Veszprémi Független Hirlap, 1897 (17. évfolyam, 1-51. szám)

1897-01-02 / 1. szám

Veszprém, 1897. XVII. évfolyam. 1. szám. jv£oer3 ölért „j-.tlnn szombaton. Is-p ára: SkÖBfi évi-o 12 korosa, d'é! évre 6 korona, ‘•lügyedévre 3 korona. S'CTOfli Rztlm Ara 30 fii; Kapható Szemercy }. és H-irC-elí L* urak ihleteiben. KIADÓHIVATAL: tét, Schwartz An« u>l aisz mű-áru üzlete.;. -1 AZ'ÚJÉV alkalmából lisztelel- tel kéVjük úgy helyi, mint vidéki t. olvasóinkat, hogy a VESZPRÉMI FÜGGETLEN HIRLAP-ra való előfizetéseiket mielébb meg- ujjitani szíveskedjenek. Az előfizetési árak a hírlap czimfején olvashatók. Úgy az uj előfizetési, mint a ííirdetési dijjak a kiadóhivatal irodájába (Veszprém, Szabadság­tér, Schwartz Antal diszmli-áru üzlete) czimzendők. Veszprém, 1897. .jan. 2. .BALATON. hírlapkiadó és könyvnyomdái vállalat. Szombat, jan. 2. i ü Ssabadl-atcza 514. •* E£ixd.etése3c : r hathasábos petitsor adnak tere) Az elsfl oldalon . . A a-ik s 3-ik oldalon A 4-ik oldalon . . . A nyíl térben .. . . Kincstári illeték .. vág? 20 fillér, ifi filler. .3 fillet 40 fillér 6o fillér Előfizetés, bírdecé- kiildeodS Schwartz Antal dirzmíi-ái u iizLetébe Veszprém, Szabad« több szülő sugárét kinyitni, ,s befogr- ják látni, hogy hiába a szülők eről­tetése, pénze; e; mé a nem eléc Ä tanulók — s szüleik. Veszprém, jan. 2. *• Az iskolaév egyharmadának vége. Itt az idő, amikor a gyermekek beszámolnak arról, hogy mennyiben iparkodtak és tudtak megfelelnj kö­telességeiknek az iskolákban. Az idő­szaki értesítő hiven megmutatja, hogy milyen kamatot hoz a szülők pénze, amelyet gyermekeik tanitta tására fordítottak. A tanárok által adott osztályzat az tttmutató, amely .‘löknek megmutatj t a további teendőt gyermekeikkel szemben. Akiknek gyermekeik jó jegyekkel rnegrakodottan térnek haza, azoknak 1 a szülőik örveudeznek, mert fárado­zásuk, szülői gondoskodásuk nem - volt eddig még hiába való; pénzük ‘ a legszebb kamatot hozza. S öröm­mel fáradoznak továbbra is. De sokan lesznek olyanok is, akiknek legkevesebb okuk sincs örülni gyer­mekeik értesítőjének. Ezek busán gondolnák az elköltött pénzre, melybe gyermekeik taníttatása került. Kárba veszve látják gondoskodásukat, fára­dozásukat. És hányán vannak ezek között a szülők között olyanok, kik maguk voltak okai mostani - szomorúságuk- L-nak, olyan dologra erőltetvén gyer- I mekeiket, amelyhez ezeknek sem 1 kedvük, sem téhetségük nem volt 1 Az iskolaév közeledtével e lapok 1 hasábjain kértük a szülőket, hogy i ne erőltessék gyermekeiket a tanu- j lásra, ha azoknak nincs ehhez haj- | landóságuk. Meg vagyunk győződve arról, hogy sok szülő nem tartá ér- 1 demesnek elfogadni az okos taná­csot, s vitte a gy ermekét a közép- I iskolákba, nem kérdezi én meg azt, hogy van-e hajlandósága, nem ku- 'jtatván, van-e tehetsége a gyér- I 1 meknek ? Lehet, hogy most; mikor a gyer- J l.rnekek viszik haza az értesítőt, a , saját kára, kárba veszett pénze fogja ahhoz, hogy gj ermckeikból ember1. I faragjanak. Megtanulhatják, hogy a gyéru>ff | életpályájának megválasztásánál I gyermek hajlandóságaival is ki 1 Pszámolni. Es erre megtaníthatja o! t az a sok gyenge, elégtelen os - I zat,1 a melyet a .gyermekek 1 mad.végével magukkal visznek. Vegyék a szülök komolyan eze- j -két. a számokat! Az, »iskolaév kez- j detétől fogva ezen az elmúlt négy hónapon át igen sok gyermek ki mutatta, hogy a. „könyvtől; tanulás­tól irtózik.