Fradi-híradó (1972)

1972. január

Új SZAKASZ KEZDŐDIK A közgyűlés mindig jelentős ese­mény, határkő egy sportegyesület életében. Ilyennek kell tekinteni az elmúlt év végén megtartott vezető­ségválasztó küldöttközgyűlésünket is. Alkalmas volt ez a tanácskozásaira, hogy egyrészt lezárjon egy idősza­kot, másrészt pedig megszabja a következő évek feladatait. Harót János elnöki beszámolójá­ban átfogó képet adott az FTC je­lenlegi helyzetéről, gondjairól, az elért eredményekről', a sikerekről, de szót ejtett a hiányosságokról is. Részletesen elemezte az egyes szak­osztályok munkáját, beszélt egyesü­letünk gazdasági helyzetéről. Fon­tos helyet foglalt el az elnöki be­számolóban a nevelés is. Az elnökség bejelentését termé­keny vita követte, amelynek során felszólalt Rév Lajos az MTS OT el­nökségének tagja, az OKISZ elnöke is. Ezt követően került sor a vezető­ségválasztásra. A következő vezető­séget választották meg. Elnök: Lénárt Lajos dr, a Mező- gazdasági és Élelmezésipari Minisz­térium miniszterhelyettese. Ügyvezető elnök: Harót János. Elnökhelyettes: Kreskay Ferenc dr, a Marx Károly Közgazdaságtu­* A vezetőségválasztó küldöttköz­gyűlésről Harót János Ugyv. elnök ajándékot nyújt át Szőkének, válogatott kézi­labdázónknak dományi Egyetem dékánja, Kökény István, az ÉDOSZ titkára. Titkár: Som Ferenc. Az elnökség tagjai: Ács István, a IX. kér. Tanács VB elnökhelyettese, Deáki Imre, a Budapesti Húsipari Vállalat igazgatója, az asztalitenisz szakosztály elnöke, dr. Dékány Ferenc ügyvéd, az FTC egykori labdarúgója, Elek Gyuláné, női kézilabdacsapa­tunk válogatott játékosa, Horváth Ferenc, a ZÖLDÉRT Vál­lalat osztályvezetőhelyettese, Jurik Gyuláné, az asztalitenisz szakosztály válogatott versenyzője, Kelemen György, a Szeszipari Vál­lalatok trösztje vezérigazgatóhelyet­tese, dr. Laczkó György, a Budapesti Tejipari Vállalat igazgatója, az úszó és vízilabda szakosztály elnöke. Láng György, a Baromfiipari Válla­A FERENCVÁROS SPORTBARÁTAINAK, SZURKOLÓINAK EREDMÉNYEKBEN GAZDAG BOLDOG ÚjESZTENDŐT KÍVÁN AZ FTC ELNÖKSÉGE ÉS A FRADI HÍRADÓ SZERKESZTŐSÉGE lat vezérigazgatója, a labdarúgó szakosztály elnöke, Mészáros György, a kajak-kenu szakosztály válogatott versenyzője, Nádas Ferenc, a Budapesti Húsipa­ri Vállalat művezetője, dr. Papp László a Legfelsőbb Bí­róság ny. bírája, a módszertani bi­zottság vezetője, Pokrovenszky Istvánná, a Budafoki Pincegazdaság SZB-titkára, Rákosi Gyula, labdarúgó csapatunk játékosa, Sárközi István, az Élelmiszeripari Gépgyár és Szerelő Vállalat SZB- titkára, Sinkovits Imre színművész, a Nem­zeti Színház tagja, dr. Sütő Ferenc, a Pénzügyminisz­térium Párt VB titkára, a kajak­kenu szakosztály elnöke, Száraz István nyugdíjas, a birkózó­szakosztály elnöke, Seberényi Erzsébet, a Budapesti Konzervgyár műszaki rajzolója, KISZ-titkárhelyettes, Szeles Gábor, a Szerszámipari Mű­vek igazgatója, Szilasi Imréné, a Kőbányai Sörgyár expeditőre, Szilágyi Sándor, a Mezőgazdasági és Élelmezésipari Minisztérium főosz­tályvezetője, Szollár György, az ÉDOSZ Kultúr- nevelési és Sportosztályának veze­tője, Varga József, a Dohányipari Válla­latok trösztje SZB-titkára, dr. Varga Sándor, a Növényolajipa­ri és Mosószergyártó Vállalat ve­zérigazgatója, Wéber Józsefné, a Kertészeti Egye­tem testnevelő tanára, A számvizsgáló bizottság tagjai: Kiss József nyugdíjas, a bizottság el­nöke, dr. Hegedűs János, a Húsipari V. osztályvezetője, dr. Lakatos Tibor, a Húsipari Vál­lalat osztályvezetője. 3

Next

/
Thumbnails
Contents