Fradi műsorlap (1984/85)

1984-1985 / 1. szám

Fradi műsorlap 1984/85-ÖS IDÉNY, 1. SZÁM Névjegyek Hárman, akiknek megelőlegezték az első csapat mezét Mindhárman poetikusan ifjú kor­ban vannak, labdarúgómúltjuk is rövid, alig több mint egy sóhajtás. Egyikük a területi bajnokságból jött, a másik az NB II-ből, míg a harmadik már megfordult a legjob­bak között ás, de tulajdonképpen csak belekóstolt az élvonal küzdel­meibe. Nagycsapatnál még a kész játékos útja sem mindig nyílegye­nes s göröngymentes, ha új öltözőbe lép, sokszor meg kell verekednie valakivel a mezért. Ök hárman jöttek s már előleg­ben megkapták mindent. Posztot s mellé a bizalmat. „Csekkjük” fedezetéül tehetségük, szorgalmuk, tennivágyásuk szolgál. A KISKANIZSAI GRUNDON KEZDŐDÖTT... Keller Jóskával úgy indult az interjú, hogy laz első kérdést köve­tően bőrig áztunk mindketten. Jobb híján ugyanis a pálya végében a fűbe ültünk le beszélgetni, tőlünk pár lépésre locsolóberendezést tele­pítettek s míg mi kezdtünk bele­gezni kell. IPersze van úgy, hogy csikorognak az izmok, de a fut­ballista élete olyan, hogy ha nincs kedve, akkor is kell edzenie. — Egyedül él Pesten? 0 Együtt lakom Pintérrel egy IBUSZ-lakásban. — Nem hiányzik a család? 0 Dehogynem. — Tervei? 0 Első a futball, de tanulni is szeretnék. Van ugyan szakmám, de érettségizni szeretnék. ZSINKA ÚJABB JUBILEUMRA KÉSZÜL A göndörhajú, ibajuszos fiúval már nem ültünk közel a locsolóhoz. A klubház mögött a padra teleped­melegedni a diskurzusba, valame­lyik pályamunkás kinyitotta a víz­csapot. A hideg zuhany azonban mind­össze a jegyzetemet viselte meg kissé, mi ketten inkább frissebbek lettünk tőle. — Meséljen magáról — kapacitál­tam a fiatalembert —, ugyanis a Fradi-szurkolók többsége legfeljebb csak hírből ismeri. 0 A Nagykanizsai MÁV NTE együttesében lettem igazolt játékos. Itt fél évet fociztam a serdülőknél, aztán átmentem az Olajbányászhoz. A labda szeretete azonban koráb­ban ivódott ibelém. Azt a kiskani- zsai grundról vittem magammal, ahol a környékbeli srácokkal rúgtuk a bőrt napestig. — Szívesen jött az Üllői útra? 0 Természetesen. — Mi vonzotta a zöld-fehérekhez? 0 Elsősorban a patinás klub. Eb­ben az egyesületben nem kis meg­tiszteltetés szerepet kapni. Ráadásul mindjárt a kezdőcsapatban. — Biztos volt abban, hogy azon­nal poszthoz jut az „egyben”? 0 Igen. Ugyanis Vincze Géza a kezdet kezdetén közölte vélem, ha úgy döntök, hogy idejövök, én le­szek a balhátvéd. — Mi nyomott még a latba az egyesület kiválasztásában? 0 Még az is, hogy több itteni labdarúgóval közeli a kapcsolatom, mivel együtt játszottunk az ifjú­sági válogatottban. Hozzájuk jön még (Pintér és Zsinka, tehát itt a fél EB-t nyert gárda. Ebbe az együttesbe, azt hiszem, jóval köny- nyebb lesz beilleszkedni. — Nem okozott gondot az NB I- es felkészülési munka? 0 Különösebben nem. Az élső két hét volt nehezebb, amíg bele nem szokott az ember. Ma már vég­zem vidáman az edzésmunkát. — Tényleg vidáman? 0 Legalábbis többnyire. Számom­ra nem különösebb nyűg, ha trénin­tünk. Először tőle is egy villámbe­mutatkozást kértem. 0 Dunaújvárosban voltam serdü­lő, aztán 1980-ban Székesfehérvárra kerültem. Itt jártam iskolába, hogy kitanuljam az autószerelést.' Futbal­lozni pedig a Videotonhoz mentem. Molnár Ferenc volt akkor az első csapat edzője, aki először betett az NB I-es csapatba. így jubiláltam. — A Videoton márkás név az él­vonalban, miért cserélte fel a Vo­lánnal? 