Független Magyar Hírszolgálat, 1981. március-1982. február (5. évfolyam, 1-12. szám)

1981-03-15 / 1. szám

2 ból kiérződik: milyen izzadságos igyekezettel próbálnak a hazai közgazdászok bi­zonyos kapitalista, szabadgazdálkodási módszereket átvenni, anélkül, hogy telje­sen hűtlenekké válnának a be léjüksulykolt marxista dogmákhoz. Erről a szocialista és kapitalista jegyeket egyaránt magánviselő magyarorszá­gi öszvér gazdálkodági rendről jelent meg a minap érdekes cikk a The Washington Post-ban “Hungary Edging,Toward a Mixed Economy" címmel. A cikkíró nagy vonalak­ban vázolja az 1968.-as Uj Mechanizmus reformjait, melyek a kátyúbajutott ma­gyar gazdaság életregalvanizálását célozták. Ez volt az első tapogatózó lépés a szabadabb gazdálkodási rend - a Post szavait idézve: "a mixed socialist-capi­talist market economy" - felé. A vegyes gazdaság a gyakorlatban jól bevált és már némi elszakadást jelentett a marxi-lenini tanoktól. Mindennek eredményekép ez a nyersanyagban szegény kis ország - írja a Post - Kelet-Németország után ma a Szovjet Blokk legmagasabb életszínvonalát képes nyújtani polgárainak. A párt egyik vezető közgazdásza elmondta az amerikai újságírónak, hogy ezek­ben a kérdésekben hallgatólagos megegyezés jött létre Magyarországon a politi­kusok és a gazdasági szakemberek közt. Az előbbiek tudják, hogy a merev gazda­sági szabályokon tett engedmények hasznára válnak az országnak, ezért szemet hánynak sokminden fölött,a fiatal közgazdásznemzedék pedig igyekszik úgy be­csempészni új elemeket a magyar gazdaságba, hogy azért ne feszítse túl a húrt. Antalpéter Tibor export-szakember tájékoztatta az amerikai riportert, hogy a magyar külkereskedelmi haszon ötven százaléka a Nyugat felé irányuló kivitel­ből származik és hogy a magyarok már közös vállalatok létesítésével is kísér­leteznek nyugaton. Pld. az Egyesült Államokban magyar-amerikai izzólámpagyár működik jó eredménnyel. "Nekünk szükségünk van arra, hogy erősítsük a gazdasá­gunkat. Olyan eszközökkel, melyeket a legjobbnak Ítélünk - mondta az újságíró­nak az informátor, majd jelentőségteljesen hozzátette: - Csak minderről nem a­­karunk túlsókat beszélni...1' Egy másik magyar szakember, Balassa A'kos, aki az Országos Állami Tervhivatal magasbeosztású tisztviselője, megemlítette az amerikai riporternek, hogy már nincs messze az idő, amikor a forintból konvertibilis valuta lehet. - A magyar közgazdászok szorgosan dolgoznak ennek előkészítésén - mondta Balassa A'kos - és ha a külső körülmények is kedveznek, l985*-re reméljük megvalósítását. S ez na­gyon fontos előrelépés lenne a magyar közgazdaság számára. Konvertibilitás! Ez a pénzügyi szakkifejezés a varázsige ma a hazai gazda­sági életben. "Convertibility" - írja a Post cikke - az a legközelebbi cél, a­­melyet a magyarok el akarnak érni. Mit is jelent ez a szó? Szótári értelemben "átválthatóságot", azt, hogy az egyik ország pénzét szabadon,minden megkötött­ség nélkül át lehet váltani bármely más ország pénzére, valutájára. Ez a nyu­gati világban természetes, de - jegyzi meg a Post - a szocialista országok kö­zül még egynek sem sikerült ezt keresztülvinnie,többek közt azért sem, mert e­­zeknek az államoknak igen kevés a kapcsolatuk a blokkon kívüli pénzrendszerek­kel. De az egyéb követelményeknek sem tudtak megfelelni. Mert az természetesen önmagában nem elég, ha egy kormány kijelenti» mától kezdve a pénze konvertibilis valuta lesz. Ehhez a nemzetközi pénzpiac elismeré­se szükséges, aminek látható jele, hogy a valutát jegyzik a zürichi tőzsdén. E megtiszteltetésben csak a szilárd, u.n. "kemény" valuták részesülnek,melyek fe­dezete az arany, vagy olyan termelés áll mögöttük, mely garantálja értékállósá­gukat. A forint egyelőre még messze van ettől,bár a Post cikkírój-a megjegyzi: legutóbb jelentős lépések történtek az árfolyam megszilárdítása fele. Qt évvel ezelőtt például a forint u.n. turista-árfolyama 5 cent volt - 20:1 arány­ban váltották át a dollárt -, a kereskedelmi forgalomban pedig duplájával, 40 forintjával számoltak egy dollárt. (A feketepiacon 50 forintot is adtak érte.) Míg most a kormány erőfeszítései - olvassuk a Washington Post cikkében - arra irányulnák, hogy a három árfolyamot - a két hivatalost és a feketét - egyre kö­zelebb hozza egymáshoz. Mert minél kisebb a különbség, annál jobb a valuta. Ma turistaárfolyamon 24 forintot ér egy dollár és a kereskedelmi árfolyam 32 fo­rint. Ez is bíztató eredmény, de még kevés. Optimistán ítéli meg a helyzetet Fekete János, a Magyar Nemzeti Bank első el­nökhelyettese, aki nyugaton a legtehetségesebb magyar közgazdász hírében áll. A forint konvertibilitásáról nyilatkozván, Fekete János magabáz-tosan kijelentette: "Véleményem szerint 1981.-ben meg lehet valósítani az egységes árfolyamot, s ak-

Next

/
Thumbnails
Contents