Folia archeologica 54.

Kocsis László - Mráv Zsolt: Egy késő római sisak arcvédő lemezének töredéke Dunafalváról (Bács-Kiskun megye)

FOLIA ARCHAEOLOGICA I.IV. 2008-2010. BUDAPEST SZABLYÁK A KÉSŐ KÖZÉPKORI MAGYARORSZÁGON KOVÁCS S. Tibor A honfoglalás kori típusú szablyáink all. században végleg eltűntek a tárgyi eni­lékanyagból. Az Árpád- és a kora Anjou-korhoz köthető szablyák pedig kivétel nél­kül besenyő, vagy kun eredetűek, azaz nem magyarországi belső fejlődés eredményei.' így tehát all. századtól a 14. század közepéig nem ismerünk olyan le­letet, vag)' képi ábrázolást, amelv biztosan igazolná a magyarok szablyahasználatát. A tatárjárás után IV. Béla (1235-1270) által elindított haderőreform minél több nehézlovas kiállítását szerette volna elérni. A várjobbágyoknak, a királyi megye har­cosainak a vagyona azonban nem tette lehetővé a klasszikus nehézlovas fegyverzet és az ehhez elengedhetetlenül szükséges hadimén megvásárlását. Ezért a királyi vár­megye katonái jórészt a könnyűlovasság számát gyarapították, míg a nehézlovasok a királyi szerviensek soraiban keresendőek.- A 13. század második felétől a kunok mellett a forrásokban felbukkanó nagyszámú magyar íjászcsapatok jelenléte a fenti körülményekkel magyarázható. A 13. század végén a rundbergi évkönyvek az oszt­rák-magyar határ menti harcokat örökítettek meg: „Harmadnap a magyarok már ezernél több lovassal a német táborra indulhattak. A né­metek kopja mellett kopja, ló mellett ló, zajongva sorakoztak. A magyarok megjelentek és ki­áltottak mint a kunok. Neki vágtattak a németeknek és íjaikkal lőttek. A németek legényeiket, az apródokat küldték ellenük. Az elsők innen is, onnan is összecsaptak, de azután a magya­rok hátráltak, széjjelmentek. Németújvári Iván mindjárt látta kivel van dolga. A svábok ott álltak egy tömegben, osztrák, stájer közöttük. Megparancsolta, hogy ezekhez senki se. közelít­sen, hanem csak vegyék körül őket, lődözzenek messziről embert, lovat, míg ki nem merülnek, meg nem törnek és meg nem adják magukat. " A 14. század elejéről ránk maradt egyik német leírás a magyarok lovas íjász vol­tát emeli ki, különösen kihangsúlyozva, hogy a magyar harcos nyilaival lesz igazán veszélyes. 3 A 14. század elején, a tartományúri kor idején a kun könnyűlovasokat Károly Ró­bert (1308-1342) oldalán találjuk. Az oligarchák hadseregében szolgáló szervien­sekről egy cseh krónika tartalmaz fontos leírásokat. Az 1315-ben lefolyt hadjáratot megörökítő forrás Luxemburgi János cseh király és Csák Máté hadseregéről nyújt részletes információkat. A magyar tartományút" katonái szűk, testhez simuló bőrruhát viseltek, gyors lovon ültek és serényen kezelték íjaikat, amelyekkel sok sebet okoztak. Nem nyu­godtan állva harcoltak, hanem vagy futottak, vagy másokat űztek és kerülték a sváb mintára történő lovagi harcot. Nagy veszélyt hordoztak íjaik, előre és hátra egya­ránt nagyon jól nyilaztak. 4 A kunok - mint említettük - a király hadseregében szol­gáltak, s ezért a fenti forrás alapján leszögezhető, hogy főúri magánhadseregek zömében szolgáló katonák jelentős része íjjal és karddal harcoló lovas, akiknek a harcmódja kísértetiesen emlékeztet a kunokéra. 1 TÓTH 1934, 132; PÁLÓCZI 1989, 16; HORVÁTH 2003, 372-373.; LEBEDYNSKY 2008, 178-183. 2 MÁLYUSZ 1942, 296-298; VESZPRÉMY 1995, 7; NÉGYESI 1995, 220-221; VESZPRÉMY 2000, 43; N EGYESI 2000, 375-378. 1 VÁLOGATÁS 1986, 48.; VÖ.: VESZPRÉMY 2008a, 151-152. 4 SZENTPÉTERY 1937-1938, 489^190; KRISTÓ 1988, 212-213.

Next

/
Thumbnails
Contents