Felsőbányai Hírlap, 1911 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-14 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap nyomozott medvéről s több vaddisznóról szólott, a vadásztársaság tehát érthető izgalommal in­dult a Limpegve erdőrésznek. Eredmény azon­ban nem volt, a hajtásba nagy vad nem került. A társaság az ebédet a szabadban költötte el, este pedig a Korona-vendéglőben gyűlt össze s több nagybányai vendéggel s helybeli urakkal megerősödve vidáman mulatozott a késő éjjeli órákig- A vadászaton részt vettek Nagykároly­ból Plachy Gyula és dr. Bán Elemér, Erendréd- ről Berényi Sándor, Nagybányáról Thorma János, Rácz Péter, Damokos Ferenc, dr. Vass Gyula, Ketney Mihály, Ürmössi Zoltán, Rum- pold Gyula, Felsőbányáról Kilián Béla, Nagy J. Károly és Rumpold József, továbbá 4 erdőőr, 11 segéd és 20 hajtó. Van viz Nagybányán Dec 29-én nagy öröme volt a testvérvárosnak. A Hármas-forrás kristály vize ott buzogott a főtéren uj korszakot jelentve a város történetében. Az örömben mi is őszin­tén osztozunk. Sándorfaluban jan. 8-án éjjel Kosztróber Sándornak egy hatalmas szénakazalja égett le. A tűz gyújtogatásból eredt. A szökött katona. Ezúttal nem a Szigligeti Szökött katonájáról lesz szó három felvonásban, ; hanem Tyentyis György 5-ik gyalogezredbeli j katonáról egy rövidke hírben. Gyuri ki nyegre- I falusi legény, Szatmáron szolgáit mint káplár, j amivel csak azt akarjuk bizonyítani, hogy a Gyuri dolgát jó felvitte a kapitánya : sarzsi lett. Ez a fiú egy szép napon azonban megkótyagosodott : s a rábízott császári és királyi hivatalos pénzek j elsikkasztása után, anélkül, hogy kimaradási j engedélyt kért volna, elhagyta a kaszárnyát s j megszökött. Weisz Jenó bajfalusi körjegyző egy j betegfelvételi értesítőből tudta meg véletlenül, j hogy Gyuri a Zilahi kórházban fekszik. Azonnal ; sürgönyt menesztett a zilahi katonai parancsnok- i sághoz, mely gondjaiba vette a hűtlen sáfárt. Helyesbítés. Múlt számunkban Szmik Lajos ! budapesti ügyvédről egy kinevezést közöltünk, j melyre egy érdekes levelet kaptunk s azt alább j egész terjedelmében közöljük : »Igentisztelt Szer- I kesztő Úri Becses lapjának m. é. Deczember ! 29-én kelt 26. számában egy személyemre vonat- j kozó hir tétetett közé a »Különfélék« rovatában, j mely szerint az igazságügyminiszter engem az ügyvédeket vizsgáló bizottságba 3 évre való érvényességgel kinevezett. A hir ilyen formában nem felel meg a valóságnak. Kineveztetésem j ugyanis a kir. Curia ügyvédi tanácsában történt, ! mely tanács az ügyvédi kamarák választmányá- j nak és fegyelmi bíróságának határozatai ellen beadott felebbezések felett, úgyszintén az illető­ségi összeütközések felett van hivatva végérvé­nyesen határozni. A kir. Curia ügyvédi tanácsát az 1907. évi 24 t. c. szerint 3 curiai bíróból és három kinevezett ügy véd tagból kell megalakítani s ezt a Curia fegyelmi tanácsosának elnöke ve­zeti. Az igazságügymiaiszter m. é. Deczember végén nevezte ki az ügyvédi tanács ügyvéd tagjait 3 évi időszakra s ezek között van az én csekély­Díszére van két kastély a községnek, melyek mindegyike közepe táján van a falu­nak. Az egyiknek parkjába szabad