“ Az ilyeneket kár volna tovább is erőltetni, kár volna őket ismét egypái- hónapi tortúrának, ki­tenni. Az eredmény, valószínű, megint csak rósz értesítő lesz. A gyermek­nek is,,szőlőknek is egy csalódással több. i A karácsonyi szünidő elég gon; dolkpdási időt engedett. Megfontol- ! hattok jól a szülők, hogy mit tegye­nek. A megfontolásnál mindenesetre tekintetbe vegyék a gyermekek haj­landóságát. Ha nem tudnak határozni, forduljanak egész bizodalommal a tanárokhoz. Kérjék kt az 1 tanácsai­kat is. Ezek bizonyára megismerték máf annyira tanítványaikat, hogy helyes véleményt adhatnak a szülőknek. És ezt meg is teszik, leplezetlenül el­mondván véleményüket. Ne ámítsák maijukat azzal, hogy majd megjön a gyermekek kedve, „kinyílik“ az eszük s aztán csak lesz belőlük „tanult“ ember. Gondolják meg, hogy egy tisztes­séges iparos vagy kereskedő min­dig többet használ hazájának s a tár­sadalomnak, mintha néhány iskolát keresztül úszva, az élet iskolájában is folytonosan vergődnének. Az ilyen erőltetett „médiumok“-ból kerülnek ki a czéltévesztett emberek. Ézek az iskolákon keresztül úszott gyermekek szolgáltatják az elége­detlen emberek tömegét, a proletá­rokat. Azért jó lesz a szülőknek meg­gondolni a dolgot. Ne erőltessék a gyermekeket a tanulásra. Ha a jó­tanácsra nem hallgatnak, vonják le legalább az értesítőből a következ­tetést! Tanuljanak a magük kárán! Ne tegyék tönkre gyermekeik jövőjét, hiábavaló erőltetéssel! A gyermek nem arra való, hogy kísérletezzünk vele. Ha az elsőhar­madban nem állta meg a sarat, ké­sőbb még kevésbbé. S á- czéltévesztett életért a szülő­ket okozzák. VAJBA ODOH sir esi apát kitüntetése. Veszprém, jan. 2. > ■1 /ge a király múlt évi de« ezen tió 19 ik napján kelt leg«- ntag..snbb rendeletével Vajda Ödön1, zirc . apáinak a szent István-rend kis ki resztjét díjmentesen adomá- i)'jipzla.,.v.; f királyi elismerése ez azon hazafias áldozatkészségnek, melylyel a magyarországi cisterci rend miile- murai emlékkőn; vének kiadatásával a hazai irodalom tprén az e^ése magyar nemzet . előtt jó, példával1 mént elől. Ezen művel, a tudományos hír­nevéről régóta híres rend múltját igazolta, s az ország tudómányos körei előtt ezt a jövőre is biztosí­totta. Méltfi érdemet koronázott im meg tehát a királyi kegy. mi­dőn a hazai cistereziták fejének ily magas fokú kitüntetésével a-derék rendet is kitüntette, mely kitünteté­séhez mi • is őszinte szívből gratu lálunk ! vidéki hírlapírók szövetsége. (Levél a „P eater Czorresponde n z“ szerkesztőjéhez, Lichtenstein F. La­joshoz.) Tisztelt kolléga or! A nagy eszme ismét a felszínen, most már harmadszor: hogy a vi­déki hírlapírók tömörüljenek saját fentartásuk, függetlenségük és befo­lyásuk érvényesítésére. Először én pendítettem m-g az eszmét 1885-ben; a hírlapírók egész tábora támogatta s lelkesedett mel­lette. A kongresszust meg is tartot­tuk Budapesten, nagy lelkesedéssel. Egyhangúlag ki lett mondva, a meg­alakulás. Meg lett választva a vég­rehajtó bizottság az alapszabályok elkészítésére. Itt aztán begyepezte a részvétlenség a nagy eszmét, míg újra kitört sírjából, nem hogy „egét kérjen,“ csak — összetartást! A múlt évben ott láttuk a „N agyvárad“ jubileuma alkal­mával Nagyváradon. Itt is lelkesí­tett az eszme. 