0 Gondjaim voltak ott a tanu­lással. Sokat hiányoztam, lemarad­tam, emiatt megbuktam. Ügy érez­tem, Fehérvárott a kettő nem megy együtt. A Volán hívott, én meg nem sokat gondolkoztam. Pestem az­tán rendbejött minden. A Bánkyban elvégeztem az iskolát, megszerez­tem az autószerelői képesítést. Ami a Volánt illeti, jól éreztem magam a közlekedésieknél, s inem is ter­veztem, hogy eljövök, ha bent ma­rad a csapat az iNB I-ben. — Tehát ha élvonalbeli marad régi egyesülete, ma nincs itt az FTC-nél? 0 Akkor maradok a Czabán Sa­mu téren. — Korábban milyen érzésekkel viseltetett a Ferencváros iránt? 0 Az lenne ugye a „papírforma”, ha azt mondanám, világéletemben a zöld-fehéreknek szurkoltam. (De az igazság: nem voltam Fradi-druk- ker. Mi több, korábban nem is gon­doltam arra, hogy egyszer ide jö­vök majd focizni. A sors azonban másként alakította az életem. — Mi a véleménye a ferencvárosi szurkolótáborról? 0 Tudnak lelkesíteni és lelke­sedni. Zöld-fehér játékosnak lenni itt az Üllői úton nagyszerű dolog. Amikor viszont még mint ellenfél jártam itt, akkor félelmetes volt ez a szurkolósereg. — Már-már a kedvencek közé számít ezen a pályán Zsinka János. A kezdeti jó játékhoz adott vala­mit a sokezer Fradi-hivő? 0 Természetesen, ők biztattak, én beleadtam mindent, aztán a kezdeti sikerek persze, hogy fel­Zsinka, Pintér, Keller dobtak. Csak ilyen legyen majd a folytatás is. — Milyen posztokon szerepelt ed­dig? 0 Voltam már minden. Még kö­zéphátvéd és beállós is. Na és per­sze középpályás. Az NB I-ben vi­szont már csak a csatársorban sze­repeltem. — Mindig a szélen? 0 Általában. — Hány élvonalbeli évet tud a háta mögött. 0 Hármat. És minden évben más klubban „pörgettem”. Az első mér­kőzésemet, mint már említettem, a Videotonban játszottam. A tizenötö­diket a Volánban, s a harmincadi­kat pedig majd itt a Ferencváros­ban. Amikor bemutatkozom. — Hogy került az FTC-hez? 0 Vincze Géza üzent a Deák Sa­nyival, hogy szeretné, ha ide jönnék játszani. így indult minden. — Elég az autószerelői képesítés, vagy ennél többre vágyik?. 0 Majd később... talán évek múlva szeretnék vendéglátóipari képesítést is szerezni. De ez csak a jövő zenéje. — A máé? 0 A labdarúgás. — Nagy vágyak? 0 A válogatottság. — Autója van? 0 Nincs. Még jogosítványom sincs. — Milyen manapság a csatárélet? 0 Hát nem csupa vidámság. Ka­pok eleget egy-egy meccsen. Emiatt fáj most is a térdem. A ma csatá­rának egy csomó energiája arra megy el, hogy igyekszik kikerülni a suhogó védőlábakat. — Tudtommal több együttes is szívesen leigazolta volna, régi klub­ja a Videoton is próbálta visszahív­ni. 0 így igaz. De Fehérvárra semmi szín alatt nem Imentem volna. — Az NB I-es gólok száma? 0 Három. De a huszonkilenc meccsből végül is csak tízen játszot­tam végig. De így is volt sok hely­zetem. csak épp a befejezésekkel volt baj. A befejezéséket sajnos zömmel elkapkodom. Ezen kell el­sősorban változtatni. Lehiggadni s jobban összpontosítani. VARGABETŰ UTÁN ISMÉT ZÖLD-FEHÉRBEN Pintér Attila már volt Fradi-já- tékos. Évekkel korábban már fel­hozták egyszer a klub serdülő csa­patához. De akkor rövid úton ha­zatért szülővárosába. Ezzel az idő- , A negyedik FTC—Szeged idénynyitó előtt Az 1901-es premiertől számítva eddig pontosan 82 első osztályú labdarúgó-bajnokság fejeződött be Ma­gyarországon. A Ferencváros — egyedüli csapatként — megszakítás nélkül az élvonalban szerepel, míg a SZEOL AK az 1926-os bemutatkozástól számítva nap­jainkig 46 alkalommal játszott a legjobbak mezőnyé­ben. A szeptember 1-én rajtoló 83. élvonalbeli bajnok­ság többek között FTC—Szeged összecsapással kez­dődik. erre az eltelt 83 esztendő alatt mindössze há­romszor volt példa. Először