Borus - Bydeskuthy (Gyászjelentések, Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtára)

Borus Józsika

Á Tiszántúli Református tgynázkeriiict NcgyUny vidra, Debrecen. ^ ^ 3’­O ­Oft Ozv. Borús Józsefné született Böszürményi Jolán, úgy maga, mint gyermekei Borús Jolánka és Ferenez; az elhunyt testvére Borús Béla; továbbá a nagyszülők özvegy Borús Mihályné és özvegy Böszörményi Elekné nevében az édes anyai szív örök gyászával, a csapá­soktól összezúzott lélek mérhetetlen fájdalmával tudatja, hogy sokat szenvedett édes gyermeke BORÚS JÓZSIKA, két évi kínos betegség után életének 10-ik évében 1898. évi január 20-án d. e. 8/*Í0 órakor jobblétre szenderült. Az ártatlan kis halott földi maradványai 1898. január 22-én délután 8 órakor fognak az ev. ref. vallás szertartásai szerint örök nyugalomra helyeztetni. Szatmár, 1898. január 20. Legyen áldás porai és emleke felett! Lengyel K. I-sö temetk. intezete Szatmár on. MONYAI JÁNOS KÖNYVNYOMDÁJA, OZATMÁK.

Next

/
Thumbnails
Contents