Fradi műsorlap (1984/85)

1984-1985 / 1. szám

1984,85-OS IDÉNY, 1. SZÁM Fradi műsorlap 3 Emlékezés Csanádi Árpádra CSANÁDI ÁRPÁD 1923—1983. A Magyar Olimpiai Bizottság emlékkiadványából — amely egyéb­ként árusításra nem került — há­rom olyan részt idézünk, ahol Dr. Juhász József főorvosunk, Mészáros József edzőnk, és Dr. Keresztényi József sporttörténész emlékezik Dr. Csanádi Árpádra. DR. JUHÁSZ JÓZSEF FÓORVOS Nagyon nehéz kiejtenem az „emlé­kezem” szót. Még akkor is, ha or­vosként másoknál előbb döbben­Búcsú Furmann Károlytól Búcsúzunk Tőled, aki szeretett egyesületeddel, a Ferencvárosi Tor­na Clubbal majdnem egyidős vol­tál. A Ferencvárosban nőttél fel, if­júsági játékosként is zöld-fehér mez feszült a Fradiért dobogó szíved fe­lett. Aztán a kis diákból futball- tudós lett, olyan játékos, aki a pá­lyán százezreknek okozott örömet, olyan, akinek majd minden meg­mozdulását taps kísérte — több mint egy évtizeden át. A taps kü­lönösen 1928-ban dübörgött hango­san. A KK-győztes Ferencvárosnak és természetesen a csapat egyik legjobbjának, Furmann Károlynak is szólt ez a taps. Az élet rendje, hogy az ünnepeket egy idő után a hétköznapok követik. Te ezekben a hétköznapokban is az elsők között voltál és tekintélyt parancsoló egyéniségeddel pályádon végig se­gítetted a zöld-fehér színek boldo gulását. Amikor játékospályafutásodról merengünk, büszkén említhetjük, hogy a Ferencváros Furmann „Csusztijára” a nemzeti tizenegy­nek is tucatszor szüksége volt. Mél­tán viselted hazánk címeres mezéi, s méltán érdemelted ki a szurko­lók szeretetét. Sikerekkel teli pá­lyafutásod végén tapasztalataid so­kaságát adtad át az utánad jövők­nek. Szakvezetőként az FTC 1848/ 49-es sikercsapat egyik létrehozó­ját is tisztelhetjük személyedben. De az idő múlandó — most me­gint eltávozott egy régi, igaz fra- dista. Ismét szegényebb lett egy kiváló labdarúgóval a magyar sport társadalma. Az ő játéka már csak az emlékezés filmszalagján pereg tovább. Játék! Istenem, micsoda elszoruló szívvel kell koporsód előtt e szót kiejteni! Futball játék, ame­lyet Te olyan művészi szinten mu­tattál be, a fradisták nagy-nagy örömére. Köszönjük ezt a hajdani örömet, a sok felejthetetlen Fur­mann alakítást. Emléked megőriz­zük és Furmann Károly az FTC örökös bajnoka marad nem csak névben, hanem sportvezetők, szur­kolók szívében. Az FTC elnöksége, labdarúgó szakosztálya nevében búcsúzom. Is­ten veled, Furmann Csuszti... (A búcsúbeszédet Nagy Béla mondta el) tem rá a keserű valóságra, hogy a közelgő végső búcsú kikerülhetet­len. Több évtizedes barátságunk gazdag és sokszínű élményei ben­nem ma még túlságosan is élnek, alig távolodnak és rendeződnek emlékezetté. A 40-es évek elején két fiatal­ember —, egy ígéretes sportoló és a labdarúgás iránt különös vonzal­mat érző medikus véletlen talál­kozásából ismeretség lett. Ez azon­ban fokozatosan kölcsönös barát­sággá szövődött és mélyült. A ma­gasra nőtt, halk mosalyú, tartózko­dásában is közvetlen ifjú sportoló elsősorban játék-intelligenciájával és sportszerű magatartásával, vala­mint klubja, az FTC iránti lelke­sedésével és odaadásával hívta fel magára a