az 1947—48. évi NB I nyitányán léptek az Üllői úton pályára a sokkal esélytelenebb szegediek. S 1947. augusztus 24-én „rob­bant a bomba”, mert a Szeged — óriási meglepetésre — 3-0-ra győzte le a Rudas, Kispéter, Lakat, Kocsis és Sárosi dr. által fémjelzett Ferencvárost! A zöld­fehérek fáradtságáról csak annyit, hogy a mérkőzést megelőzően egy hónapig Mexikóban, valamint az Egyesült Államokban portyáztak és ott sikert sikerre halmoztak. így a diadalmas túra után a 3-0-ás sze­gedi győzelem hidegzuhanyt jelentett a hazai szur­kolók számára... Ekkor született meg az elkesere­dett, de találékony Fradi-drukkerék rigmusa: „Tem- pikó! Tempikó! Szeged jobb, mint Mexikó!” A második FTC—Szeged idénynyitóra 12 évvel ké­sőbb, 1959. augusztus 2-án, szintén az Üllői úton ke­rült sor. A válogatottakkal (Mátrai, Dalnoki, Albert, Rákosi, Fenyvesi) felálló zöld-fehérek biztos győze­lemre számítottak az NB II-ből akkor visszakerült Szeged csapata ellen. Ám a Tisza-parti újonc ezúttal is „pontosan” távozott az Üllői útról, 0-0-ra végzett a sokszoros bajnok Ferencvárossal! A harmadik idénynyitójukra már nem kellett újabb 12 évet várni, rövidesen ismét összehozta őket a sorsolás szeszélye. 1962. augusztus 6-án viszont nem a Szeged utazott a fővárosba, hanem a Fradi „ruccant” le a Tisza-parti városba. A szegediek ekkor is kitettek magukért, hi­szen a bajnoki rajton 1-0 arányban legyőzték a ké­sőbbi bajnok Ferencvárost! Ezzel a harmadik Ferenc­város—Szeged bajnoki idénynyitó is ferencvárosi gól nélkül zárult! És motít, 22 év után újra Ferencváros—Szeged mér­kőzés következik az NB I nyitányán ... Tény, hogy a két csapat eddigi 93 élvonalbeli összecsapása jélantős ■Fradi fölényt mutat (56 FTC-győzelem, 22 szegedi győ­zelem, 15 döntetlen), de az is tény, hogy az idény­nyitók eddig csak szegedi sikereket hoztak. Vajon megszakad-e szeptember elsején a Ferencváros si­kertelen sorozata? Vitos György szakkal kezdtem nála a kérdezős- fcödést. 1 0 Nyolcéves voltam, amikor az SBTC előkészítő csoportjában be­mutatkoztam. Nagyon szerettem már akkor a játékot, s csak tisz­telettel és szeretettel tudok gondol­ni Boldvai Gyulára, akkori edzőm­re, aki nagy gonddal és szakérte­lemmel egyengette utamat a pá­lyán. A serdülő I-ig az ő keze alatt nőttem, közben úgy nyertük meg a Salgó kupát, hogy gólt sem kap­tunk. Ezután ő elment a klubtól, s mentünk mi is. Én, meg még töb­ben a csapatból. Ekkor .kerültem az FTC serdülőbe. Feljöttem (Pestre, kollégiumba raktak, s nekem na­gyon nem ízlett ez az élet. A fő baj az volt, hogy nagyon hiány­zott a család, a szüleim, a bará­taim, minden, ami régebben körül­vett. Nem is gondolkoztam sokat, hanem hagytam csapot-papot, s ha­zamentem. Tizenhat évesen már az Üveggyár felnőtt csapatában játszot­tam — középhátvédet. — Jól ment a foci már akkor is? 0 Legalábbis nagyon lelkes és igyekvő voltam, s ez sok nehézsé­gen átsegített. Aztán Balassagyar­matra mentem, másfél évet játszot­tam a területi bajnokságban. Akkor írtam alá a iHomvédnak. — De végül is nem ment oda? 0 Nem, mert nem nagyon keres­tek. Végül visszakönyörögtem ma­gam az Üveggyárhoz. Itt egy baj­nokságot fociztam le, amikor jött az ifi EB, aztán megint jelentke­zett a Honvéd. — Mégsem őket, hanem az FTC-t választotta. 0 Fradista voltam kiskorom óta. Ezt a klubot szeretem, s amikor innen kerestek, persze, hogy azon­nal igent mondtam. — Milyen játékos Pintér Attila? 