Felvidéki Méhész, 1919 (3. évfolyam, 1-2. szám)

1919-12-01 / 1-2. szám

ik6i Szatmárnémeti, 1919. januárius és februárius. III. évfolyam, 1. és 2. szám. A Fölsőmagyarországi Méhészegyesiilet, a Feisőszabolcsi, a Mevesvármegyel, a Nőgrádvármegyei és a Sárosvármegyei Méhészkor hivatalos lapja. MEGJELENIK KAVONKINT EGYSZER. Egyesületi tagok a folyóira­tot tagsági dijuk fejében kapják. Felelős szerkesztő: NAGY GÉZA, a Fm. Me. főtitkára, Szatmár-Németi, Böszőrményl-útca 23. Telefonszára: 424. Előfizetési árak: Egész évre .......................10 K — f. Fé lévre............................6 K — f. Eg yes szám ára . . . — K 80 f. Tagsági és előfizetési dijak: Bagothal Sámuel egyesületi pénztáros címére : Szatmárnémeti, Békéssy Károly-utca 19. szám alá küldendők. Főmunkatársak : Hartwiger Ágoston Lányi Elemér Választ kívánó levelekhez bélyeget kérünk. Kéziratokat nem adunk vissza. Újévi köszöntés. Valahányszor napilapot olvasok — pedig de sok keserűség bújkál a sorok­ban — mindannyiszor azzal az erős meg­győződéssel teszem azt le, hogy nem ma­radhat ez úgy, ahogyan napról-napra szo­morúbban van és lesz, mert egy önérzetében ezer esztendeig jól-rosszúl, de itt élt nem­zetet csak úgy «kinézni» innét nem lehet. De nem foglalkozom politikával, ne­künk nem az a kenyerünk. Igazítsák el azt maguk között a diplomaták. (De kár pedig, hogy most beleszól abba olyan is,, aki soha nem foglalkozott politikával, vagy ha igen, éppen annyira nem értett hozzá, mint az utóbbi időben néhány vezetőszerepre önmagától beugrott «mé­hész« a méhészkedéshez.) ÍDost, hogy megváltozott, hogy gyö­kerétől kezdődően átalakúlt minden, s a tespedésből fölrázta azokat, akiket a terror konzervatív befolyással tétlenségre kár­hoztatott, elkövetkezett reánk is egy szebb, jobb jövő sejtése, várása, amelynek a megvalósításában ki kell vennünk méltó részűnket minekünk is. A méhészet állami adminisztrációjá­ban már megindúlt az átalakításra irá- nyúló törekvés, ahol Krenedits Ferenc, mínisteri o. tanácsos vezetésével seré­nyen és megállás nélkül folynak az út­törő munkálatok méhészetünk fokozottabb mértékben való terjesztésére. Fogjunk kezet e nemes törekvésben és mi is egyenként és egyesülve szol­gáljuk híven és önzetlenül az eszmét és vigyük győzelemre jelszavunkat, amellyel naggyá, világhíressé tesszük ennek az országnak a méhészetét. mert ne felejtsük el, hogy a körü­löttünk alakúit államok ipara és keres­kedelme olyan magasan áll, olyan előre­haladott, hogy azokkal ez a megkínzott, meggyötört, kiszipolyozott, agyondolgoz­tatott ország megbirkózni nem tud. TARTALOM: l., Újévi köszöntés. (Őscsanádi G.) — 2., A kasos méhcsaládok meg­mentéséről. (Lányi Elemér.) — 3., A méhészet és az iskola. (Villand János.) — 4., Szent-e a költőfészek. (K. F.) — 5., Vannak-e éhrajok? (Őscsanádi G.) — 6., Emlékeztető. (Zsarolyáni E.) — 7., Vidéki levelek. — 8., Tanács­adó. — 9., Különféle. — 10., Rovás. (Dixi.) — ll„ Szerkesztői üzenetek. — 12., Hirdetések. \ Cikkeink csak a forrás (Felvidéki Méhész) megnevezésével vehetők át.

Next

/
Thumbnails
Contents