Fradi műsorlap (1985/86)

1985-1986 / 1. szám

2 Fradi műsorlap 1985/86-OS IDÉNY, 1. SZÁM. Az igazi és az álszurkolókról Csökken, emelkedik vagy stagnál a né­zőszám? Van-e, s ha van, milyen össze­függés mutatható ki a jó szereplés és a né­zőszám állandó emelkedése között? Kik és miért járnak manapság Fradi-mérkő- zésre? Milyen feladatokat ró a klubra a lelátón terjedő brutalitás? Fradistáknak, vagy egyáltalán futballszurkolóknak ne- vezhetők-e azok, akik rendszeresen bot­rányt kavarnak a mérkőzéseken; akik pél­dául a metrószerelvényt rongálták meg? Milyen lehetőségei vannak a klubnak a rendteremtésre, a konszolidált lelátói ál­lapotok visszaállítására? Eljön-e még az az idő, amikor a nagymamáknak sem kell félniük Fradi-meccsre járni? — Az utóbbi időkben történt néhány roppant kellemetlen incidens ellenére, mi köszöntetteI tartozunk szurkolóink nagy többségének. Azoknak a derék, dolgos embereknek, akik nem hagyták el a csa­patot a tavaly őszi válság idején sem, s akik végül tulajdonképpen kiszurkolták a biztos bentmaradást. Azok, akik botrányt okoznak, s a metrón rombolnak, nem tar­toznak közénk, nem igazi fradisták, a leg­messzebbmenőkig elhatároljuk magunkat tőlük! Csak emlékeztetni szeretnék egyéb­ként arra, hogy a Tatabánya mérkőzésen is azon csoport tagjai kezdték el a tünte­tést, akik később a metróra szálltak ... Szurkolóink pályán kívüli magatartásáért egyébként sem tudunk felelősséget vállal­ni, ezt nem tudná megtenni a világ leggaz­dagabb klubjának elnöke sem. Remélem egyébként, hogy ősztől azok a bizonyos nagymamák is jönnek a mérkőzéseinkre, mert nem nézzük azért ölbetett kézzel, szerencsétlenkedve az eseményeket. Cso­dákat s példás fegyelmet ígérni nem tu­dunk, de minden erőnkkel azon leszünk, hogy rendet teremtsünk a lelátón. Máris elvetettük például azt a tervünket, hogy az egyik kapu mögül a másik kapu mögé engedjük át az úgynevezett „zászlós gye­rekek” csoportját a félidőkben. Le akar­tuk bontani a szektorokat elválasztó kor­látokat, de a történtek után ezt egysze­rűen nem tehetjük meg. Szigorítani fogjuk a bejáratoknál az ellenőrzést, mindent megteszünk azért, hogy ittas ember ne jus­son be a stadionba. Ha kell, megnézzük a táskákat, a sportszatyrokat is! Jelentősen megerősítjük a rendezői gárdát, létszámá­ban növeljük és alaposan megfiatalítjuk. Szurkolói ankétok sorát tervezzük, ráadá­sul éppen azoknak, akik a mérkőzéseken a legfegyelmezetlenebbek, de sajnos ők ezekre a találkozókra a múltban sem jöt­tek el... Azt azonban semmiképpen sem engedjük meg, hogy az igazi, vérbeli, tisz­tességes fradistákat bárki is azonosítsa a botrány okozókkal. A mi „sleppünk” min­den más klub kötelékein belül ugyanúgy megtalálható, csak nálunk sajnos valami­vel többen vannak, arányaiban pontosan annyival, amennyivel többen szurkolnak ebben az országban a zöld-fehér színekért bármilyen más színösszeállításnál. A jó, a rossz vagy a közepes szereplés egyébként nálunk jószerivel semmilyen ki­hatással sincs a nézőszám alakulására. Megdőlt az az állítás, hogy a jó játék tölti meg szurkolókkal a lelátókat. Mondok három adatot. 1980—81-ben az FTC baj­nokságot nyert, s a tavaszi idényben 2 millió 419 000 forint volt a bevételünk. 1982-ben a második helyen végzett a csa­pat, az a tavasz 2 millió 477 000 forintot hozott a konyhára. 1982 őszét a kieséstől fenyegetetten zártuk, utána mégis olyan tavasz következett, amely nemcsak, hogy újabb ezüstérmet jelentett, de 2 millió 659 000 forint bevételt is. S a legfrissebb adat: egy olyan gyenge szereplés után, amelyet az FTC ebben a nemrégiben zá­rult bajnokságban nyújtott, csak tavasszal az emberek 2 millió 438 000forintot hagy­tak a pénztáraknál... Ugye, ezek után senkinek sem kell mondanom, hogy a Fe­rencvárost nem azért szeretik azok, akik szeretik, mert bajnok, s nem azért fordul­nak el tőle, akik elfordulnak, mert éppen kieső helyen áll... A Ferencvárost azért szeretik, mert. . . szóval azért szeretik, mert ez a FERENC­VÁROS! (Részlet