Emlékalbum - 25 éves a Fradi Újság (1995)

Emlékalbum 1.

2 A FRADI HÍRADÓTÓL A ZÖLD SASOKIG TISZTELT OLVASOK, KEDVES SZURKOLÓK! A századik számnál - 1982 októberében - így írtam a be­vezetőben: Most amikor a jubileumi szám szerkesztéséhez hozzáfogok bizony elmerengve gondolok arra a 12 évvel ez­előtti napra, amikor az elsőt készítettük... A régi klubház egyik szobácskájábán lázasan írtuk, javítottuk egymás kézira­tait, hogy minél előbb nyomdába kerüljön a Fradi Híradó. Ak­kor, és még évekig, ez volt az újságunk neve. A történelmi hűség kedvéért: az első szám a salgótarjáni nyomdában ké­szült. Pesten egyik nyomda sem vállalta... Most amikor ke­zemben tartom az első szám silány papírra nyomott, már sár­guló lapjait nem tagadhatom meghatódottságomat, hiszen szinte minden cikk egy-egy külön emlék... Akkor még egyet­len klub sem adott ki egyesületi újságot, így élénk visszhang­ja volt a mi próbálkozásunknak. (Az FTC propaganda bizott­sága felelt az egész akcióért.) A szurkolók örömmel fogadták, s bizony a homályos képek ellenére is élvezettel nézegették, olvasgatták a régen várt Híradót. Ez 1970 júniusában történt. Major János barátom - szintén a századik számban így em­lékezett a kezdetre: írtuk, fotóztuk, ollóztuk „szerkesztőségünk” négy sarkán, ami egy rozoga íróasztal volt... Az anyag leadás után izgatot­tan vártuk a kefelevonatot, ami nem érkezett meg, de helyette csöngött a telefon „holnap menjünk Salgótarjánba, mert két nap múlva nyomni akarják a lapot.” Másnap már műszak kez­déskor Nagy Bélával a nyomdába böngésztük a kefelevonatot. Tördeltük, a tördelókkel. A fotók kliséit, a képaláírások szö­vegeit egyeztettük, emelgettük a nyomóformákat, és talpig összekenve magunkat nyomdafestékkel, jöttünk haza azzal a jó érzéssel, hogy 1970 júniusában megjelenik a szurkolók ál­tal is várva várt Fradi Híradó. Annak a hétnek a végén (1970. június 6.) a Dózsa-FTC mér­kőzésen nyomta kezembe Nagy Béla az előző nap leszállított Híradót. A címoldalra nézve, azt hittem rámszakad az újpesti égbolt. A Népstadionban kivonuló Albert által vezetett csapatfotó nyomdai levonatán a játékosok olyanok voltak, mint négerek az alagútban. Én még újságban ilyen sötét reprodukciót nem láttam. Ha ezt az újságra engedélyt adó Harót János elnökünk és a Flóri meglátja... Elnökünk aztán azzal vigasztalt minket, hogy a következő szám technikailag biztosan jobb lesz, Flóri pedig „Császár­hoz” méltóan nagyvonalúan reagált a sztárfotóra csípős, de barátságos kommentárjával. * Mindez 25 éve történt - és negyedszázad múltán sem tud­tam arról az érzésrő leszokni, hogy remegő kézzel és liftező gyomorral bontom ki az első csomag leszállított újságot... Jelen kötetünkbe a Fradi Híradó első három évének cikkei­ből válogattam, amely úgy érzem, hogy régi szurkolóinknak kellemes emlékidézést, ifjú sportbarátainknak pedig új fe­rencvárosi ismereteket nyújt. A cikkek jórésze nem teljes terjedelmű, hiszen a korabeli aktualitások ma már idejüket múlták. Az interjúalanyoknak és a cikkek szerzőinek a neveit olvasva sajnos már jónéhányan nin­csenek közöttünk - emléküket ezek az írások is őrizzék... Nagy Béla A FRADI HÍRADÓTÓL -A ZÖLD SASOKIG; TÍZ „TÉTELBEN”... TUDJA-E ÖN?- hogy már 1957-ben és a hatva­nas években is készült Fradi Hír­adó, de néhány szám után mindig megszűnt. Valószínű, hogy nem a szerkesztó'k akaratából...