Emlékalbum - 25 éves a Fradi Újság (1995)

Emlékalbum 1.

3 A FRADI HÍRADÓTÓL A ZÖLD SASOKIG mi történik klubunkban, szakosz­tályainkban. Ezt a jogos kíváncsi­ságot szeretnénk kielégíteni, ezért jelentetjük meg az FTC Híradót is. Rendszeresen tájékoztatni akarjuk közönségünket klubunk helyzetéről, ezzel is szorosabbá kívánjuk tenni a baráti szálakat a Ferencvárosi Torna Club és a szurkolók között. Molnár Károly (1970) EGY SZERDAI NAP A SOK KÖZÜL Ülök az öltöző kispadján az edzés­re készülődő játékosok között. Rá­kosi még a gyúró keze alatt. Dal­noki Jenő segédedző Géczivel fel­veteti a vatta nadrágot azzal, hogy kemény a talaj. Dalnoki még ér­deklődik Albert Flóriántól, hogy látta-e azt a szép cselt, amit tegnap ő csinált? Albert tagadólag int, mi­re Dalnoki megjegyzi, hogy más­kor nem árt, ha figyel, mert tanulni nem szégyen... A hangulat kitűnő, aminek Ka- locsay dr. vet véget, felszólítva fiait, hogy ragadják meg az alkal­mat és az ugróköteleket, majd né­hány utasítást ad Dalnokinak és kimegyünk a pályára. Útközben Kalocsay dr. edző nagy nyomaték­kai fejti ki: - Egy csapat kialakí­tása játékformájának meghatáro­zása nem megy egyik napról a má­sikra. Ez meglehetősen hosszú munka, és mi még csak most kezd­tük. Nálunk nem hemzsegnek a klasszisok, egyik-másik gyerek még tojáshéjban játszik. Még ők maguk is változnak, hát hogyan le­hetne kialakulva belőlük egy csa­pat? Itt van páldául ez a Mucha gyerek. Tud ez mindent, amit a labdával csinálni lehet. Imádja a labdát. Nem is adja oda az isten­nek sem, amíg lehet dajkálja. Amíg árnyék van előtte cselez. Ha majd kellő rutin megszerzése után cselezés közben felnéz és te­szi a labdát, nem lesz gondja a szövetségi kapitánynak. Mert erő­vel bírja, berohangálja a pályát hosszában, székében. A csapat még nincs összerázódva. Ez olyan, mint amikor az ember kap egy új koktél receptet. Beteszi a mixelő­be a már bevált alapanyagokat - Géczit, Páncsicsot, Juhászt, Ráko­sit, a Branikovitsot, Novákot - majd jönnek az új alkotóelemek, így Mucha, Bálint, Kü, Megyesi, Füsi, Vépi - és rázni kezdi. Időn­ként belekóstol és érzi, hogy még nem az igazi, valami még hiány­zik. Kellene bele még egy kis, erős Szőke. De, úgy látszik rosszul van bedugva az üveg, mert nem sokat változtat a keveréken. Néhány csepp Horváth Árpi következik. Hm, javul, de az ínyenc még min­dig érez valami kis mellékízt. Még nyers a keverék, nehezen alakul, de már alakul. Most kellene bele egy adag Albert, hogy fűszer is le­gyen a keverékben... Most kell egy-két évig keverni. És ha min­den jól megy, részegre nézhetik magukat a szurkolók. Alföldy Zsiemond (1970) JUHÁSZ DR. - ALBERT NEHÉZ NAPJAIRÓL... Az elmúlt évben Juhász főorvos úrnak volt amit lehetett gyógyíta­ni, volt amit nem. A gyógyíthatók közé tartozik Albert Flórián. Ké­rem doki bácsi meséljen róla.- Igen - mondja - most már le­het mesélni, de azon a napon ami­kor a repülőtérről telefonon értesí­tettek, hogy Albertet súlyos sérü­léssel a Sportkórházba szállították, nagyon rossz előérzetem volt. Azonnal a kórházba rohantam és az első konzílium igazolta rossz előérzetem. Teljes szalagszakadás a térd külső oldalán. Nem mertem Flóri szemébe nézni, ahol óriási kérdőjelek vilióztak. Rettenetes volt elkínzott arcát látni és érezni még a hátam közepén is a kérdő tekintetét. Teljes szalagszakadás?! Istenem, ez nem lehet igaz! Hogy Albert Flórit ne lássuk többé a pá­lyán, ne élvezzük lehelet finom cseleit, húzásait! Szinte megbűvölten néztem a lábát. Lehet, hogy ez a láb már csak járásra lesz alkalmas? Na­gyon uralkodtam magamon, de Flóri mégis észrevehetett valamit. Megszólalt: - Doki bácsi, kész? Minden erőmre szükség volt, hogy néhány szóval megnyugtas­sam őt is, magamat is. Abban a re­ményben, hogy hátha csak részle­ges szakadás. Idegtépő órák. A percek ólomlábakon mentek. És végre a bizonyság: a vizsgálat ki­mutatta, csak részleges a szaka­dás! Most már nyugodtan néztem a Flóri szemébe:- Rendben van fiú, fogsz te még focizni. Kicsit hosszú lesz, néhány hónap. Persze a gyógyulásban rád is számítunk. Nagy önuralomra és akaraterőre lesz szükséged. Nincs az a csillagászati orvosi honorári­um, amit felcserélnék azért a pil­lantásért, amit Flóritól kaptam. A többi már rutinmunka volt. Már tréfálkozni is volt kedvünk.