Fradi-híradó (1972)

1972. január

PÁRTOLÓTAGOK FÓRUMA Sok levél érkezik az Üllői úti klubházba. A legtöbb írásból az egyesület iránti szeretet, aggódás csendül ki. Számosán értékes taná­csokat adnak, észrevételeket tesz­nek. Minden zöld-fehér szurkolót megnyugtathatunk: elnökségünk azon munkálkodik, hogy mielőbb felépüljön a pálya, másrészt ered­ményesen szerepeljenek a Fradi- sportolók: labdarúgók, úszók, asz­taliteniszezők, birkózók — vala­mennyi szakosztályunk képviselői. Ezúton köszöni elnökségünk a meg­választása alkalmából küldött jókí­vánságokat is. Hogyan lehet valaki pártoló tagja az FTC-nek? A budapesti szurkolók a szervezési irodában (Budapest X., Üllői út 129.) személyesen tölthetik ki a belépési nyilatkozatot és egy igazolvány kép, valamint három­havi — minimálisan 5 forint — tag­díj befizetése ellenében a helyszínen átvehetik pártolótagsági könyvüket. Magyar László (Ják), Kovács László (Debrecen) és más szurkolók Né­meth Béláné szervezőnk nevére küldjék el belépési nyilatkozatukat és az igazolványképet, a tagsági dí­jat pedig postai utalványon. Utób­bin fel kell tüntetni az összeg ren­deltetését. Nemrég oklevél jutalmazásban részesült eredményes tagszervező munkájáért: Nagy Andor, Pallagi Dániel és Horváth István. Ezután is kérjük azokat a pártoló tagokat, akik valamilyen ok miatt a befizetéssel elmaradtak, szívesked­jenek hátralékukat rendezni. Ezt személyesen és a posta útján intéz­hetik el. Utóbbi esetben azonban az utalvány hátoldalán tagsági köny­vük számát is tüntessék fel. * Elégedetten olvasgatták a FRADI HÍRADÖ legutóbbi számát is szur­kolóink, ez derül ki azakból a leve­lekből, amelyeket a lapról írnak. Sajnos, minden igényt, minden jó­szándékú javaslatot objektív nehéz­ségek következtében nem tudunk megvalósítani. A magas nyomdai költségek miatt színes fotókat, vagy színes borítólapot egyelőre nem ter­vezhetünk. Minden erőnkkel to­vábbra is azon leszünk, hogy tájé­koztassuk szurkolóinkat az FTC éle­téről, a szakosztályok munkájáról, de nem feledkezünk meg a hagyo­mányok ápolásáról sem. * Két könyv megjelenéséről adha­tunk hírt. Az egyik a Sportpropa­ganda Vállalat kiadásában lát a kö­zeljövőben napvilágot és bizonyára örömet szerez majd a Ferencváros szurkolóinak. Címe: „Az FTC labda­rúgó szakosztályának története”. Az olvasók ebből a könyvből megis­merkedhetnek 1899—1971-ig a csa­pat történetével, az emlékezetes mérkőzésekkel, olyan statisztikai összeállításokkal, amelyek még se­hol sem jelentek meg. Sok fénykép — köztük számos archív fotó, ame­lyeket szurkolóink juttattak el — teszi színessé a könyvet. Ugyancsak érdeklődésre tarthat számot Gulyás Gyulának, a Rádió sportriporteré­nek könyve, amelynek számos fe­rencvárosi vonatkozása is van. Gu­lyás Gyula eddigi működése során több alkalommal közvetítette a Fe­rencváros mérkőzéseit — itthon és külföldön is. A szurkolók igénylik a színvona­las, szakszerű agitációs és propa­ganda munkát. Az MTS OT ennek további javítása érdekében egyhetes konzultációt rendezett azok részére, akiknek ez elsődleges feladatuk. Az eredményes tájékoztatás lehetősé­geiről, a jólértesültségről és sok más ezzel kapcsolatos kérdésről be­széltek a konzultáció előadói: dr. Szatmári István, az MTS OT elnök­helyettese, Horváth Ferenc, Müllner Jenő, Végh Aladár, az MTS előadói. A vitában resztvettek a Képes Sport, a Medicina Kiadó Vállalat és a Sportpropaganda képviselői is. Hasznos volt ez a megbeszélés, al­kalmas arra, hogy tovább javítsa a mi munkánkat is. MAJOR JANOS I smét búcsúzunk egy hoz­zánk közei állt sportárs- sunktól, aki 1929-től kezd­ve lelkes szurkolója volt a Fe­rencvárosnak. Németh Tamás sporttársunk mint rendező közreműködött az 1971. szeptember 4-i ma­gyar-bolgár válogatott mérkő­zésen a Népstadionban, ahol egy ismeretlen tettes által le­dobott márványlap kioltotta életét. Magyar pályán ilyen megdöbbenő bűntény még nem fordult elő. Ez a tragikus eset és a so­roksári pályán eldobott kő is azt bizonyítja, hogy egy kis létszámú csoportot nem a Já­ték, a labdarúgás iránti von­zalom visz a pályák nézőteré­re, hanem valami más. Olyan aljas indulatok, amelyeket tüzzel-vassai ki kell irtani a magyar pályákról. Érthető és indokolt az MLSZ ezzel kap­csolatos intézkedése és az is, hogy a Jövőben szigorúan megbüntetik azt az egyesüle­tet, amely felelős a rendbon­tásért. Egyesületünk becsületes, jó- szándékű szurkolói nem azo­nosítják magukat ezekkel a garázda rendbontó huligánok­kal, akik mérhetetlen erkölcsi kárt okoznak a labdarúgásnak és a zöld-fehér színeknek Is. Egyik mérkőzésen ezért for­dult a szurkolókhoz Harót Já­nos, az FTC ügyvezető elnöke: kérte, hogy a jóérzésü fradis- ták vessék ki soraikból azo­kat, akik mérkőzéseinkre a rendbontás kedvéért járnak ki, nem pedig azért, hogy sport­szerű eszközökkel lelkesítsék csapatunkat. Németh Tamás tragikus ha­lála is arra kötelez minden jó­érzésű, becsületes FTC szur­kolót, hogy rendbontás esetén emeljék ki a garázda eleme­ket és adjanak meg minden segítséget a rendfentartó szer­veknek. Bár elég hosszú idő eltelt már a végzetes eset óta, ezúton is felkérjük szurkolóin­kat: segítsék az ismeretlen tettes felkutatását, és aki az eseményt látta, sportbaráti szeretetből, emberiességből te­gyen bejelentést a Budapesti Rendőrfőkapitányságon. 2

Next

/
Thumbnails
Contents