Független Magyar Hírszolgálat, 1983. március-1984. február (7. évfolyam, 1-12. szám)

1983-03-15 / 1. szám

VII. évfolyam 1. szám - 1983» március 15» ff Független Magyar HírszÜlgálat Megjelenik minden hó 15-én Szerkeszti: Stirling György 7245 Parkwood Ct., Falls Church, Virginia 22042:1,2 Magyarországi sajtószemle február l-től 28-ig "Egy társadalom értékmérője, hogy milyen utódokat nevel" - mondotta Sarlós István, az MSzMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyet­tese az Állami Ifjúsági Bizottság február közepén rendezett ifjáságpolitikai tanácskozásán. Ez a testület nemrégiben alakult, nemcsak azért, hogy eggyel szaporítsa a szocialista Magyarországon létező állami bizottságok fölös.szá­mát, hanem azzal a céllal, hogy támogatást nyújtson a KISz-nek az ifjúság ne­velésében, öntudatos felnőtté válásában. A Kommunista Ifjúsági Szövetség ugyan­is képtelen megbirkózni a feladattal, noha már eddig is megkapott minden állami támogatást, lévén az egyetlen engedélyezett ifjúsági szervezet hazánkban. A tanácskozáson sokmindenről esett szó, többek közt arról, mikép lehetne a fiatalok számára vonzóbbá tenni a KISz munkáját és milyen programmot kellene adni a serdülőkorúaknak, amihez szívesen csatlakoznak e ami ugyanakkor előse­gíti fejlődésüket, nevelésüket, szellemi kibontakozásukat. S ezzel kapcsolato­san természetesen szóbakerült az ifjúsági sajtó ügye,^ a kérdés, hogy a Ma­gyarországon ma megjelenő két ifjúsági lap - a 10-Iá eves korosztályok számá­ra szerkesztett Pajtás és a 14-18 éves serdülők részére kiadott Ifjúsági «Maga­zin - mennyire töltik be hivatását? A tanácskozóasstalná.! ott ültek a két lap szerkesztői is, akik büszkén hivatkoztak arra, hogy lapjaik többszázezer’ pél­dányban jelennek meg havonta. Kapósak, tehát nyilván jók is. De vajon valóban megfelel-e ez^a két monopolhelyzetben lévő lap annak a fel­adatnak, melyre hivatott? Alakítják-e az ifjúság ízlését, szolgálják-e er­kölcsi nevelését, fejlesztik-e érdeklődését, tehetségét, hivatástudatát, gaz­­da»ítják-e ismereteit és adnak-e eszményeket? Mert ha nem, a nagy példány számok csak népszerűséget, jelentenek és nem értéket* azt, hogy a lapok szer­kesztői leszállítják a színvonalat a tömegigények szintjére. Akkor pedig in­kább károsak, mint hasznosak. Talán nem véletlen, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozik az Elet és irodalom két legutóbbi számában fekete Gyula író is, tüzetes vizsgálat alá véve a fent említett két ifjúsági lap tartalmát és anyagának összetételét, arányát. Hogy az eredmény siralmas, azt a tanulmány címe is mutatja; "Szennyezett források". Amivel Fekete "-Gyula arra-utal, hogy a ma felnövő tizenéves generációk nem tisz­ta, hanem szennyezett forrásokból kapják a szellemi felüdülést, lelki táplá­lékot jelentő olvasnivalót. Hogy mi az az olvasnivaló, amivel a két ifjúsági lap a fiataloknak szolgál, arról fekete Gyula lelkiismeretes statisztikát készített, amit érdemes gondo­san áttanulmányozni. Az író először az Ifjúsági Magazin múlt év májusi számát veszi találomra a kezébe és belelapoz. Terjedelem« 64 oldal, ebből 25 oldal rock, pop, táncdal, zenés szórakozás, rockposzterek - írja, majd így folytat­ja» 5 oldal riport, 4 oldal szerelmi posta, állandó szexuális rovat (címéig Egy vagy mindegy, illetve» Hogyan vesztettem el szüzességemet?), 4 oldal Puskás öcsi, 5 oldal szerkesztői posta, 3 oldal iskolai diáklapokból válogatás, 2 ol­dal divat, 2 oldal publicisztika, 1 oldal rejtvény, 6 oldal "turmix", kroki, apró tudósítások, hírek, stb., 7 oldal hirdetés, ill. vegyes anyag. Címoldal« rockénekes, hátsó borító» Puskás öcsi. "Addig is tudtam - gondolkodik el az író a látottakon -, hogy a rock a fő­szereplő ifjúsági lapjainkban, inkább csak a főszereplés aránya lepett meg. Vajon ez az agresszív főszerep nem jelent ma már messze túl a szórakozáson veszélyes méretű életeszmény-, életelv-, életmódvonzatokat is?“ Aggódva foly­tatja» "A jövő megalapozása minden korban átháríthatatlan kötelesség. Eleget

Next

/
Thumbnails
Contents