- Kapsz Flórikám egy félpár di­vatos hosszúszárú csizmát gipsz­ből. Azért csak felet, mert import csizma és elég drága... ...És eljött a nap - levettük a gipszet. Nem voltam túlzottan el­ragadtatva, láttam már vastagabb lábat is. És ekkor megindult a küz­delem a lábért. Újabb vizsgálat. Szenzációs eredmény: a térdszalag teljesen ép! És újabb pontos prog­ram az izomzat visszaszerzéséért. Izometrikus gyakorlatok, masz- százs, fürdő, és aztán megtanítani Albert Flóriánt - járni! Minden idők egyik legnagyobb tehetségű labdarúgója járni tanul! Szép és felemelő pillanat - amikor ez si­kerül... Aztán megkönnyebbült sóhaj - minden rendben, állapítja meg a vizsgálat. * 1970. április 26. FTC-Salgótar- ján - zúg a 30 ezer szurkoló: Flóri! Albert Flórián csapatkapitány vá­laszt térfelet a Népstadionban! Igen, az orvos megnyugodva dől hátra a kispadon... Alföldy Zsigmond (1970) * FLÓRI! Hogyan emlékezel napjainkban erre a „nagy vissza­térésre”? Ami pedig a Fradi Hír­adót illeti, te voltál az első címlap­fotónk. ..- Ne vedd nagyképűségnek, de úgy érzem, hogy a hatvanas évek teljesítményével rászolgáltam a címlapfotóra. A világ sok újságá­nak címlapján szerepeltem jóné- hányszor, így az.t megszokhattam. Inkább az volt furcsa, hogy egyál­talán nekünk is végre valahára megszületett az egyesületi lapunk - és abban viszontláthattuk ma­gunkat. Igaz, volt olyan fotó a lapban, amelyen ha valaki felis­mert egy-egy sportolót akár tíz to­tószelvényt is kaphatott volna ajándékul. A „nagy visszatérés”? Rózsa­völgyi Feri bácsi a szurkolók ne­vében egy nagy virágcsokorral várt a pálya közepén - a közönség pedig tapsolt és a nevemet kiabál­ta. Kicsit izgultam, a hosszú kiha­gyás miatt - de azután már bejöt­tek a megszokott mozdulatok. Bár gólt nem szereztem de annak kü­lön örültem, hogy győztes mécs­esén tértem vissza. A SOROKSÁRI ÚTTÓL URUGUAY-IG... Talán kevesen tudják, hogy a meg­alakulást követő hónapokban nem kiemelkedő sporteredménnyel, ha­nem egy bál rendezésével kapcso­latban került először az FTC neve a lapok tudósításaiba. 1900. január 27-én nagysikerű bált rendeztek a Bakáts téren levő Ferencvárosi Polgári Körbe. A bál 41 védnöknőjét a kerület hölgytagjaiból toborozták. A tánc­rend egy kis láncra csatolt futball és ezen lógó könyvecske dombor­műves jelvénnyel, amely görög diszkoszvetőt ábrázolt. A bál le­írása után a Sport-Világ cikke így fejeződik be: „csak azután a sport­ban is hasonlóan működjenek a fe­rencvárosiak...” Az eredményességre nem kellett sokáig várni, egymást követték a jó eredmények, különösen labda­rúgásban. Az ősidők nézőszáma a régi pályán a Soroksári úton 1000-1500. Lelkes szurkolók már akkor is voltak - egy ferencvárosi hentesmester finom húsárú cseme­gékből készített futball-labdát ajándékozott a csapatnak, amit jó étvággyal el is fogyasztottak a já­tékosok -, „sűrű poháremelgetés közepette éltetve az ajándékozót.” Egy másik kedves történet 1904-ből: A Columbia postaga­lamb tenyésztő egyesület 6 galam­bot menesztett pozsonyi telepére, amelyek megvitték az FTC-BTC rangadó eredményét és a mérkő­zés lefolyásának rövid leírását a pozsonyi érdeklődőknek. A Klub tagjai 386-an vannak az 1906-os évben. A pártoló tagság ekkor mindössze 15 főből áll, ezek évi 8 korona tagsági díjat fizetnek. 1908. augusztus 18-án első ízben történik meg, hogy a közgyűlés tagjai nyomtatásban (évkönyvben) kapják kézhez az előző évi ered­ményeket. Igen érdekes kiadvány 1910 decemberében - a legnép­szerűbb magyar labdarúgónak Schlosser Imrének a plakettja. Gipszöntésben 12 korona, bronz­öntvényben 30 korona áron került forgalomba. Slózi népszerűségére jellemző az az egyedülálló eset, hogy amikor elérte 25. válogatott­ságát, megfestették portréját és a szövetség tanácstermében ki­akasztották a képet. A magyar csapatok közül első­nek járt Angliában a labdarúgás őshazájában és sikereivel a labda­rúgás népszerűsítését, elterjedését segítette elő. A túráról hazatérő csapatot ek­kor fogadta először többezres tö­meg labdarúgásunk történetéből. Az FTC első elnökének emléké­re Mátrai Lajos szobrászművész alkotását 1922. szeptember 24-én avatták fel a 14 méter magas

Next

/
Thumbnails
Contents