figyelmet, ébresztett ro- konszenvet bennem. A második világháború mindany- nyiunkat próbára tevő és egyben válaszút elé is állító eseményei­nek, megrázkódtatásainak talajából született társadalmi rend Csanádi Árpád életében is döntő változáso­kat érlelt. Ezekben az években te­remtődtek meg számára azok a fel­tételek, amelyek lehetővé tették, hogy az első osztályú sportolóból a labdarúgás nemzetközileg elis­mert szakértője, a sport és a test­nevelés tudományának professzora váljék. Csanádi Árpád hosszú esztendők céltudatos munkájával és szívós akarattal készült fel az életre. Sok­oldalú képességei azonban teljesen a nemzetközi olimpiai mozgalom­mal való közvetlen találkozása ide­jén bontakoztak ki. Ekkor vált ez a kétségtelenül széles látókörű hu­manista olyan közéleti emberré, akire a legkritikusabb helyzetek­ben is mindig számítani lehetett. Hadd emlékeztessek az 1956-os ma­gatartására, a müncheni olimpiai faluban végbement drámánál az állásfoglalásaira, a moszkvai olim­pia sikeres megrendezése érdeké­ben kifejtett tevékenységére, amely- lyel az olimpiai gondolatnak, hazá­jának és személyének egyaránt el­ismerést, megbecsülést szerzett. Munkabírása, igényessége a kör­nyezetében szinte szállóigévé vált. Róla valóban el lehet mondani, hogy gyakran több ember helyett CSANÁDI ÁRPÁD 1923-1983 A Magvtír Olimpiai Bizottság emld<l<idcW>ö Memorial Ftüicdtionof the Hurgarian Olympic Committee dolgozott, önmagával szemben volt a legigényesebb, de munkatársaitól és barátaitól szintén nem keve­set követelt. Sem kis, sem nagy ügyekben nem döntött elhamarko­dottan, vagy meggondolatlanul. El­vi kérdésekben szilárd és követke­zetes maradt, a viták során nem­csak tárgyilagos, hanem messzeme­nően fegyelmezett is volt. Már sportoló korában is kerülte a feles­leges „ütközéseket”, szellemi fölé­nyével igyekezett az akadályokat elhárítani, a nehézségeket leküzde­ni. Az évek folyamán ő is kapott sebeket, értelmetlen és fájó sérel­mek is érték. Bármennyire is fáj­tak azok, fegyelmezetten viselte, nem próbálta felnagyítani, legkö­zelebbi barátai is csak nagyon rit­kán hallhatták panaszkodni. Csanádi Árpád ízig-vérig magyar ember volt. Korszerű hazafi, aki mindig tekintettel volt mások nem­zeti érzékenységére is. Szívesen ta­nult a külföldtől és az újat, az ér­tékeset itthon akarta hasznosí­tani. Ebben a kérdésben — bár nem ismerték egymást —, valójában Ve­res Péterrel vallott azonos nézete­ket, aki az „Én nem mehetek el innen” c. versében ezeket írta: „Nincsen számomra más, mint emésztő töprengés, forró vágyak és kemény akarat: ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes és érdemes.” DR. KERESZTÉNYI JÓZSEF SPORTTORTÉNÉSZ, A NEMZETKÖZI OLIMPIAI AKADÉMIA TB. TAGJA A 30-as évek második felében két szomszédvár — a Pestszenterzsébe- ti Gimnázium — és a Pestszentlő­rinci Felsőkereskedelmi — közép- iskolás labdarúgó bajnoki találko­zójára küldtek játékvezetőnek. A Forinyák utca egyenetlen talaján bizony nem volt könnyű játszani. A gimnazisták nyurga középfede­zete, Csanádi Árpád azonban ki­tűnően alkalmazkodott a kö­rülményekhez. Pontos labdák­kal küldte támadásiba társait, és a siker nem is maradt el. A 2-0-ás győzelmükhöz magam is gratulál­tam. A mérkőzés után a két csa­pat játékosaival együtt bandukol­tunk a Népliget felé. Vidám be­szélgetésbe elegyedtünk, mivel alig néhány esztendővel voltam idősebb náluk. Amint a Ferencváros pá­lyája elé értünk, azt mondtam a halkszavú Csanádi Árpinak, hogy ha szorgalmas lesz, akár a nagyhí­rű zöld-fehér együttesben is játsz­hat majd . .. 