'Előkelő Írók álltai az ügy élére! Ki lett mondva a szövetség megalakítása, nem ugyan Nagyváradon, hanem Budapesten az „0 11 h o n“-ban. S ez volt a baj! Ha bár Horváth Gyula, a ki; tűnő hírlapíró, Rákosy Jenő, a nagy iró, egy egész gárda élén iparkodtak életre hozni a vidéki hírlapírók megváltó eszméjét, — megint megbukott. S miért? Sze­rény véleményem szerint azért, mert a vidék tollforgató egyénei féltették függetlenségüket, mert . a fővárosi Írók egyesületébe nem akartak be­olvadni ; hanem akartak a vidéken eny, vagy több központot, hol ere­jük egyesül, akaratuk érvényesül, szabadságukat nem korlátozzák sem­miféle tekintélyek. Szóval, külöu akartunk mi procinciális életet élni, tenni, működni; de a fővárosi hír­lapírókat szeretetünkkel és bizal­munkkal magunkhoz ölelni. Mert igaz, hogy a politikai és társadalmi kérdésekben a fővárosi sajtó Ítél elevenek és holtak felett. Esze, keze elér a távol országokba is. Csinálja a közvéleményt, sokszor kormányok sorsát intézi és az európai sajtóval összhangban sokszor törtéoeti ese­ményeknek alkotója. De hát a vidéki hírlapirodalom meg ott van kezével éjjel-nappal a vidéki társadalom ütőerén. Gyó­gyítja sebeit, virraszt betegágyánál, őrt áll még a veszélyben is. Ipar­nak, kereskedelemnek gondos atyja: az irodalomnak, művészetnek még saját áldozatai árán is apostoli. A mezőgazdaság lelkes pártfogója; majdnem a saját szemeivel nézi, hogyan nő a vetés, mit fizet a ka- lá'Z ? A jótékony intézeteket istá- polja; irányt ad és támogat; a köz- igazgatást ellenőrzi j jótékony ezé- lokra gyűjt.; szegényeket támogat a fővárosi sajtónak pedig hű nap­számosa. A vidéki sajtó az, mely naponkint hetenkint megmutatja — mint pon tos hőmérő j a fővárosi sajtónak „ime, igy áll Magyarország.“ Mi vazyunk idekünn a himporhordó méhek, a fóvárosi sajtó csinálja be- lőlé a mézet. Mi vagyunk a torony örök a part mentében ; folytonosan vérnek bennünket a tenger hullá magi jó előre jelezzük a veszélyt s. hányszor a magunk saját vészé lyével ?! íme, egymásra vagyunk utalva haza és saját érdekünkben, ’tehát támogatnunk is kell egymást. Meg­lelhetünk egy házban, de külön háztartással, függetlenségünk és sza­badságunk megóvásával,' fsak sze­retet Tegyen velünk § akkor a béke és egyetértés is meg van közöt­tünk ! — — Mi tehát nemcsak pártoljuk a vidéki hírlapírók szövetségét, de teljes erőnkkel gyámolitjuk is. Min­denekelőtt a következők lennének szipn előtt tartandók d|t: Ha a szövetség megalakul, minden tagja teljes erejével támogassa azt, hogy fennállása biztosítva legyen. — Né áésák várjunk tőle, hanem adjunk is 'neki.. *— Őrködjünk a felgtt,. hogy hívatlanok, a toll hatalmával visz szaélók be ne férkőzhessenek. — A szövetség állítson tel egy külön hirdetésközvetitö irodát, mert a mos­tani ügynökségek — tisztelet a ki­magának ülteti a fát, hanem az utódoknak is. A közönséget nedig tiszteljük meg becsületes munkássá­gunkkal, érdekeit támogassuk, hogy ezrek keze ott legyen nyugdijinté- etünk oltáránál! — Egész műkö­désünknek pedig szeretet és bizalom legyen az alapja ! Roboz István, a „Somogy“ politikai lap szerkesztő-tál aj • donosa. Állatbiztosítás. A sociális kérdés olyan, mint a monda szerinti ama bizonyos kő, melyet