a bemenet a közönség részére is, mert a kastély üresen áll s csak egy felügyelő lakik benne a család­jával. — Eszembe jut, hogy csúfolni szokták mostanában, ha valaki bus őszi hervadásról, sárguló levelekről beszél, csúfolták mint olyat, aki elcsépelt letárgyalt dolgot beszél. De tessék csak szép szeptemberi vagy októberi verőfé­nyes napon végigjárni ezt a szép nagy grófi parkot, mikor a park utjain haladva, a közelben s a távolban a parknak terebélyes vén fáit látja i kedves összevisszaságban s bus komolyságban : s csakugyan lát a szép őszi napsugárban egy- j egy elsárgult levelet lehullani a pázsitos térségre, bizony nem fog csufolódni, hanem érezni fogja, hogy megfogta szivét a bus őszi hangulat, az | elmúlásnak, a hervadásnak melancholiája, an­nak a hulló falevelek közt átszűrődő bágyadt őszi napsugárnak a szépsége s a szabad termé­szetnek poézise. Vinnán ezelőtt huszárok is voltak, majd ulánusok, s csak nébány éve, hogy elvitték azokat innen, elég nagy kárára a községnek. A kaszárnyákat most a gr. Sztáray-uradalom gazdasági célokra használja. Arakszyn. (Vége következik.) ségem is. Más az ügyvéd-vizsgáló bizottság, mely az ügyvédi vizsgára bocsátott jelöltek készültsé­gét vizsgálja meg s az ügyvédség gyakorlatához való képesítést adja vagy tagadja meg. Meg­említem még, hogy az ügyvédi tanácsnak kineve­zett ügyvéd tagjai tegnap Január 1-én mutatkoz- ! tunk be Dr, Vavrik Béla curiai tanácsnoknál, aki J ezen tanácsot vezeti s aki üdvözlésünkre magas szárnyaiásu szép beszéddel válaszolt, kiemelvén, ; hogy ezen uj intézmény első három évi működése j fényesen igazolta a hozzá fűzött várakozást s az j ügyvédek, mint gyakorlati emberek biráskodása saját kartársaik felett úgy az alaposság, mint a helyes mérték alkalmazása szempontjából kifogás­talannak bizonyult. Minthogy súlyt helyezek arra, hogy szülőföldem hírlapjának közlései helyesek legyenek s a közönség némi tájékozást nyerjen ezen uj intézmény felől, melyre az ügyvédi kar tisztességgel tekint, mert hisz azzal közjogi jelen­tőséget nyert, — ne vegye rossz néven, ha fel­kérem, hogy a kérdéses közleményt megfelelőleg helyesbíteni szíveskedjék. Fogadja* stb. A felsőbányái muzeurn részére befolyt tár­gyak az 1910-ik évben. Szalay Lászlótól 4 régi tárgy, 16 db gomb, Kossuth-bankók, érmek és egy biblia. Dimand Károlytól egy nyugta 1848-ból. Magyar Lászlótól érmek. Özv. Gábor Józsefnétól katekizmus, bibliai históriák, kalen­dárium (1826-ból), vallástan, Liliomvölgye mesék és Martyrok koronája. Felsőbánya várostól 5 db könyv. Farkas Jenőtől némi észrevételek a jelenkor politikai helyzetről, az ingoványok, a kiegyezésről, a Mensa akademica-egyesület disz- könyve, nemzeti ideál, a tiszolczi kincstári vasmű monográfiája, cionisták emlékirata, a József- szanatórium építésének története, Rohonczy Gedeon nyílt levele gróf Andrássy Gyulához, történelmi képcsarnok, Kemény Géza a politikai helyzetről, Szombathely város. Stoll Bélától 2 db arany. Török Ferenctől 30 db ásvány. Fizély Sándortól 7 db ásvány (gyönyörű szép, igazi kabinetdarabok.) Csausz Gyulától érmek. Csausz Károlynétól kézirat 1848-ból. Csausz Istvántól nemzeti kalendárium 1842 