Független Magyar Hírszolgálat, 1989. március-1990. február (13. évfolyam, 1-12. szám)

1989-03-15 / 1. szám

Független Magyar Hírszolgálat INDEPENDENT HUNGARIAN NEWS SERVICE WASHINGTON, D.C. Szerkeszti: Stirling György 7245 Parkwood Ct., Falls Church, Virginia 22042 1989. március 15. Megjelenik minden hó 15-én XIII. évfolyam 1, sz. Magyarországi sajtószemle január - február Egy idézettel kezdem a NÉPSZABADSÁG 1988.^december 1?.-i számának egyik cikkéből. Címe« "A sebeket orvosolni kell".' S íme a kiemelt részs^'Erős indu­latokat váltott ki írásunk, amely ’Ártatlan-e ^arkas Vladimir?’ címmel jelent meg. Igen sok levelet kaptunk. Ezek szinte mindegyike mélyen elítélte azt a törekvést, amely szalonképessé kívánja tenni a korszak súlyos bűnöktől terhelt embereit. Más levelek pedig azt a beállítást kifogásolják, amely az ellenfor­radalom utáni korszakot úgy kívánja feltüntetni, mintha a Rákosi-Gerő-klikk időszakában tömegesen alkalmazott megtorlások, törvénytelen és igazságtalan^ meghurcolások következményeinek felszámolására, hasonló jelenségek megismétlő­désének kizárására semmi sem történt volna.............. Történelmünk e fájdalmas korszakából még mindig maradtak égő sebek. Annak ellenére, hogy az 1956-os ellenforradalom leverése után az MSZMP teljes határozottsággal szakított a személyi kultusszal, felszámolta annak alapjait és az állami szervek sok ezer ember jogi rehabilitálásáról, kártérítéséről gondoskodtak, hogy legalább for­mailag elégtételt kapjanak mindazok, akiknek ártatlanul börtönben, munka­táborban, internálásban töltött éveire teljes elégtételt soha nem lehet adni." Figyelemreméltó sorok, melyeknek külön jelentőseget ad, hogy a nem vala­melyik ellenzéki szamizdatban, hanem a párt hivatalos lapjában jelentek meg. Efelől egyébként azért sem lehet kétségünk, mert 1956-ról, mint ellenforra­dalomról szól. (Itt meg kell jegyeznünk: a cikk három hónappal ezelőtt író­dott, s azóta a pártban is jelentkeztek törekvések - a történészbizottság je­lentése, Pozsgay rádiónyilatkozata, Németh Miklós beszéde,_stb. -, amelyek Ötvenhat átértékelését,rehabilitálását célozzák s ha^ez máig még nem is vált párthatározattá,a jég megtört és a folyamatot megállítani, vagy visszafordí­tani már nem lehet.) Jól mutatja a közhangulatot, hogy a szerkesztőséghez érkezett levelek írói felháborodásukat fejezték a szerecsenmosdatás miatt, ami bizonyos körök­ben ma otthon folyikj a magyar társadalom tudni akarja, milyen bűnöket követ­tek el a farkasvladimirok, meg társaik és felelősségrevonást kíván.A vétkesek felelősségrevonását és az áldozatok rehabilitálását. Ami viszont a Népszabad­ságnak azt az állítását illeti, hogy az "ellenforradalom" utáni korszakban történtek lépések a "megtorlások és meghurcolások következményeinek felszámo­lására", azt meg kell kérdőjelezni. Elsősorban azért,mert nemcsak Rákosiék idején történtek törvénytelenségek, hanem 1956 után, a Kádár-rendszer kezdeti éveiben is, amikor a bosszú jegyében szabadságharcosok tízezreit zárták bör­tönbe és százakat akasztottak föl. De az sem igaz, hogy mindazok kárpótlásá­ra szándékot mutattak volna, akik a régebbi múltban igazságtalanul szenved­tek. Lehet, hogy néhány ezer ember rehabilitálásáról gondoskodtak, de - az 1962-es párthatározat értelmében - csak kommunista párttagok ügyeivel foglal­koztak. Mintha a nem pártagokkal szemben elkövetett törvénysértések jogosak lettek volna... , Itt közbe kell iktatnom egy levelet a Népszabadsághoz érkezettek közül, írója dr.Zimányi Tibor, volt recski internált, a Recski Szövetség egyik veze­tője. "Farkas Vladimir sajátos nyelven beszél - olvassuk a levélben. - Amikor most végre kiderült, hogy 11 rendbeli hamis vád és kétrendbeli halált okozó testi sértés miatt 12 évre ítélték, mégis ártatlannak tekinti magát. Arra gon­dolok: engem hány évre ítéltek volna ezzel a bizonyított anyaggal? Hog^ élve mpe. az biztos! Megítélésem szerint egy csipetnyit vettek elő tény­

Next

/
Thumbnails
Contents