Felvidéki Méhész, 1919 (3. évfolyam, 1-2. szám)

1919-12-01 / 1-2. szám

2 Felvidéki Méhész Mi termelő ország vagyunk és azok maradunk is. Nekünk továbbra is a föld termékéből kell fönnmaradásunkat az új alakulásban biztosítanunk. A gazdálkodás­ban kell boldogulásunkat keresnünk, ahol mi is, méhészek, helyet kérünk magunk­nak. Itt akarunk és itt kell munkálkod­nunk, dolgoznunk, hogy lebirjuk azt a versenyt, amelynek a négy háborús és egy reakciós év után el kell következnie. Minden új államalakúlás, minden új ország a pénzügyi helyzetet a háború előttihez hasonló állapotba kivánja vissza­zökkenteni. Egyik ország a másikat túl­licitálva törekszik az elsőbbségre, mert amely állam leghamarabb áll talpra pénz­ügyi tekintetben, az lesz a nyertes fél, mert határain belül rendezett állapotokat teremthet minden lekötelező támasz nélkül. Ebben a nemes versenyben minden­kor a saját érdekünkre kell tekintettel lennünk. Vessen számot tehát mindenki a maga erejével, s adja annak maximu­mát segítségül, hogy az ország méhészete pótolhassa némiképpen azt az űrt, azt a hézagot, amelyet a kapzsiság, az irigység, a falánkság (habár .rövid időre is) raj­tunk ütött. nézzünk szét magunk körűi és látni fogjuk, hogy a méhészet terén ma sem versenyezhet velünk egyetlen szomszé­dunk sem. És ha most fokozottabban, csak legalább mégegyszer akkora törek­véssel és akarással készülünk a jövőnek,, csodát művelhetünk. Legyen ez a mi újévi köszöntésünk egymáshoz! Őscsanádi G. A kasos méhcsaládok megmentéséről. A régi boldog időkben, mikor a világot még nem gyötörte úgy a megélhetés gondja, az emberek nem sokat törődtek azzal a mai napság oly sokat hangoztatott jelszóval, hogy ki kell használni a legutolsó talpalatnyi földet és a természetnek mindazon forrását, mely a megélhetés könnyebbségét s a nemzet vagyoni jólétét, erősödését mozdítja elő. Megelégedtek kevés jövedelemmel is, csak a megélhetés le­gyen biztosítva. Ez volt az oka, hogy egész területek hevertek parlagon, kihasználatlanul s egyebekből sem húztak annyi hasznot, ameny- nyit lehetett volna. így voltak a méhészettel is. A múlt szá­zad közepéig a méhészkedés még csak méh- tartásból állott, a rajt befogta a gazda, heten- kint az alját megsöpörte, őszszel kiválasztotta a legnehezebbeket telelésre, a többit lekénezte. Kiszámíthatatlan az a kár, mely évről-évre ebből származott, mert a méhcsaládok száz­ezrei pusztúltak el évenkint és pedig legtöbb­ször éppen a legjobb családok. Az okszerű méhészkedés tulajdonképen csak akkor kezdő­dik, amikor nálunk kövesdi Szarka Sándor, a németeknél pedig Dzirzon megalkotják a moz­gatható épitményű méhlakásokat, mely által a méhek életébe jobban bepillanthattak és amely megmentette a méhcsaládok négy tömegeit a lekénezéstől. De csodálatosképpen a kaptárok tökéle­tesítése és az átmeneti kasok megalkotása sem hozta meg a kívánt eredményt, a méhészek nagy tömege továbbra is a kasos rendszer mellett maradt.. fDi volt ennek az oka? Az, hogy a néppel senki sem igyekezett megismer­tetni a nagyobb hasznot nyújtó tökéletesebb méhészkedési módot és senki sem figyelmez­tette őket arra a kimondhatatlan kárra, melyet saját tudatlanságukkal okoznak akkor, amikor évenkint elpusztítják méhállományuknak mint­egy 90 százalékát. Megalkották a méhészeti egyesületet, de azoknak egyike sem igen tudott feladata ma­gaslatára emelkedni, fiiért mindenik méhész­egyesületnek legfőbb kötelessége lett volna a méhek megmentésére útat, módot keresni. És mit látunk ott ehelyett? Viszályt, gyűlölködést, mely pedig éppen nem szolgált előnyére a méhészetnek. Újabb időben halljuk csak, hogy egyesek szót emelnek a méhek barbár gyilkolása, töme­ges pusztítása ellen. De mi az, ha egyesek felemelik szavukat, vagy ha egyesek eredményt is mutatnak föl, anyagi áldozatok árán is meg­mentik a megmenthetőt? Egy csöpp a tenger­ben! A Fölsőmagyarországi Méhészegyesület­nek egyik legszebb célja ennek a feladatnak a megvalósítása. Alapszabályai közé iktatta ezt s megtesz minden lehetői a mai nehéz viszonyok között is a méhek megmentésére, mihelyt pe­dig túl leszünk a háború által okozott nehéz­ségeken, teljes erejét erre a nemes célra fogja

Next

/
Thumbnails
Contents