bői, 1848. törvények. Schulcz Ferenctől érmek, Ungvár városától polgármesteri jelentés. A nagybányai iskolaigazgatóságtól Értesítő. Dr. Gulyás Páltól a népkönyvtárak szervezése. Vörös egylettől jelentése. Dózsa Jánostól a brassói faipari szak­iskola értesítője. Özv. Schönherr Antalnétól Schönherr Gyula dr. emlékezete (2 db.) Szmik Antaltól 4 db történet előtti kőeszközök, Özv. Varga Vilmosnétól történeti arcképcsarnok. Temesvár vásostól Temesvár közállapotai. Lő- rincz Mártontól egy száz éves cserépkutacs, Bay Károlytól régi bányavórt. Összesen 123 darab. A nemes adományokért hálás köszönetét mond Farkas Jenő polgármester. Kálvinoum. A magyar református lelkészek nagyszabású mozgalmat indítottak a lelkészárvák számára »Kalvineum« név alatt építendő árva- otthon létesítése iránt. A ref. lelkészi özvegyek ugyanis évi 500, — lelkész árvák évi 100 — ha egesz árvák, 150 K gyámdijat kapnak, amiből a mai viszonyok között megélni, nevelésükről, taníttatásukról gondoskodnia teljes lehetetlen­ség. Ez égető szükség orvoslására a legtöbb helyen 1600 K kongruafizetésből tengődő lel­készek 100,000 K alapítványt tettek az intézmény megalapozására ; Losoncz 220,000, Hajdúböször­mény csaknem 100,000 K-t ajánlottak meg a városukban létesítendő leány-, illetve fiuinter- nátus számára A társadalom legszélesebb rétegei mozdultak meg az áldozatos támogatásra, a lelkészek mindenfelé hangversenyeket rendez­nek a cél javára, kérő szózatot intéznek a városokhoz, megyékhez, pénzintézetekhez s gyüjtőiveket bocsátottak ki az emberbaráti szivekhez. Teljes tudatában annak, mit tett a református lelkészi kar 400 év óta a magyar irodalom, tudomány, kultúra, népnevelés, nép­jóléti s közgazdasági fellendülés terén ezek szolgálatában: rokonszenvvel kisérjük áldásos mozgalmukat s midőn a nagy cél megvalósulá­sához sikert kívánunk, ügyüket a társadalom megérdemlett jóindulatába s áldozatkészségébe melegen ajánljuk. Adományok dr. Székely József pénzlárnokhoz (Szentmártonkáta, Pest­megye) küldendők. A mozgalom élén Kiss E’erenc püspökladányi lelkész áll, ki mindennemű közelebbi felvilágosítással készséggel szolgál. Vármegyei gyűlések. Szatmárvármegye köz­igazgatási bizottsága folyó hó 13 án, törvény- hatósági bizottsága pedig f. hó 26-án ülést tart. Tizenöt óv. llosvay Aladár, vármegyénk al­ispánja ez év január 1-én ünnepelte vármegyei szolgálatának 15. évfordulóját. A köztiszteletben álló alispánt ez alkalomból a megyei tisztikar nevében Péchy Imre főjegyző üdvözölte. Kivándorlás. Szatmárvárinegyéből 1910. év folyamán 2613 egyén vándorolt ki Amerikába az alispáni hivatal által kiadott statisztika szerint. Hogy hányán érkeztek vissza, arról a statisztika nem számol be. A nagybányai kereskedők és kereskedőifjak köre az István király-szálló szinházi dísztermé­ben, 1911, évi január hó 28-án zártkörű tánc- estélyt rendez. Belépődíj : Személyjegy 3 K. Családjegy négy személyre 10 K. Páholyjegyek: Középpáholy 14 K. Oidalpáholy 10 K. A tánc­estély kezdete 9 órakor. A táncestély jövedelme a Kör menházi alapjára fordittatván, felülfizeté- sek köszönettel fogadtatnak. Jegyek előre vált­hatók: Platthy Géza, Hoffmann Árpád, Rusorán