Felsőbányai Hírlap, 1911 (16. évfolyam, 1-26. szám)

1911-01-14 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap A legtöbb kiállításon legelső díjjal kitüntetett és első orvostanárok által ajánlott, kitűnő minőségű G«-*© mindenütt kapható! @S»0 c-ts*© a közönség kedvenc itala! && TELEFON Központi irodája: TELEFON 31-49. BUDAPEST 31-49 V, Ceáky-utca 14. szám. STEINFELD ANDOR! kölcsönök, tőzsdei megbízások, érték­tárgy zálog közvetítés. törvényszékiig bejegyzett LeszámUoltat tárczaváltókat; kötvénv­banktoizományos i ÄjffiÄÄ ajánlja a hitelkereső t. közönség figyel- Közvetítési dijak csakis a kölcsönök ki­mébe elsőrendű bankösszeköttetéseit a ! fizetése esetén legjutányosabban köl'csö- budapesti, debreczeni és szatmári bank- j nős megállapodás szerint. piaczokon. j Mint a Fonciere pesti biztosító intézet Zálogleveles czedált, convertált illeték | íőüg)rnöke meghívásra eszközöl élet, já- mentes kölcsönök, a magyar agrár és radék, baleset, tűz, jég, szállítmány!, be­törés elleni és szavatossági biztosításokat járadékbank által az 1898: XV. t.-cz. ke­reteiben folyósított szőlőfelujitási és talaj- javitási amortizátiok. Értékpapírok vétele és eladása, lombard a legelőnyösebb díjtételek mellet. : Szí liH is. szín. (Síi fizz.) n Fix fizetés és magas jutalék | mellett alkalmazunk vidéki ügynökö- g két sorsjegyek részletfizetésre való | II eladásához. Havonkint elérhető jőve- á | delem 300—600 korona. Hecht Bank- * I ház Részvénytársaság Budapest, Fe- J É rencziek-tere 6. | RUMPOLD GYULA közönség figyelmébe a isipáiyii Központi Szálló és a. felsőbánya! Korona Szálé czimü vendéglőit. Kényelemről, jó ételekről, kifogástalan italokról —vt:—; állandóan gondoskodik. - "rrr.v v. — ÉTTEREM, KÁVÉHÁZ gß. Kocsival érkező vendégek fo- 1C1I MSó mind a két heäyen. W gatának külön istálló és szín. }&5Ä Dreher és Részvénysör. Daróczi, sí kárlói borok literenként házhoz 36 kr, tállyai 52 kr. 50 literen felül árkedvezmény. Telefon: Nagybánya 15. — Sürgönyczim: Központi Szálló Nagybánya,— Korona szálló Felsőbánya. Felsőbánya városok elektromos műn Ganz-féie Villamossági R.~T. Üzemvezetősége. Bürcletitiéiiy. A városi elektromos mű a mai naptól kezdve éjjel-nappal, tehát folytonos üzemben szolgáltat elektromos energiát. Ennélfogva figyelmeztetjük a n. é. közönséget és főleg az ipart űzőket, hogy az utczai vezetékhálózat huzalaihoz semmi körülmények között se nyúljanak, mert azokban állan­dóan 5000 Volt feszültségű áram kering s igy a huzalok érintése halálos vesze­delemmel jár. Felkérjük a n. é. közönséget, ha az utczai vezetékhálózaton bármilyen rendellenességet észlel, azt a legközelebbi hatósági személynek, a városházán, vagy személyesen vagy telefon utján az elektromos mű városi irodájában (Deák-tér, telefon-szám: 10.) szíveskedjék bejelenteni. Egyben a n. é. közönség szives tudomására hozzuk, miszerint az elektromos áram főző, sütő, melegítő készülékek czéljára, motorok hajtására, valamint varrógép, sódaráló, szódaviztöltő, szellőztető készülékekhez, mindennemű ipari munkagép meghajtására használható és erre vonat­kozó legmesszebbmenő felvilágosítással városi irodánkban bármikor szívesen szolgálunk. 1911. január hó 11-én. n riiiiiip in mm Ganz-féle Villamossági R.-T. Üzemvezetősége an Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán

Next

/
Thumbnails
Contents