1942 májusában az NB III. Észak­dunántúli csoportjában szereplő amatőr FTC és a Magyaróvári Hu­bertus mérkőzés játékvezetőjeként a Hungária úti pályán találkoztam Csanádi Árpáddal. A játékosok iga­zolásakor egymásra mosolyogtunk, mintegy a régi szavak jutottak az eszünkbe. 1949-ben labdarúgó pályafutásá­nak jelentős állomásához érkezett, tagja lehetett a Ferencváros baj­nokcsapatának. Amikor ehhez el­ismeréssel gratuláltam, kedvesen emlékezett az első találkozásunkra. Hozzátette, hogy íme milyen jó jósnak bizonyultam. Csanádi Árpád végzős főiskolai hallgatóként szakdolgozatát a lab­darúgás témaköréből írta. Kedves emlékem, hogy akkoriban többször is találkoztunk a Testnevelési Fő­iskola kertjében, ahol szerelmünk­ről. a labdarúgásról beszélgettünk, vitatkoztunk. Éreztem elhivatottsá­gát, tiszteltem halk modorában ki­fejtett határozott véleményét, amely a test és a szellem összhangjának felismeréséből táplálkozott. így erő­södött a barátságunk. Az 50-es években többször arró' beszélget­tünk, hogy a sportembernek a szép és a jó érdekében kell munkálkod­nia. Ügy érzem, ekkor váltunk fegyvertársakká. Alig egy évtized múltán a Ma­gyar Olimpiai Bizottság főtitkára­ként — úgymond — hivatalból ösz­tönzött és segített, hogy minél ala­posabban kutassam és kutathassam az olimpiák történeti múltját. Va­lójában ennek köszönhetem meghí­vásomat előadóként a Nemzetközi Olimpiai Akadémia 1967. évi tudo­mányos ülésszakára. Már-imár úgy tűnt, hogy kútba esik az ősi Olym- piába történő utazásom, amikor Csanádi Árpád közölte velem az örömhírt: elfogadhatom a meghí­vást. 1969-ben újabb öröm ért, megválasztottak a NOA tisztelet­beli tagjává E tisztemben Csanádi Árpád főtitkár előterjesztése alap­ján a MOB közgyűlésén erősítettek meg. Csanádi Árpád a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagjaként is szí­vesen kérte ki a szakemberek véle­ményét, akár atlétikáról, akár ép­pen vitorlázásról esett szó. Előter­jesztéseiben gondosan ügyelt a tör­téneti pontosságra. Sikereinek örö­mét mindig megosztotta azokkal, akik munkájában segítették. Hadd villantsak fel egy ilyen emlékké­pet. Lord Killanin a NOB elnökévé történt megválasztása után az olim­piai mozgalom időszerű kérdései­ben a nemzeti olimpiai bizottságok véleményét kérte. A tervezet el­készítését örömmel vállaltam, és csakhamar bemutattam Csanádi Árpádnak, aki néhány kiegészítést tett, majd a választ elküldte a NOB elnökének. Nem sokkal ké­sőbb Csanádi Árpádot a NOB Végrehajtó Bizottságának tagjává választották. Lausanne-ból történő visszaérkezésekor — még aznap — telefonon felhívott, hogy megossza velem az örömét. Kedves emlékem az is, hogy a MOB 75 éves jubileuma alkalmával hazánkban tartózkodó Avery Brun- dage NOB elnök