Lakat T. Károlynak a Képes Sportban megjelent interjújából, amelyet Hargitai Károllyal készített.) ők tekintették meg Dalnoki Jenő első edzését „Idegen” földön a Fradi Nem, nem települt át klubunk sem más kontinensre, sem más országba, de még más városba sem- Csupán az történt, hogy kinőtte a IX. kerületet, az áldott szülőföldet, és szük­ségszerűen a szomszédos X. kerületben, a Népligetben épí­tett és épít új, korszerű edző- és versenyzőközpontot. Majd egy évtizede került az FTC Sportlétesítmények tulajdonába a népligeti romos sporttelep, mely napról napra gazdago­dott, szépült. Egyre több szakosztály és versenyzőcsoport folytathatta felkészülését az új pályákon és csarnokokban. Az évek folyamán nem volt zavartalan a felkészítő mun­ka, hiszen nemcsak edzések és mérkőzések miatti, hanem az alkotó munkával együttjáró kényelmetlenségeket is el kellett viselni edzőinknek, versenyzőinknek egyaránt. De megérte! Nézzünk körül egy kissé az egyre érettebbé váló sportpa­radicsomban, hogy milyen létesítményekben, mely szakosz­tályokban hány versenyző és edző végzi egyre eredménye­sebben közös munkáját. 9 Atlétika pálya Atlétikai szakosztályunk a legpályaigényesebb, így ter­mészetszerűen az építés éveiben őket érte a legtöbb kényel­metlenség, hiszen több esetben építési és felvonulási terület volt a futópálya, a dobó szakág edzéslehetőségeit átmeneti­leg nem is tudtuk biztosítani. 9 Futófolyosó Futófolyosónk megépülésével igen korszerű edzéslehető­séghez jutott a szakosztály, de maradéktalanul nem tudta pótolni a hiányzó pályát. így a szakosztály tehetséges és nagyobb tudású versenyzői bérleményekben végezték mun­kájukat. Minden reményünk megvan arra, hogy az 1986-os atlétikai idényt korszerű futópályán kezdhetik meg ver­senyzőink. 9 Kézilabda csarnok A férfi és női kézilabda szakosztály fellegvára, az ellenfe­lek számára egyre inkább oroszlánbarlanggá válik. A közel­jövőben a korszerű eredményjelző berendezést is felszere­lik, így a szakosztály NB-s felnőtt és ifjúsági csapatai ideá­lis körülmények között élvezhetik felkészítő munkájukat. Két bitumenes szabadtéri pálya megfelelő felkészülési le­hetőséget biztosít különböző korcsoportok részére. 9 Labdarúgó pályákon (Egy füves, egy salakos, 1 földes és egy szabálytalan ala­kú gyepes térség.) Három ifjúsági és három serdülő csapat végzi felkészítő munkáját. A központi füves pályán az NB-s ifjúsági csapat végzi edzéseit, valamint mérkőzéseit az öregfiúk csapatával együtt ezen a pályán rendezik meg. A földes és salakos pá­lyákon a két ifjúsági és a három serdülő csapat edz és mér­kőzik. Az idén átadásra került szabálytalan méretű füves térség kiváló lehetőséget kínál a labdarúgó-utánpólás korszerű — főleg — technikai képzésére. 9 Tornacsarnok Ez évben vette birtokba a férfi és női torna szakosztály. Igen korszerűen felszerelt csarnok, egyszerre több mint húsz helyen végezhetik versenyzőink felkészítő munkáju­kat, melynek hatásfokát a rendelkezésükre bocsátott kép­magnó és hangforrás segítségével növelhetik. A lehetőség megvan arra, hogy új Magyar Zoltánok és női válogatott versenyzők nőjenek fel a magyar tornasport részére. 9 Fedett uszoda Nemcsak népligeti sporttelepünk legnagyobb létesítmé­nye, hanem az ország legnagyobb fedett uszodája is. Vízi­labda és úszó szakosztályunk több évtizedes álma vált való­ra ebben az esztendőben. A két vizes szakosztály fokozato­san vette birtokába a saját uszodánkat. A korszerű ered­ményjelző, a folyamatosan felszerelésre kerülő védőeszkö­zök, valamint a lelátó megépítése után a vízilabda-mérkő­zéseket is saját otthonunkban lehet megrendezni, mely re­méljük, „félelemmel” tölti el az ellenfeleket. 