Fradi-híradó (1970. június)

* zászlók, f. képeS tfuaa a FeraKíváros múlt iá* beszélnek. S íSLeg a lé*. kot, a klíma, a hangulat jeí- leszetea. Ez és ilyen csak itt “ ót°o van. Mert 'az ^Eszóghan, a világban szám- korszerűbb pá. és klubházat találhatunk. ®int a zöld-fehéreké, dt a légkor egyedi, sajátos Üllői két M^«zése­ket másutt & rendeződi. SrÍ^,°Iyan Ie8*a>dákatta­tef 2T5®? P01^® fűszá­lai sem tudnak mesélni, mint Jönnek a ^uriíolók, megállnak és éh ? «01WL & jön, nek azért is, mert kívámcsi- «k. mikor leszab újra oJvan gyedeknek, mint régen*** EmD veart&ég* azért dolg^ mé’nh^ i ^-fehérek a ®uIt,sz.t'p hagyományaira tá­SIS""" a . ~ Célkitűzésünk olvan hop nemcsak a PerancvIS valamennyi híve, hanem * ;SP?rt baratia örömmel üdvözölhe­UTia iá z áss Sner^^ä’ bajnokságokban, hogy a különféle ban nagyobb számú sÄ ä3 SfÄi {2» »“««ars«: ti megvalósítása nehéz adat elé áiií+i7 v?éz fel~ ros vwfiffihu* yerencvá­tagját. ‘®eget ** valamennyi ken bBtaai/,Őfehé‘Wíke‘ keU * S«» STSwTíag, olképzelhetetlenS Ma'^u olyan szakemberei, jf? n^k eredmény^ tv?5*?** merik a Wfc1wK f^ik ,s- valamimt két. valamint Lm 'Módszere- <^latoTÄ 5 «Porttal kap. alig van 1f heSf ^úT ^ Öete^ hSgea =»JtÄ5iS Ferencvárosi örömök és gondok Beszélgetés Harót János elnökkel Harót János elnök Ugyanezt elmondhatom élel­miszeripari üzemeinkről és az MTS- budapesti Tanácsáról is. Itt jegyzem meg, hogy ter­mészetesen számolunk a sa- játeszközű bevételeinkre is. A bevétel és a jó szereplés kö­zött azonban érthetően szoros az összefüggés: minél több a zöld-fehér siker a pályán, an­nál több a néző a lelátón és több a pénz a klub kasszájá­ban. — Mit tartalmaz a klub idei terve? — Csak néhány fontos részletet említhetek belőle, az egé6z ismertetése hosszú len­ne. Az 1970-es terv elkészíté­sében részt vettek egyesüle­tünk vezetői és szakemberek Ez közös munka volt, mint- ahogy a megvalósítása is csak közös erőfeszítéssel történhet. Megélénkült nálunk az élet az elmúlt hónapokban. A jól dol­gozó régiek mellett, friss erők kapcsolódtak be a munkába. Felfrissítettük néhány szak­osztályunk vezetőségét Szak­osztályainkban tudatos, terv­szerű, serény munka folyik. — Érthetően a közönséget léginkébe a legnépszerűbb fe­rencvárosi sportág a labdarú­gás érdekli. Erről mit mond­hat a klub elnöke? — Nem titok, hogy a közeli- múltban elnökségünk és szak­vezetőnkkel együtt jelentős erőfeszítéseket tettünk, mert meg akartuk javítani a labda­rúgó-szakosztály helyzetét Erőfeszítéseink nem voltak hiábavalóak. A csapat ered­ményei la jobbak. Azt hiszem sikerült labdarúgó-szakosztá­lyunkban a helyzetet konszo­lidálni. Nem is olyan régen még elég nehezek voltak az anyagi körülmények. így pél­dául anyagi vonatkozásban is. Deficites volt a költségvetés. Ezen szerencsére már túlju­tottunk. Sikerült a bevételi tervünket teljesítenünk. Az anyagi helyzet javult. Ma már nincs deficitünk. — Jelenleg sok sportolónk eléggé mostoha körülmények között végzi edzéseit Minden­féle szempontból hiányzik a saját, jól felszerelt sporttelep. Az előfeltételek jelenleg nin­csenek összhangban a szak­mai igényekkel. Alapvető vál­tozást csak akkor remélhe­tünk, ha megépül az új léte­sítmény, a stadionunk. A munka azonban