József, Vajda Márton és Marosán Testvérek üzle­teiben. Páholyjegyek előjegyezhetők Hoffmann Árpád üzletében. Újházi anekdota. Újházi Ede szépen, csön­desen sétálgatott a dunaparti korzó felé, ami­kor egyszer csak elébe toppan egy czilinde- res ur. — Jó napot kedves Mester! — harsogta felé tele szájjal, jó vidéki kiejtéssel. — Fogad­junk egy szivarba, hogy nem ismer meg ? Újházi ránézett a mosolygó idegenre, az­tán benyúlt a belső zsebébe, kihúzott onnan egy britannika-szivart, a kezébe nyomta a czi- linderes urnák és pokoli nyugalommal kons­tatálta: — Ön megnyerte a fogadást! Azulán, mintha mi sem történt volna, to­vább ment. Jóslás 1911 évre. Mm. Thébes, a hires párisi Pythia, aki minden év végén megjósolja a világ­nak a jövő évi nagyobb eseményeket, ez idén se feledkezett meg a szegény, szerencsétlen halandó emberiségről s már ki is adta legújabb almanachját, amelyben a hívők leplezetlenül olvashatják a titkos jövendőt. A jövendő év a Mars és a Vénus kettős befolyása atait áll, ami tulajdonkéken az erő és a szenvedély és a számitó ész befolyását jelenti. Ez évben nagy keserű­ségre lehetünk elkészülve; de a szomorúság után azonban ismét szép idők jönnek. Szóval, az emberiség túl fogja élni ezt az esztendőt is. Az eiőttüuk álló évet rósz idő fogja jellemezni, nagyon kevés szép nap lesz s a hosszú hideg tél a tavaszba fog átnyúlni. A nyár esős lesz. Augusztusban drága lesz a gabona s a szőlő- termelőket csapás fogja érni. A modern Pythia ez általános bevezetés után az egyes országok­nak jövendöl külön-külön, csak az a kár, hogy Írásainak nem igen akarnak hinni. Járványok. Végre a belügyminisztérium­ban is rájöttek, hogy a közegészségügyi állapotok j Magyarországon ma tarthatatlanok. A belügy- ; minisztériumban megállapították azt is, hogy azért pusztítanak olyan nagy mértékben a raga­dós betegségek, azért terjed a kolera, a skarlát, a difteritisz, meg a tifusz, mert a vidéken a j belügyminiszter közegészségügyi rendeletéit nem i hajtják végre. Ezen a bajon a belügyminisz- | teriumban úgy akarnak segíteni, hogy az egész ; országot nyolez közegészségügyi kerületre oszt- ! ják. Minden kerület élén egy közegészségügyi 1 főfelügyelő nem az alispánnak, hanem közvet- j lenül a belügyminisztériumnak lesz alárendelve. ! Ettől a reformtól, hogy egészen őszinték legyünk, mi sokat nem várunk. Belügyminiszteri rende­lettől még egy tifuszos beteg sem gyógyult meg. Sokkal czélravezetöbb lenne, ha a vidéken meg- 1 szaporítanák az orvosokat és liz-tizenöt uj köz- : kórházat építenének. A közegészségi kerületek j központjait különben Pozsonyban, Kaposvárott, í Budapesten, Szegeden, Kassán, Debreczenben. I Temesváron, Kolozsvárott álíitják föl. Tudomásul. Mély tisztelettel hozom a nagv- j érdemű vidéki közönség becses tudomására, hogy Nagybányán a Kossuth Lajos-utcában levő Lendvay-téren, a »Nemzeti Szálló« helyiségében ! megfelelő istálló és kocsiszín áll a t. vidéki közönség fuvara rendelkezésére. A vendéglő kitűnő magyar konyhával van ellátva, valamint i hamisítatlan italok mindenkor kaphatók. — Tisz- j teleltel a vendéglős. I Kiadótulajdonos: Nánásy István.

Next

/
Thumbnails
Contents