9 Sportvendégház Igen barátságos, nyugodt, kellemes lehetőséget biztosít edzőtáborozásra, versenyekre érkező vendég csapatok el­szállásolására. A kétágyas szobák zuhanyozóval, színes té­vével, rádióval a legkedvezőbb pihenési feltételeket bizto­sítják. A szállóban rendelkezésünkre áll hat kétágyas szoba is, melyben — jutányos térítés ellenében — tehetséges, nagyra hivatott Fiatal versenyzőink átmeneti lakásgondjait tudjuk megoldani. Az építés, korszerűsítés még nem fejeződött be. Az FTC Sportlétesítmények vezetői a MÉM támogatásával tovább­ra készítik a terveket, rendelik meg a munkákat, mellyel a jelenlegi 85—90%-ban elkészült népligeti FTC-sporttelepet méltó módon alakítják ki és teljesen kiépítve adják át ver­senyzőinek, edzőinek, a sikeresebb, eredményesebb sport­teljesítmények elérése érdekében. Az egyre szebbé váló környezetében mind jobban kitelje­sedő sporttelepen, annak folyamatos, zavar mentes működ­tetésében igen sok szervezői és munkaenergia van, melyet csak azok érzékelnek igazán, akik nap-nap után látják a ve­zetők és munkatársaik erőfeszítését a kis és nagy feladatok folyamatos elvégzése érdekében. Hiszen naponta több mint 800 versenyző, több mint 40 edző zavartalan munkáját kell biztosítani ahhoz, hogy az FTC hagyományos eredményességét megtartsa és tovább növelje. Szer Kálmán AZ FTC ÚSZÓSZAKOSZTÁLYA 1985. szeptember 1-től úszótanfolyamot indít az ország legújabb' és egyik legnagyobb uszodájában, a klub népligeti sporttelepén. Jelentkezési lapok átvehetők az FTC Üllői úti klubházának portáján. A szakosztály vezetői 5—8 éves fiúk és lányok jelentkezését várják. A tanfolyam tervezett díjai: heti 2 alkalom esetén 320 Ft, heti 3 oktatás esetén 480 Ft. — hogy a Fradi-szurkolók me­lyik kupameccset nézték zuhogó jégesőben? — hogy melyik volt az első vi­déki csapat, amely a BEK-ben in­dult? — hogy Várpalotán melyik ma­gyar csapat játszott BEK-mérkő- zést? — hogy mikor tartottak a Gel- lért-szállóban kupasorsolást? — hogy miért írt le Győr felett tiszteletkört a géppel a pilóta? — hogy ki mondta ezt? — Való­sággal futkározott a hideg a háta­mon, amikor megláttam, hogy Al- berthez kerül a labda. Micsoda já­tékos, mindent tud!? — hogy 1965 és 1975 között mi­lyen összeállításban játszottak a csapatok a BEK- és a KEK-dön- tőkben? — hogy miért maradt el az FTC—Celtic mérkőzés? — hogy a Honvéd hogyan ju­tott tovább 1965-ben a KEK-ben? — hogy mikor született kupa­döntőn szögletrúgásból gól? — hogy mióta lehet kupamér­kőzéseken játékost cserélni? — hogy a Győri ETO miért ját­szott KEK-mérkőzést Székesfehér­váron? — hogy melyik portugál játékos felesége szült kislányt a Benfica— Vasas meccs napján? — hogy mikor volt WK-döntő a Népstadionban? — hogy Sir Stanley Rous a Me­gyeri úti stadionban milyen kupát adott át? — hogy Szentmihályi melyik évben védett ki a Leedsben 11 -est? — hogy melyik magyar csapat­ról írták ezt a helyi újságban: „Tö­rökországban ilyen tudású csapat még sohasem játszott”.? — hogy melyik magyar csapat került veretlenül a WK-döntőbe? — hogy ki lőtte a Ferencváros sorsdöntő 11-esét Belgrádban a KEK-elődöntőben ? — hogy melyik kupa kiírásában szerepelt: döntetlen döntő után mindkét csapatot győztesnek nyil­vánítják, csak azt sorsolják ki, hogy melyik gárda őrzi egy évig a trófeát? — hogy mikortól vezették be a hosszabbítás utáni 11-es rúgáso­kat? Mindezekre a kérdésekre választ talál a KUPASZERDA című könyvben! ÁRA: 25 Ft Fradisták, figyelem! Azok a szurkolók, akik a következő öt mérkőzésből négyre a Cooptourist szerve­zésében vesznek részt INGYEN UTAZHATNAK a tavaszi Videoton—FTC meccsre! augusztus 10. Rába ETO—FTC (1 napos) 380,— Ft augusztus 10—14. Rába ETO—FTC és Tatabánya—FTC, cseh—lengyel ki­rándulással (5 napos) szeptember 11. Siófok—.FTC 360,— Ft október 19. Debrecen—FTC, 3 napos er­délyi kirándulással! 2500,— Ft november 23. Pécs—FTC (siklósi kirán­dulással) 510,— Ft Részvételi jegyek a Fradi ajándékbolt­ban és a Cooptourist Skála Metró irodá­jában (Marx tér 1.) vásárolhatók. Kedves szurkoló! Látogassa Ön is az FTC vidéki bajnoki mérkőzéseit a Coop­tourist autóbuszaival. Olcsó étkezés, mérkőzésre jegybiztosí­tás, idegenvezetővel városnéző séta, mú­zeumlátogatás, kényelem: COOPTOURIST COOPTOURIST COOPTOURIST 4 * * >

Next

/
Thumbnails
Contents