Fradi-híradó (1970. június)

Augusztusiján kész a klubház Épül a pálya Az FTC-sportkombinát épí­tésével kapcsolatban számos tévhit terjed el, ami nagy mértékben a hiányos tájékoz­tatás eredménye. Szurkolóink megnyugtatására szeretnénk némi betekintést adni, az egyébként nem kis nehézsége­bet tartalmazó beruházás je­lenlegi állásáról. A program nagyméretű, területileg az' Üllői út —> Könyves Kálmán körút — Gyáli út által határolt, mint­egy 76 ezer négyzetméter te­rületre terjed ki. Ennek meg­felelően a beépítést csak üte­mekre bontva tudjuk megol­dani. A sorrendet számos összete­vő határozza meg: így pénz­ügy, terület-felhasználás, épí­tési és tervezési kapacitás. De nem szabad szem elől tévesz­teni azt sem, hogy a klubnak az építkezés közben is működ­ni kell. Ez a tény sok türel­met igényel mind a sportolók, mind a sportvezetők és nem Utolsó sorban a szurkolók ré­széről. Az első ütemben tartozó klub épület munkálatai a meghatározott szerződési idő­pontoknak megfelelően halad­nak. Átadási határidő: 1970. aug. 31. Annak ellenére, hogy a hosszú és kemény tél ko­moly időzavarba hozta az épí­tőket, a Középület Építő Vál­lalat vezetői az augusztusi át­adás időpontjára megnyugtató ígéretet tették. Jelenleg a belső gépészeti Szerelések, valamint a szakipa­ri munkák folynak, amelyek már a befejező műveletekhez tartoznak, igen munkaigénye­sek. A készültségi fok kívül­ről nem látható, ezért sokan hajlamosak elhinni, hogy az építkezés nem halad. Az idő jobbra fordultával a külső földmunkák is megin­dultak. A földmozgatást a klub épület kőiül kezdték meg, innen haladna]? folya­matosan a lelátó földtömege felé, mélynek elszállítása, va­lamint az ott levő nagy tö­megű vasbeton szétverése és •lmozgatása komoly kapacl- Mat Igényeit, A bontási mun­kák már a második ütemként induló körlelátó előkészítő munkáit képezik. A 36 ezer embert befogadó stadion építési engedélyét 1970. márciusában megkap­tuk. Az engedély kiadásához szükséges volt, hogy a terüle­ten működő 1. sz. Építési Vál­lalat a kitelepítéshez hozzájá­ruljon. A tárgyalások ered­ménnyel jártak és sikerült biztosítani a felvonulási terü­letet. Létesítményeink tervezői a Budapesti Műszaki Egyetem Lakóépület-tervezési Tanszé­kének építész mérnökei május 30-ig elkészítették a stadion kiviteli tervdokumentációját, s így az előkészítések — orga­nizációs bejárások és szerző­dések után — az alapozási munkákat az Üllői úti szaka­szon ez év szeptember elején megkezdik. Generál kivitele­zőnk — a Középület Építő Vállalat — a kapacitást biz­tosítja, így stadionunk kör­lelátója — a magasítás nélkül — 1972-vel bezárólag elkészül­het. Minden reményünk meg van arra, hogy 1973 tavaszán az FTC versenyzői birtokba vehetik a pályát. Stadion megépítése nagy pénzügyi feladatok elé állítja a klub vezetőit. Jelentős tá­mogatást kapunk az FTC-t patronáló vállalatoktól, az ÉDOSZ-tól, MTS-től, MÉM- től, de nem utolsó sorban szá­mítunk szurkolóink önzetlen támogatására. Bár stadionunk megépítésé­nek főbb feltételei megoldott­nak tekinthetők, mégis komoly pénzügyi nehézségei? várnak megoldásra. A jelenleg szük­séges kb. 45 millió forintból, mintegy 36 millió áll rendel­kezésünkre, reméljük, hogy kiegészítése, valamint a to­vábbi program fejlesztéséhez szükséges hitelfedezetet bizto­sítani tudjuk. összegezve a pályaépítés munkálatai, annak előkészüle­tei megnyugtató ütemben ha­ladnak, a lehetőségek teljes kihasználásával igyekszünk a kivitelezés! időt minimálisra csökkenteni Rácz József beruházó főmérnök Készül a klubház Ilyen lesz az új pálya 3

Next

/
Thumbnails
Contents