hajdan helyéről egy főldmives feliemelt és a melynek nyomán felto­luló viztőmégből keletkezett, a Bala­ton tava.' Jó-rosz irányban, minden eocia- lista ilyen köveket hengerget. Lehet, hogy többet találunk tér vezui, mint a mennyit anyagi erőnk megbir, de jusson eszébe minden­kinek' a természet örök és változha- tatlan törvénye, mely millióm és milliomszorta több magot, több csi­rát termel, mint a mennyi való­sággal életre kelhet. Ez az örök törvény az eszmék világában is érvényesül, mert igen­igen sok eszmét kell termelnünk, hogy azokból egyet-ketöt megvaló­síthassunk. Üres óráimban én is erre az eszme-gyártásra vállalkozom, a jövő fogja majd megmutatni, hogy az el­emeit kő nyomában felfakadt nagy tömege a víznek nyugodt, csendes Balatont fog-é képezni, vagy romboló vizáradást ?! Azt hiszem, hogy Balatont, mely­ben a jólétnek örvendő halak — a földmivesek és földbirtokosok — megelégedetten fognak nem t.engeni mint ma, de megerősödve, megiz­mosodva a maguk, családjuk, hazánk és az egész emberiség javára élni és dolgozni. Azt mondják az ellenzéki emberek és az ellenzéki lapok, hogy a királyi trónbeszéd üres. En az ellenkezőt állítom és azt mondom, hogy oly sokat ígérő és mondó tróubeszédet talán sohasem hallottunk a magyar király ajkairól. és követen- | Minden szó egy-egy megvalósi- tandó nagy eszmét rejt magában, csak tudni kell azt olvasni. Példaképen, vaktában kiveszem a sok közül az abban előforduló kö­vetkező szót: „Állatbiztosítási, — és megkísér­lem azt megmagyarázni, hogy azok I is megértsék, a kik a trón beszédben { mit sem láttak eddig. Akár államilag, akár megyeileg, akár községileg, akár szövetkezeti .vételnek — olyanok a szerkesztősé- | utón, akár bármely más alkalmas geken és kiadókon, minta (Bokszéra j módon fogják azt eszközölni, a mai a szőlőtőkén. — Legyen minden tag j gazdasági rendet teljesen meg fogja abban a tudatban, hogy nemcsak j változtatni. Hiszen nem fog a kétökrős sze­gény ga/da — ha egyik ökre el is. pusztul — soha ökör nélkül ma­radni. Az a pár krajezárja, a mibe az állatbiztosítása fog kerülni, bu­sásan meghozza kamatját abban, hogy a többi gazdák aránylag az ő kárát pótolni fogják. Nem fognak parlagon heverni azok a határszéli havasi legelők, a hová eddig csak elvétve mertek állatokat legelni hajtani, mert az elkárosodás veszélyének voltak kitéve. Hiszen ha egy-egy ökröt a farkas el is fogna, azt — mert a kár közös — könnyen viselnék el. Az állatbiztositáaf okvetlenül kö­vetni fogja a gazdák összes állata­inak törzskönyvezése; és ha ez meg van, feltétlenül meg fogja te­remteni az ingó jelzálog-forgalmat. Ez pedig megmérhetetlenül nagy lépés lenne a gazdák helyzetének javítása utján. A határszéleken a marha-csem­pészet megakadályozásáért az álla­tok törzskönyvezése már keresztül van vive. Ott mindén gazda kap egy taka­rékpénztári betéti könyvhez hason­lító kis könyvecskét; abban állatai körül vannak Írva és ennek meg- (elelóleg vezeti a törzskönyr vezető egy-két krajezárnyi díjért az állat­törzskönyvet és mindkét könyvbe a marhákra vonatkozó minden vál­tozást, "gyarapodást és apadást köz- hitelességgel bevezet. Magam tapasztaltam a harasal- ján, hogy bírói végrehajtó a bírói végrehajtást úgy eszközölte, hogy a több mint egy napi járó havasi legelőre kihajtott ökrökre