lassan halad, az ütemmel nem vagyunk megelégedve. Mielőbb szeret­nénk valamennyi szakosztá­lyunk tagjainak saját otthont biztosítani. — Várható gyorsabb épít­kezési tempó? — Reményünk van arra, hogy örvendetes változás tör­ténik. Az anyagi előfeltételek részben biztosítottak és jogo­san bízunk benne, hacsak va­lamiféle előre nem látható za­varó körülmények nem jön­nek közbe, hogy 1973-ra elké­szül az FTC-stadion. Az új klubházunkba már ebben az esztendőben beköltözünk és még idén megkezdődik egy új munkacsarnok építése is. Amíg az új pályánk elkészül, addig is kérjük a közönsé­günk türelmét és megértését. Szurkolóink támogatására minden körülmény között számítunk. Biztatásuk, rokon- szenyük szükséges. Akkor is, ha éppen valamilyen téren esetleg átmenetileg visszaesés történik. Minden kérdésben, ez vonatkozik a pályaépítésre ugyanúgy, mint a labdarúgó- csapatunkra. nemcsak a má­nak és a holnapnak, hanem a holnaputánnak ts dolgozunk. Hosszú távon gondolkozunk.:: Elnökségünk négyesztendős versenyfejlesztési program el­készítésén fáradozik. Megva­lósításához a közönség támo­gatása nagy erkölcsi plusz; Erre támaszkodni akarunk a jövőben is. u.1 ÄtÜft * ~ Kidolgoztuk a ferencvá. ra. Egyesületi olimpiai kereí niffíÍKÍ0ttUu.!L feI- így a kbda- rúgásban, birkózásban, úszást evezésbe^ kerékpározásban, kajak-kenS Ernában. Számításba £fff*k f??1014 a versenyzőin­ket iá, akik majd 1976-«« I<?6OTtek nagy: p^nénységeK. Anyagi erőinket koréltekmtóen kell beoszta- nunk. Lehetőségeinket első«' Borban az olimpiai sportágak- í® kell koncentrálnunk. Ea tenneszetesen nem jelenti azt: *^bit mostohának tej 5*2* De- h°gy főleg az olimpiai sportágiakra fordít-' lehetőségeink te.' faszét, ez nemzeti és klubérdek. A fejlődés leméri! fe« nemzetközi kellenek. Arra tö.' bogy valamennyi csapatunknak és versenyzőnk­fe "««­— Egyéb tervek? ~ Állandóan napirenden tertjuk az utánpótlás neveié-' ^e^A-kérdés6t Klubunk' mmdig híres volt arról, hogy sok tehetséget fedezett fel és nevelt. Ezeket a hagyománvo-' kát ápolni akarjuk. Sőt. min­den eddiginél nagyobb gon­« filmet fordítunk az utánpótlásra, közel 800 fiatal edz szorgalmasan. kitűnő szakemberek irányításával sportiskolánkban. Sok tehet: seges gvermek van köztük,’ Ootirrusták lehetünk és va« grtink is a jövőt illetően. Re-' Sí'»1’08!, a Ferencváros tovább öregbíti hírnevét a magyar sportban. Ezt ered-? menyeivel fogja majd kivív-' m, magának. Ezért folytatunk színvonalas szakmai tevééi kenységet. Tudjuk, mert eiu számtalan jele van, sok« gy. szurkolónkat érdekli, ml klubunkban, szak­osztályainkban.. Ezt a jogos k/7f^csisag0t szeretnénk ki-* elégíten? ezért jelentetjük meg az FTC-Híradót is. Rend® szeresen tájékoztatni akartuk közönségünket klubunk helyj zeterol, ezzel is szorosabbá kí­vánjuk tenni a baráti szála- iwt a Ferencvárosi Tom« c'ub es a szurkolói között. Meglepően sokan rokon­szenveznek klubbunkkal a vi­déki sportbarátok közöl ig. f?kJe7e,et kapunk tőlük. E2 Jó érzéa Nemcsak a sikerek­ben osztoznak. hanem a gon­dokban ís. Szeretnénk, ha1 minél többen, nemcsak rokon-' szenveznének velünk, hanem í*!v ingjál lennének « klubunknak. Várjuk táboüf runkba az új szurkolókat..:

Next

/
Thumbnails
Contents