misszi- ósállomásokra. A helyi Ordinariusok azonban szorgalmasai" ügyeljenek arra,hogy az itt megadott engedélyek tág értelmezése megakadályoztassék, és vegyék elejét minden visszaélésnek és tiszteletlenségnek. Ugyanis, noha megadtuk .ezeket az engedményeket, amiket a mai embereknek élet- körülményei és helyi viszonyai megkövetelnek, mégis nyomatékosan a- karjuk hangsúlyozni a szentségi böjt jelentőségét, erejét és. haté­konyságát azok számára, akik az Eucharisztia szinei alatt rajtoző is teni Megváltót magukhoz akarják venni. Azonfelül valahányszor a test áldozatviselése kisebb lesz, a léleknek kell azt kipótolnia ere­jéhez képest, akár belső• töreleiemmel, akár más módon, az Egyház ha­gyományos szokása szerint. Az Egyház ugyanis, amikor a böjtöt eny- hiti, más cselekedetek teljesítését szokta eloimi. Akik tehát ebben az ügyben adott kedvezményekre jogosultak, azok bensőségesebben vé - gezzenek Istent imádó, neki hálatadó, őt engesztelő és tőle uj égi kegyelmeket kérő imádságokat. Minthogy mindenkinek világosan kell látnia, hogy az Eucharisztiát Jézus Krisztus/'az Ő kínszenvedésének örök emlékezetére" rendelte, a keresztény alázatosságnak és kérész - tény bünbánatnak azokat az érzelmeit is keltsék fel lelkűk mélyéből, amelyeket az isteni Megváltó szenvedéseinek megfontolása kell, hogy felidézzen. Ugyancsak ajánlják fel a felebaráti szeretet minden gyü­mölcsét annak az isteni Üdvözítőnek, aki folytonosan feláldozván ma­gát az oltáron, szeretedének legnagyobb^bizonyságát ujitja meg„ Va­lóban ilyen módon járulnak hozza mindnyájan ahhoz, hogy napról-napra egyre jobban teljesedjék, amit a ITemzetek Apostola mond: "Egy kenyér egy test vagyunk sokan, mindnyájan, kik egy kenyérben részesülünk" /Kor. Iá 10,17-/. Mindazt, amit az a Konstituoió tartalmaz, kötelezőnek és érvé­nyesnek rendeljük el, minden bármennyire kíilönleges ellenkező rendel kezés megszüntetésével és a Szentszéktől bármiképen engedélyezett összes többi privilégium és felhatalmazás visszavonásával, hogy min­denki mindenütt ezt a szabályzatot egyöntetűen tartsa be. II. A Szent Officium instrukciója a szentségi böjt fegyelméről. XII. Pius pápának a mai napcn kiadott "Christus Dominus" kezde­tű apostoli konstituciója nem k^vés engedélyt és nfelmentést ad ugyan a szentségi böjt megtartásában, de ugyanakkor legnagyobbrészt érvény ben hagyja a lényegre vonatkozóan a C.I.C. normáit is /808. c. és 858. c. 1. §./ azoknál a papoknál és hiveknél, akik ártörvényt be tudják tartani. Méöis ezekre is kiterjed a Konstituciónak az az első kedvezménye, hogy a természetes viz /azaz minden más anysg hozzáke - verése nélkül/ többé 'nem bori meg a szentségi böjtöt. Ami pedig a többi engedélyt illeti, csak azok a papok és hivek élvezhetik, akik a Konstitucióban felsorolt különleges helyzetben vannak, vagy esti misét mondanak, ill. esti misén áldoznak, úgy amint azt az Ordinariu sok megengedik a nekik juttatott fölhatalmazások határai között. Azért tehát, hogy az ilyen engedélyekre vonatkozó rendelkezése­ket mindenütt egyformán megtartsák és az engedélyek tág értelmezésit • - 2 - '

Next

/
Thumbnails
Contents