születésnapi va­csorájára hatodmagammal meghí­vást kaptam. Ma is fülembe csen­genek Csanádi Árpád szavai: „a meghívást a munkáddal érdemelted ki”. Hálával kell megemlékeznem ar­ról a segítségéről, amelyben a nagyhírű Eötvös Kollégiumban 1976-ban megindult olimpiatörténe­ti szemináriumot részesítette. A vi­lágon elsőként egyetemi fokon fo­lyó ilyen stúdiumot maga nyitotta meg és több előadást tartott. A NOB Baden-Badenben tartott kong­resszusa után örömmel mondta, hogy világszerte mekkora érdeklő­dés nyilvánul meg a magyarok kez­deményezése iránt. Ide illik, hogy a végzett hallgatók a testnevelés és sport területén, a munkahelyü­kön, vagy éppen a tanári kated­rán erősítik, ápolják és terjesztik a coubertini gondolatokat. Az előkészületben levő sportlexi­kon részére 1982 őszén Csanádi Ár­pád életpályájának fontosabb állo­másait foglaltam össze. A dolgok természeténél fogva azt írtam: test­nevelő tanár, sportvezető és sport­diplomata. Megkértem az adatok ellenőrzésére. Szerénységére jellem­ző, hogy a sportdiplomata megje­lölést sajátkezűleg kihúzta. Aligha kétséges pedig, hogy az életrajzi leírás e megjelöléssel lehet teljes! Csanádi Árpáddal 1983. február 16-án a kórházi ágyon találkoztam utoljára. Rövid ideig voltam nála, mert a gyilkos kór nagyon meg­gyötörte. Arra kért, hogy ha ked­ves barátja, Szymiczek Ottó, a NOA rektora március elején Budapestre jön, Koltai Jenővel és Kocsis Mi­hállyal legyen gondunk rá. Búcsú­zóul kezet fogtunk. A kórházi szo­ba ajtaja előtt könnyeztem. Ehelyütt vetem papírra az akkor és ott fo­gant gondolatot: az Ö munkájára mindig szüksége lenne az olimpiai mozgalomnak. MÉSZÁROS JÓZSEF LABDARÚGÓ EDZŐ Hatvan évesek lettünk mindketten ez év elején. Visszaemlékszem, ho­gyan indult életünk, hogyan lett ö világszerte ismert személyiség, nemzetünk első számú sportdiplo­matája. Barátságunk — amely mindig tö­retlen maradt — éppen ötven éve kezdődött. 1933. április 30-án, 10 éves gyermekként ismerkedtünk meg. Negyedik elemisták voltunk és ezen a napon tartották szűkebb pátriánkban, Pesterzsébeten a ma­darak és fák napját a városszéli erdőben valamennyi iskola részére. Itt ismerkedtem meg Árpival, aki egy dobozt mutatott nekem, amely­ben két szarvasbogár volt. A be­szélgetés során megajándékozott az egyik bogártrófeával. Ekkor kezdő­dött egy életre szóló barátságunk, amelynek a kísérője lett a foci is. A játék, a labda később meghatá­rozója lett mindkettőnk életének. Hamarosan felfigyelt rá az FTC és aláírta igazolólapját. Ha­mar kitűnt tehetsége és remek fi­zikai adottságai, nemsokára a fel­nőtt csapatba került. Büszkén ol­vastam nevét az újságokban, na­gyon izgultam kezdeti sikereiért. 1947 nyarán a Ferencváros ten­gerentúli túrára Mexikóba utazott. Három kölcsönjátékos is helyet ka­pott az utazók között: Puskás, Szu­sza és jómagam. Nagyon örültem, mert Árpi barátommal újra egy csapatban játszhattam, hiszen utol­jára az iskolacsapatban kergettük együtt a labdát. A következő évben 1948—49-ben megnyertük a magyar bajnokságot. Árpád meghatározó személy volt e nagyszerű teljesít­mény elérésében. Soha nem elége­dett meg a ma eredményeivel, a sikerek újabb erőfeszítésre serken­tették. A szakág kiváló ismerője- ként megteremtette a labdarúgás tematikai és terminológiai anyagát, amely három kötetből áll. Munká­ja nemcsak magyar kiadásban, ha­nem világnyelvekre lefordítva vala­mennyi kontinensen megjelent. 