vonatko­zólag úgy foganatosította a bírói zárt, hogy ennek megtörténtét a törzs­könyvbe és könyvecskébe Jeendő bejegyzés czéljából a kinevezett könyvvezetőnél jegyzőkönyvbe adta. És ezzel a bírói végrehajtás be lett fejezve. Ha gyakorlatilag jól beválik az ilyen ügyekben, miért ne lehetne az állati törzskönyvek segélyével az ingó kézi jelzálogbaadást foga­natosítani ? A törzskönyvvezető ren­des közhitelű bevezetéssel foganato­sítaná azt, körülbelül úgy, mint az ingatlanóknál, csak kevesebb for­masággal. Például: nem kellene kérvény’; elég lenne, ha a közokiratot a hi­telező felmutatja, azt a törzskönyv­vezető záradékolná, e záradékot' a törzskönyvbe is bevezetné; és a mikor a marhaleveleket kiállítja, e záradékot arra is rávezetné. A vevő a vásárkor tájékozva lenne azonnal, hogy az az állat, melyet megvesz, esetleg többekkel együtt, bizonyos összeg erejéig kézi jelzálog tárgya és a vételár kifize­tése előtt előbb a hitelezővel jönne tisztába. Szilveszteri pomp-íunebre! Kompolthy Tivadar. ! A zenekedvelők Sylyeateri estélyén szavalta Dwelly Mariska k. a. — Letűnt ex év is, mint már annyi sok És ezután még annyi századok l ' Divatja mullott s a mi póvli már Arra a. lomtár nyugodalma vár, Hát eltemetjük. lm a gyászkiséret, Mint látom teljes számmal megjelent . . . , Az urak feketében és a hölgyek Minden pompát mellőzi öltözékben . . . Jgy illett ez. Az igaz, fájdalom '• '‘Nem kérkedik a szívnek bánatával, Lelke mélyébe rejti el. A hős sem panoszolja sebeit, Hubármint fájnak, égnek és sajognak Ä gavallér sem üres zsebeit I És hogy adósa Lengyel zálogosnak I Mondom, a bánat néma rendesen, ' , A fájó szív nem szokott soha csalni, Már tiujiAlik, a melyik igazi : És nein aféle talmi. ■ Mi is, tisztelt keserves gyászkiséret így gyászolunk ma titkos fájdalommal 'Szivet megrázó bánatos dalokkal, Hegedű szóval, trombitával, dobbal, \ hőig Kruspér elnök győzi jó torokkal •És Mátray — a Bandafirer-bottal. . . [|lfe , :m, szí nie látom a repedt szivek Wog? sokaságát el a múltba szállni, \rol r meny tvesztett sivatagja van M agglegények nagy Saharájának, helyen nincs egy kis csöppnyi zöld oáz, Hol a boldogság áldó angyala Le szállna csak pár pereznyi pihenőre,. Höl nektárt nyújt a Nymphák csermelye, A tikkadt ajkra s szelíd Zép hírek Lágy csókja enyhít édes alkonyon. .. Hol bűvös illatár igéz, ott. .. Ott . . . ott... igen ott lenn a Séd pataknál A méhes kertbén minden alkonyon Ott zeng a csábos bűvös bülbül-ének A város sok derék fliszterének, A még 'derekabb férjem-uraméknak OtffÓty a nektár . . . Vagyis a kvaterka. Igen, igen . .. Folyt egész éven át. S az esztendőnek vége bár szakadt most A kvaterkázás folyni fog tovább j Tovább . .. örökké . . . Minden mulhatik, Változhat minden itt e földön . .. Miniszterelnök lés zen Alborák S Almádiban a világ közepe, Benkó barátcsuhába öltözik És Karthaus klastromába költözik^ Braun feltalálja az örök világot, Lakatos bácsi a röpülőgépet; Réthyből kifogy minden adoma . . . De a méhes marad s joly a kvaterka, Mig a világ áll s lészen egy koma ... Úgy van, tisztelt keserves gyászkiséret, 'jogos ma köztünk minden fájdalom S az ehlök bácsi ha engedte volna. Még sokka l búsabb lenne szózatom l A sírást kitörölte frogrammombul Pedig azt értem s jól is áll nekem\ De lelke rajta. Bánja