Joannes Bocatius: Jaurinum redivivum. Győr visszafoglalása. Hősköltemény - Győri Tanulmányok Füzetek. Tudományos Közlemények 1/1998 (Győr, 1998)

JAUDINUM GEDrVTVUM - GYŐR V^ZAÍOGLALÁM 1598. március 29-e Győr történetének egyik legjelentősebb napja. Ez az az esztendő és nap, amikor négy év bitorlás után SCHWARZENBERG Adolfnak és PÁLFFY Miklósnak sikerült csellel visszafoglalniuk a győri várat a török uralom alól. Az esemény túlmutat a város történetén, hiszen ez volt az a végvár, amelyet szokás „Bécs kapujának" nevezni; ez volt az utolsó bástya, amely védte az osztrák fővárost, a Habsburg-birodalmat. Nem véletlen hát, hogy a véderő föl­adását nagyon keményen torolta meg a császári ítélet, hiszen még ab­ban az évben kivégeztette HARDEGG Ferdinándot. Az okokat és követ­kezményeit az irodalom terjedelmes sokasága dolgozta föl, és az évfor­dulók újabb meg újabb alkalmat adtak a még nem ismert történelmi témájú összefüggések, következtetések, dokumentumok.., stb. föltárá­sára. MOHL Antal és testvéröccse Adolf, könyvet és kiadós irodalom­jegyzéket adtak közre. Az 1933 óta megjelent dolgozatok, tanulmányok és más dokumentumok bibliográfiába szedését e sorok írója készítette el. BAY Ferenc, a hajdani győri levéltáros és könyvtáros életútjának feltárását végezvén bukkantam személyi gyűjteményében egy hajdani borítékra. Meglepődtem a benne talált kollegiális levél olvastán, ám még inkább arra a fordításra lettem figyelmes, amelyet GERÉB László dr. küldött el BAY-nak. Mellékelve volt 16 silány papírra gépelve BOCATIUS, Ioannes 602 soros hexameterekben írott, Győr visszavételét megéneklő eposz fordításának jelentősebbik része, 490 sor. GERÉB írja is, hogy nem fe­jezte be az átültetést, annak munkálataira valaki mást kérjen föl a címzett. Az a levél és az egész fordítás azonmód maradt személyes holmijai között, sehol és sohasem jelent meg. Tudomásom szerint BAY nem is válaszolt a küldeményre. Alkalmasabb időben nem is bukkanhattam volna az értékes do­kumentumra. A fordítás hiányzó részét és az eredeti műhöz csatolt Aposztrophe 60 sorát, a Votum pro victoribus 10, valamint a Coronis ad Schwarzenbergium 42 sorát kellett még hozzá magyarra fordítani. Ezt a feladatot FEDERMAYER István nyugalmazott győri latintanár vál­lalta. A fordítás egybevetését az eredeti latin szöveggel és némi moder-

Next

/
Thumbnails
Contents