1957 nyarán ausztráliai túrára utaztunk. Én mint a Ferencváros játékosa, Árpi pedig a csapat ed­zőjeként. Azóta is a legrokonszen­vesebb edző az én szememben! Szakmai felkészültsége lenyűgözött, magatartása igazi sportemberről ta­núskodott. 1962-ben úgy fordult a helyzet, hogy én lettem a csapat edzője, míg ő a szakfelügyelő. Így utaztunk újra a tengerentúlra. Ar­gentína, Uruguay, Chile különböző városainak stadionjaiban értünk el sikereket. Ütünk alatt értesültünk arról, hogy Árpád a Magyar Test- nevelési és Sportszövetség elnökhe­lyettesi tisztségének betöltésére ka­pott megbízatást. Harminckilenc évesen kínálta az élet számára a magasszintű érvényesülési lehető­séget. amellyel élni is tudott. Találkozásaink alkalmával sok­szor kifejezésre jutott örök barát­ságunk. Egészségemet sajnos alat­tomos betegség támadta meg, éle­tem megmaradásáért küzdöttek or­vosaim. Azidőtájt naponta látogatott és ez sokat segített, hogy átvészel­hessem a kritikus időszakot. A leg­súlyosabb műtét után szükségem volt olyan gyógyszerre, amelyet csak külföldről lehetett beszerezni. Segítségével már másnap megho­zatták számomra! Nem sok idő múlva én kerestem fel kórházi ágyánál. Emberi méltó­ságát ekkor is megtartotta, biza­kodva, reménykedve várta gyógyu­lását. Súlyos állapotában is gondolt mindenre. A kórházból köszöntött: „Hatvanadik születésnapod alkal­mából, régi barátsággal és szeretet­tel gondol rád barátod: Árpi”. Rö­viddel ezután ő is betöltötte hatva­nadik életévét. Nem tudom, hogy eljutottak-e hozzá köszöntő sza­vaim. Reá emlékezve egy mondat­tal búcsúzom: „Pótolhatatlan ba­rátságot vittél magaddal”. Rekviem a szurkolóért „A döbbenet és a megrendülés pillanataiban gondolataimat egy fájó Fradi szív diktálja. Tóth Ervin, az ózdi Fradi tagszer­vező 45 éves korában rövid betegség után örökre lehunyta sze­mét ... Személyében az FTC Baráti Köre olyan szurkolóját ve­szítette el, aki egyénisége, üde színfoltja volt a stadionoknak. Az országban minden pályát ismert, ahol valaha a Fradi meg­fordult. Kánikulában, esőben, hóesésben egyaránt ott volt. Szép sikerek és nagy bukások idején is teljes hittel kitartott a zöld­fehér színek mellett. Türelmesen várt, bízott a közeli újjászüle­tésben. Az élet szörnyű kegyetlensége, hogy az alakuló, erősödő, új, fiatal Fradit már nem láthatta. Az első szép győzelem híré­ről már a kórházban értesült. Már tervezgetett a várható bol­dog őszi mérkőzésekről. De ő már nem érte meg az új idény kezdetét.” Sajnos, néhány törzsszurkolónk szintén nem érhette meg az új idény kezdetét. Valamennyiük tiszteletére és emlékére álljanak itt a fenti sorok, amelyeket egy szurkolónk, Szalomájer Imre ózdi tagtársunk írt. . . r A nyári hónapokban megtörtént Takács II József sirkőavatása. A sírra az FTC koszorúját Toldi Géza és Magyar Zoltán, a Vasas koszorúját Rózner Győző helyette el.

Next

/
Thumbnails
Contents