majd a kaszsza Mert kevesebb lesz a jövedelem . . . Kitárnám reszkető karom, (mely Égy bus magyar nótából lapátolt) S az egét ostromolnám minden bajért, Amit ránk a múlt esztendő hozott. . . Megtépném Szilveszter apó szakállát, Mért nem jött sokkal hamarább . . . Előzte volna meg a kvótát. „ . (Nem értem bár, de siratom e nótá.t)\ Kergette volna el a járványt, Mely sírba visz itt minden malaczot, Adtunk vön értté kukoriczán hízott Adóvégrehajtót, pár tuczatot. . . De ha későn is, végre mégis itt van - Szilveszter apó, ez a jó öreg — Ki a világ ezer baját, keservét Mind megemészti, sohse unja meg! jó gyomra van . . . sok nyavalyát lenyelt már; Megbir ja tán e köszöntőmet is. Hát fogjuk közre / Etessük-itassuk Ez évtemető csintalan toron . . . S ha tizenkettőt üt az óra : Usgyé .. . kidobjuk itt, az ablakon l A szerelmi vallás. Irta: Bede Jób. Mindenki a ligetben élt ezen a napon. Ahogy beesteledett, oda költözött az egész város. A kiállításban valami eso da hang­verseny volt. Idegesebb dámák és öreg urak, akik már elég katona-konczertet hallottak, kilónként vitték magukkal a vattát, mégis kimentek. Á kocsisok ke­gyetlenül hajszolták lovaikat az utón, melynek szegélyén ezrével vándorolt a nép. Tarka, elevon színek pompáztak és drágakövek ragyogtak mindenfelé. A sely­mek divatja vala és a kábító erős illat­vizeké. Az ember azt gondolná, hogy az egész káprázatos versenyt, mely a korzó alkonyatját uralja: rendezi valaki épp úgy, mint a katonubangversenyt, vagy a villámosvilágitást. Még a tiszta kék ég­nek babonás csillagsátora is, mintha ebhez a fényhez tartoznék, hogy bevonja az egészet békessége? fátyoléval. A vi­lág mulatott valóban. A pénzt úgy do­bálták, hogy szinte látszott. És a sze­relmes tekinteteket, a csőkokat azonké-' pen pazarul osztogatták. Érezői lehetett, hogy milyen mámoros éjszaka következik e rózsás, alkonyat után. A nép bámulva övezte ezt a világot és láttára elkábult. „Eh, bolond, a ki töp­rengéssel van. Vígan éljünk mi is. A hol­nappal azok se gondolnak. Mi miért vesződjünk inkább ?u A kis zöldkorejmák megteltek. Jó és édes minden. Itt a batisztok közül szin­tén gyönyörű kincsek villának elő. Szű­zies, hamvas arezok, ártatlan szemek és az olcsó csipke alól megbolonditő kívá­natos fekér váll&k és a friss kebel, me­lyet szerelemre való vágyakozás reszket- tet meg. Merre száll a sóhajtás és mi beszéde van a vágynak ? Ezer mesének, regénynek éa tragédiának szálai szövőd­nek itt. Xi megy utánok P A zene bűnös csábítással zeng, minden lehellete, hang­jának minden rezgése azért beszél: kisórt- san és megejtsen. A liget földjének a párolgása, meg a divatos asszonyok par­fümje, a villamos lángoknak, az ékszerek­nek és a csillagoknak világolása, a zene és a vágygyui tele való sóhajtás és a nevetés és a poharak csengése minden egybeolvadó ttan az élet könnyelműségét hirdetik. Egy kecses fiatalpárt látok a zöld korcsma szélén.- A leánytól távolabb ül az anyja, a legény pediglen a leányka kezét fogva melléje húzódik. — Hallgatsz, édes? — szól a lányhoz a fiú — miért nem szőlasz. A gyermek reája emeli beszédes és félig könnyes szemeit és a keze reszket az ő kezében és keble is megremeg, a mig: — Én, Istenem, én olyan nagyon bol­dog vagyok, ugy-e mert szeretsz? A fiú rá nem nézne mostan, holott az szemét keresi, valahol ott jár ő a gon­dolatával a fényes korzón, avagy éppen a ragyogó világ közepette, ott, a hol a zefirek és gyémántok uralkodnak. A ka­bátja njjáról törli az nt felül ideszállott port, mig lassudan mondja: — Gyermek vagy, kis Linkám, persze hogy szeretlek . . . .