- hogy az első „újkori” Fradi Hír­adó 32 oldalas volt (füzetformá­tum) és 4 Ft-ért lehetett megvásá­rolni.- hogy az első színes Fradi Híra­dót az FTC 75 éves jubileumára adtuk ki. Az Egyetemi Nyomdá­ban készült - szépen sikerült.- hogy 1978-ban külön FTC kupa, rejtvény műsormagazin jelent meg, amelyben a Fradi által nyert kupák is bemutatásra kerültek.- hogy 1980 tavasza óta vala­mennyi Üllői úti mérkőzésre meg­jelent az újság - előbb Fradi Mű­sorfüzet, majd Fradi Újság néven.- hogy a Fradi Újság 100. számá­nak megjelenése alkalmából egy három kötetes Nosztalgia naplót is kaptak az olvasók.- hogy a Zöld Sasok első száma 10 000 méter magasban „jelent meg”! A koppenhágai kupamérkő­zésre különgéppel utazó játéko­sok, újságírók, szurkolók olvas­hatták először. Egy újság ilyen „magaslaton” még aligha kezd­te... (1990. október 23.)- hogy a Zöld Sasok lapot zöld pa­pírra nyomtattuk és kezdetben 8 oldalon jelent meg.- hogy a Fradi Újság néven - zöld színnel nyomva - 1992 óta jelenik meg a lap.- hogy a Zöld Sasok a Fradi fut- ballmúzeum ajándék-újságjaként feb­ruár óta szolgálja szurkolóinkat... FERENCVÁROSI ÖRÖMÖK ÉS GONDOK Beszélgetés Harót János elnökkel A falak, a zászlók, a képek mind a Ferencváros múltjáról beszél­nek. S főleg a légkör, a klíma, a hangulat jellegzetes. Ez és ilyen csak itt, az Üllői úton van. Mert az országban, a világban számtalan szebb, korszerűbb pályát és klub­házat találhatunk, mint a zöld-fe­héreké, de a légkör egyedi, sajátos Üllői úti, ferencvárosi. Mérkőzé­seket máshol is rendeznek, azon­ban olyan legendákat talán egyet­len más pálya fűszálai sem tudnak mesélni, mint a Ferencvárosé. Jön­nek a szurkolók, megállnak és áb­rándoznak a múltról. És jönnek azért is, mert kíváncsiak: mikor lesznek újra olyan győzelmek, mint régen. A klub vezetősége azért dolgozik, hogy a zöld-fehé­rek a múlt szép hagyományaira tá­maszkodva újabb jelentős sikere­ket érjenek el. Erről beszélgettünk Harót Já­nossal, a klub elnökével.- Célkitűzésünk olyan, hogy nemcsak a Ferencváros vala­mennyi híve, hanem a magyar sport minden őszinte barátja örömmel üdvözölheti. Először is minél több saját nevelésű kiváló versenyzőt akarunk. Szeretnénk, ha szakosztályaink jól szerepelné­nek a hazai versenyeken, bajnok­ságokban. Célunk az is, hogy a kü­lönféle sportágakban nagyobb szá­mú sportolót adjunk a válogatott csapatokba, mint korábban. Nem utolsó a sorrendben az a törekvé­sünk, hogy versenyzőinket becsü­letes és rendes emberekké nevel­jük - mondta az elnök.- Milyen az anyagi helyzet?- Az anyagi helyzet javult. 1969-hez képest már nincs anyagi deficitünk.- A létesítményhelyzet?- Jelenleg sok sportolónk elég­gé mostoha körülmények között végzi edzéseit. Mindenféle szem­pontból hiányzik a saját, a jól fel­szerelt sporttelep. Az előfeltételek jelenleg nincsenek összhangban a szakmai igényekkel.- Alapvető változást csak akkor remélhetünk, ha megépül az új lé­tesítmény, a stadionunk. A munka azonban lassan halad, az ütemmel nem vagyunk megelégedve. Mi­előbb szeretnénk valamennyi szak­osztályunk tagjainak saját otthont adni. Optimisták vagyunk azonban a jövőt illetően is. Reméljük, hogy a Ferencváros tovább öregbíti hír­nevét a magyar sportban. Ezt ered­ményeivel fogja majd kivívni ma­gának. Ezért folytatunk színvona­las szakmai tevékenységet. Tud­juk, mert ennek számtalan jele van, sokezer szurkolónkat érdekli,

Next

/
Thumbnails
Contents