Független Magyar Hírszolgálat, 1983. március-1984. február (7. évfolyam, 1-12. szám)

1983-03-15 / 1. szám

Még valaminek a hiányát kifogásolja Fekete Gyula és joggal. "Arra sincs uta­lás -°írja hogy határainkon túl is élnek magyarok. Vagy az 'idegenlégiósok­ról* szóló vonzó riportokat, interjúkat számítsam ide? Puskás Öcsi,Dobos Attila, Ernyei Béla, stb, akik közül csak Puskás maga két képes riportot kapott, Össze­sen hét teljes oldalon." Aztán így folytatódik a mérleg« "De nemcsak a külföldi magyarságot rekesztik ki a lapból a szerkesztők, hanem igen bőséges idegen anyagukból - a Szovjetunió kivételével - a szomszédos országokat is. Nyomát se, találom e lapokban annak, hogy Ausztria, Jugoszlávia, Románia, Csehszlovákia a közvetlen szomszédságunk s hogy a bennük élő népekkel ideje 'rendezni végre kö­zös dolgainkat*, s hogy ez a 'nem is kevés’ munka a most cseperedő nemzedékekre vár. Központi lapjaik nem késztetik őket erre a munkára". Hát mire késztetik? Mire bíztatják, mire oktatják, mire készítik fel őket, a tizenévesek minden jó és rossz hatás befogadására nyitottszívú, nyitottlelkü nemzedékét? Erre is válaszol az író« a szexre, a szexuális életre. Fekete Gyula tanulmánya egész második felét - teljes másfél újságoldal - arra szenteli hogy az Ifjúsági Magazin már fentebb említett állandó szexuális rovatából mu­tasson be szemelvényeket, idézze a tizennégy-tizenötéves fiatalok megdöbbentő kérdéseit és az azokra adott, néha még megdöbbentőbb rovatvezetői válaszokat. A kérdések arról árulkodnak, hogy a serdületlen fiatalok számára a nemi élet mindennapos dolog, a szerkesztők válaszai pedig megcsúfolnak minden erkölcsöt. "Tömegével hozzák a példákat - írja Fekete Gyula - primitív népek életéből, a középkorból« az eszkimó kölcsönadja feleségét, a Fülöp-szigeteken szégyen a menyasszony szüzessége, remek pszicholo'gus férjek fizetett harnadikkal vetetik el menyasszonyuk szüzességét, hogy ne ők okozzák a fájdalmat, stb. stb." Mutatóba ennyi is elég. A fiatal lányok és fiúk leveleiből már csak azért sem idézek, mert gátlástalan, szabados hangjuk s a testi szerelem részleteinek natu­ralista leírása nyilván megbotránkoztatná az olvasót. Nem csoda, hogy - mint az élet és irodalom cikkében olvassuk - az Ifjúsági Magazint a szexi rovatok stílu­sa és tendenciája (!), valamint a képanyaga miatt pornó lapnak tartják sokan. Alig hihető,de igazi az egyik szomszédos szocialista ország (Fekete Gyula nem nevezi meg, melyik) ezen a címen kitiltotta területéről az Ifjúsági Magazint... Keserűen sóhajt fel az író« "A szerkesztőség elzsilipeü az ifjúkori romanti­ka legtisztább, legüdébb, legnemesebb és legbővebb forrását - soha később abban a minőségben föl nem fakasztható forrását -, a szerelmet... Emberformáló, hatal­mas erők - eszményvilág, romantika - forrásait kerestem ifjúsági sajtónkban« a tizenéveseknek felkínált forrásait. Ahogy én látom, szennyezettek ezek a forrá­sok ..." Bizony szennyezettek! A tiszta forrásokat - az irodalom és a történelem forrá­sait - elzárja a rendszer s helyettük olyanokat nyit meg az ifjúság sajtója, melyekből mocsok zúdul a szépre, jóra szomjazó ifjúság elé. Mert az nem igaz,hogy a fiatalok eredendően rosszak. A felnőtt társadalom teszi rosszá őket,amikor ne­velés helyett erkölcsromboló olvasnivalót tálal eléjük szellemi táplálékul. A Ká­dár-rendszernek talán ez a legnagyobb bűne. Mert ez semmiféle összefüggésben nin­csen a szovjet megszállással, amiért nem lehet Kádárt felelőssé tenni. De az if­júság s ezen keresztül a magyar jövő tönkretételéért föltétlenül. Idegen megszál­lás alatt is lehetne erkölcsös, hazaszerető, eszményeket tisztelő fiatalokat ne­velni. Ha nem lenne kommunizmus... Azokból a tizenéves fiúkból és leányokból, akik az Ifjúsági Magazin szexi ro­vatait ”bújják és az ott olvasottak alapján alakul ki bennök kép a szerelemről s házasságról, a jövő családapái és családanyái lesznek. Aligha csodálkozhatunk hát azon, hogy Magyarországon válságban van a család, hogy szaporodnak a vá­lások, hogy - ördögi kör! - egyre több a szülők nélkül, az utcán felnövő gyerek. Ezek megmentéséhez kevés Fekete Gyula és a hozzá hasonló derekak figjrelmeztető szava. Sokaknak, nagyon sokaknak kellene tiltakozniok, hogy az ifjúság államilag irányított megrontása abbamaradjon. Vajon lesznek-e elegen?... A budapesti ifjúságpolitikai tanácskozáson hangzott el ez a mondat« "Egy tár­sadalom értékmérője, hogy milyen utódokat nevel." így igaz! Ezzel pedig — aka­ratlanul - a párt egyik vezető embere mondott súlyosan elmarasztaló ítéletet a rendszer, a kommunizmus fölött.- 3 ----------------*

Next

/
Thumbnails
Contents