Független Magyar Hírszolgálat, 1981. március-1982. február (5. évfolyam, 1-12. szám)

1981-03-15 / 1. szám

Megjelenik minőén hó 15c-én Szerkeszti: Stirling György Magyarországi sajtószemle február l.-t51 28.-ig FA___, _.. . A magyar népgazdaság a mostani évvel megkezdi hatodik ötéves tervét: I98I. tehát - az erről kiadott minisztertanácsi határozat szövegezésében - "a VI. öt­éves terv céljait konkretizálja az ötéves tervidőszak első évére." Ami - ugyan­csak kommunista terminológiával élve - azt jelenti, hogy az Országos tervhiva­tal részleteiben kidolgozza a Pártközpont és a Minisztertanács által megadott tervmutatókat, majd az egész tervet "lebontja" minisztériumokra, illetve éves időszakokra. Ez a lebontás általában az előző tervidőszak tapasztalatait fel­felhasználva ,annak eredményei alapján támaszt magasabb vagy alacsonyabb terv­­teljesítési követelményeket a termelési ágazatokkal - ipari és mezőgazdasági üzemekkel - szemben. Az I960, évi tervteljesítés - az V. ötéves terv ötödik, befejező évének e­­redraánye - messze alatta ' maradt a várakozásnak. Ami annál kellemetlenebb, mert az 1979»-es év viszonylagos sikertelenségéből okulva az 1980. évi terv­­előirányzatokat minden vonalon igen mérsékelten^szabták meg. Hogy l979»-ben bajok voltak a tervteljesítéssel, annak kétségkívül lehettek objektiv okai is - az olajárak emelkedése,-általában a világpiaci árrobbanás -, de elsősorban a szocialista gazdaságirányítási rendszert és a nehézkes, korszerűtlen szerve­zést terheli a felelősség a lemaradásokért. Érdemes néhány futó pillantást vetni a I98O. évi tervte1jesités főbb adatai­ra. Az ipari termelésről azt olvassuk, hogy az "a tervezett 3*5 - A százalékos növekedéssel szemben valamelyest az 1979* évi színvonal alatt maradt." Ez bi­zony visszafejlődést jelent, mert - felidézve az FMH I98O0 februári számában ismertetett tervjelentés egyes mondatait - "az ipari termelés üteme 1979*-ben tervezettnél lassúbb volt" és "nőtt a veszteséges vállalatok száma", stb. A külkereskedelem rossz mérlegét a "világgazdasági cserearányok romlásával" pró­bálták ma egy éve magyarázni és csak mellékesen utaltak arra a tényre, hogy a központi irányítással megnyomorított magyar ipar nem képes rugalmasan igazodni a világpiaci igényekhez s az avult technológiával nem tud versenyképes termé­keket előállítani. Ennek hátrányai fokozottan jelentkeztek 1980.-ban és most mutatkoztak a tervteljesítés adataiban is. Iparágak szerint részletezve, "a bányászat, a ko­hászat és a gépipar termelése az 1979» évinél kisebb volt". A könnyűipar - a je­lentés szerint - teljesítette ugyan a tervét, de több vállalatatnál tapasztal­tak "gazdaságtalan termelést", ami a kivitel rovására ment: mivel a magyar ex­port - a mezőgazdasági termékek után - majdnem kizárólag könnyűipari termékek­ből adódik, érzékenyen érintette a népgazdaságot, hogy "a kivitel mérséklődött és sok esetben meg is szűnt." Ennek okait nem részletezi a jelentés, de azokra könnyen következtethetünk: gazdaságtalan termelés aligha képes olyan produktu­mokkal kirukkolni, melyek megbirkózhatnak a konkurrenciával. Ezek a jelenségek természetesen gyors intézkedésre sarkallták a hazai szak­embereke t,akik - az 1968,-ban bevezetett gazdasági reform működése óta már ki tudja hányadszor - most újabb vajákosságokkal próbálkoznak. Mint a PáHTÉLET januári számában "Az iparirányítás korszerűsítése" címmel közölt hosszú cikk­ből kiolvashatjuk, a párt nagyarányú átszervezésre szánta rá magát, remélve, hogy ezzel sikerül fokozni a termelékenységet. A cikk alapján ugyan az egész korszerűsített iparirányítás amolyan fából vaskarikának tűnik, mert - idézzük - 'a szervezeti változtatás egyrészről erősíti a központi irányítást, másrészről íöveli a vállalatok önállóságát." Hogy ezt a két, egymással ellentétes tenden­ciát miképen gondolják összeegyeztetni,majd elválik, de a faramuci fogalmazás-V. évfolyam 10 szám - I98I. március 15« Független Magyar Hírszolgálat

Next

/
Thumbnails
Contents