0 Lelkes, s tele van bizonyítási vággyal. Ezért van az, hogy néha túl heves s túlfűtött. De végül is engem azért hoztak ide, hogy bi­zonyítsak. — Csak a kapu előterében érzi jól magát, vagy szeret előretörni, csatárkodni is? 0 Tulajdonképpen szívesen in­dulok meg előre, ha van rá mód. De itt a Ferencvárosban, az 'NB I- ben még óvatos vagyok. Nem vál­lalkozom nagy kalandozásokra. Ré­gi csapataimban hamarabb nekiin­dultam a másik térfélnek. — Gólt is szerzett időnként? 0 Volt rá példa, de nem első­sorban akcióból, hanem szabadrú- gásbór értem el. — Kemény védőnek tartja magát? 0 Ennyi keménység ma már el­engedhetetlen. — Sokszor volt kiállítva? 0 Egyszer. Akkor is egy meg­jegyzésért. — Élcsapatban ritka, ha fiatal ember kerül a védelem tengelyébe. Ide általában rutinos futballistákat állítanak az edzők. 0 Ügy látszik, Vincze Géza e te­kintetben kivételnek számít. Én mindenesetre választásának helyes­séget szeretném igazolni. v. s. Tudja-c Ön? — hogy a SZEOL AK éppen ak­kor alakult, mikor az FTC! Mind­két klubot 1899 májusában alapí­tották FTC illetve Szegedi AK (a SZEOL AK egyik jogelődje) néven. — hogy Szegeden az első futball­mérkőzést 1902. június 27-én ren­dezték, és a SZAK első csapata 1-0-ra győzött a második gárda el­len. — hogy az első FTC—Szeged ta­lálkozó 1913. június 29-én vólt a Tisza-parti városban és a Fradi hír­verő mérkőzésen — Schlosser (3), Pataki és Tóth góljaival — 5-0-ra győzött! — hogy csak 13 év múlva, 1926 nyarán találkozott újra a két csa­pat — kieséses rendszerű bajnoki elődöntő keretében, az Üllői úton. A Fradi — 6000 néző előtt — 3-0-ra győzött, ez a mérkőzés tekinthető a két rivális első bajnoki találkozójá­nak. A gólokat egyébként Pataki, Mácsai és Kohut szerezték. — hogy a SZEOL AK sok néven (Szegedi Bástya, Szeged FC, SZAK, Sz. MTE, Sz. Petőfi, Sz. Honvéd, Sz. Haladás, SZEAC, SZEOL SC) szere­pelt eddig az élvonalban. — hogy a legjobb bajnoki ered­ményét 1940—41-ben érte el a Sze­ged : a bajnok Ferencváros és az ezüstérmes Újpest mögött a 3. he­lyem 'végzett. i — hogy eddig a SZEOL AK 8- szor (1920—21, 1921—22, 1934—35, 1937—38, 1938—39, 1939—40, 1940— 41, 1945—46) lett a vidék legjobb csapata! — hogy 1926-tól 1984-íig a SZEOL AK 46 idényben szerepelt aiz el­ső osztályban, s ezzel a részvételi rangsorban a vidéki együttesek kö­zül az első helyen áll. — hogy 1983. szeptember 10-én egyszerre jubilált a Fradi és a Sze­ged az NIB I-ben! A zöld-fehérek sorrendben 2000., míg a szegedi kék-feketék az 1200. első osztályú bajnoki mérkőzésüket játszották. Mai idénynyitójuk előtt a (Fradi mór 2026, a SZEOL AK pedig 1225 él­vonalbeli találkozónál tart, amit re­mélhetőleg még évtizedeken keresz­tül tovább gyarapítanak! AZ FTC LABDARÚGÓ­SZAKOSZTÁLY TISZTSÉGVISELŐI Elnök: dr. Kiss László Elnökhelyettes: dr. Éry József Szakosztályvezető: Pusztai László Technikai vezető: Havasi Mihály Szakosztályvezetőségi tagok: Bertalan István, Furulyás Já­nos, Gyetvai László, dr. Ju­hász József, dr. H. Nagy Mi­hály, Pencz Endre Intézők: Monostori Károly, Balázs László Orvosok: dr. Juhász József, dr. Gyarmati Jenő Gyúrók: Bodnár József, Ta­kács József •Szertáros: Sebestyén László EDZŐK Vincze Géza szakvezető Hajdú József, Mweha József, Szűcs Lajos — pályaedzők Horváth László — a junior csapat edzője Perlaki István — az ifi I csa­pat edzője Somodi Lajos — ifi II Pósch Péter — ifi III Horváth Tamás — serdülő I Harangozó László — serdü­lő II Kaszás Pál — serdülő III Serli Sándor — serdülő IV és előkészítő ISMÉT KAPHATÓ a Toldi Géza könyv! A több mint 100 fényképpel il­lusztrált könyv ára 48 Ft. Csak a Fradi-ajándékboltban és a Boy Vállalat Bajcsy-Zs. út 20. szám alatti üzletében kapható. £

Next

/
Thumbnails
Contents