-r- Nagyon? . . . — Igen, nagyon, nagyon ... A leány felvidul erre és csengve nevet. A könye még ragyog a szemén, de gyön­gyén át szerelmes szive, reményes szivár­ványt alkot: Milyen szép is, de milyen szép ez az egész világ.* Békességgel nézik ezután a korzót és minden perezben uj m g uj csevegni va­lója akad most a leánynak. Egy magas 8 ugar nő haladt el mellbttük, ka ezer sze­mével erre felé is intve, mint mindenüvé. A leány megijed erre és hirtelen a fiúhoz fordul: — Te ránéztél Dénes, ugy-e ránéztél. Az szebb ugy-e, mint én vagyok. Te azt ia- kább szereted, hisz én oly kicsiny vagyok, olyan semmi . . . Mondd ismét, hogy sze­retsz, nagyon szeretsz . . . A fiú fel melegszik a kis leáuy forró unszolásán és a félkarjával öt magához karolja, bogy a leánynak kis arcza be­lepirul. Az öreg asszony, az édes anyja, most arra fordul: — Ej, gyermekek — szól csöndesen — ez nem illik itt. De egyáltalán Linka, én téged nem értelek . . . Nyilván a fiút gondolta, de őt n°m- akarta bántani, hogy a leánynak ne okoz­zon szomorúságot. Csak igy folytatta mégis: — Legyen jó Kovács ur, ügyeljen a leányomra, én már nem bírok vele. Most elhallgattak. Linka titokban mé­gis szorongatta a Kovács ur kezét és idegenül nézett az édes anyjára, mintha mondaná „ö nem tudja a midolgunkat, C9ak mi tuijuk, hogy nekünk az egész világ nem számit, én csak éretted vagyok és te csupán érettem, ugy-e ?* Dénes taláo nem érezte meg ezt a néma beszédet és valami egyébről godolkozott. Hogy milyen uaalmas *ez a vén asszony a leányát folytonosan őrizve, és hogy mire számit vájjon ? Öt szereti a leány, ennyi. És ba olyan nagyon szereti, mit tehet róla. Szép pompás kis leány és érdemes fáradni érette egy kevés esküdözéssel és meghó­dítani, egészen érdemes. A mi mégis történt már. Mért ügyel annyira reá, hisz hiába ügyel. Itt egy kézszori- tást illetlennek tart, és hogy egyedül nányzor találkoztak, és hogy mámoros csőkot mennyit váltottak, abból nem vett észre semmit. Nyilván azt gon­dolja, hogy c-ak egy útja van a szere­lemnek : a házasság. Obó édes anyókám, Dénes ur nem igy számit, ő nem azért van, hogy feleségül vegyen egy szegény leányt csak a miatt, mert szép és mert őt önfeledten szereti. Dénes urnák a házas­ság dolgában, egész más tervei vannak. Nagyszerű is Tolna, ba minden leányt, a kit az ember megcsókol, feleségül pol­lenné venni! Linka szóval kérdezi most: — Ugy-**» mi most senkivel se törő-**! dünk, mert én csak éretted elek és te | csupán érettem? — Igen édes, — feleli egy kicsit ide­gesen Dénes. Holott felőle gondolkozik: „Miképpen is lehetne egyszerre véget vetni ennek a komédiának, hogy a leánynak igen na­gyon ne fájjon szegénynek, de miképpen?* Ismét közelebb húzódtak, az est már leszállott egészen. Egy darab árnyék az utszéli fák miatt eltakarta őket a nagy világ elől. Csöndes szép dalok szállottak most errefelé,, édes szerelmes nóták, a mik belopództak a leány szivébe. Linka egyszerre ismét sirt, hangtalanul nemáu,

Next

/
Thumbnails
Contents