Felsőbányai Hírlap, 1909 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-28 / 2. szám

XIV. évfolyam. Í2. széim. 1009. janiiéir Í28, == MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK CSÜTÖRTÖKÖN. = ’ Előfizetési ára: Egész évre 4 korona. Félévre 2 korona. Egyes szám ára 20 fillér. % Felelős szerkesztő: DR MOLDOVÁN FERENC Előfizetési pénzek, reklamációk, hirdetések, valamint a lap I szellemi részét illető közlemények a szerkesztő címére Felső­bányára küldendők. — Nyilttér garmond sora 20 fillér. Mit kivannak a városok? A városok életében korszakalkotó és fejlődésükre mélyreható kérdések megoldá­sának küszöbén állunk. Öröm és jól telje­sített kötelesség érzete töltheti el a polgár- mesterek keblét, midőn látják, hogy azoknak a mozgalmaknak, amelyeket főleg 1904. óta napirenden tartanak, immár mutatkozik a pozitív eredménye, amennyiben kormány és képviselőház egyaránt kiléptek azon közönyös magatartásból, amelylyel a váro­sok ügyei iránt viseltettek. A legékesebben szóló bizonyíték ez a mellett, amit hangoz­tatni nem szűnünk meg ezután sem, hogy a szolidaritás, a közös és egyetértő műkö­dés mily eredményeket tud létrehozni. De ha valaha szükség volt az éberségre és az együttes cselekvésre, úgy most elengedhe­tetlen az. Lehet-e városok jövő sorsára nagyobb fontosságú kérdés, mint az, hogy a városok háztartásának rendezése mikép­pen fog megoldatni? Azt el kell ismernünk, hogy a városok országgyűlési képviselőiben, valamint a miniszterelnök és belügyminisz­terben — valljuk be őszintén — nem remélt jóakarat és készség nyilvánul meg a vá­rosok háztartásának rendezése iránt. Azon­ban akármilyen tiszteletreméltó is ez a jó­akarat, joggal elvárhatják ügy ők, mint a városok közönsége is, hogy azon módoza­toknak, amelyek alkalmazásával a városo­kon segíteni akarnak, a városokra gyakor- landó hatása felől az arra leghivatottabbak, a városok élén működő vezető férfiak nyilat­kozzanak. Most még csak az értekezleteken hányják-vetik meg a dolgot, paragrafusokba nem szedték azokat. A komoly, tárgyilagos és szakszerű felszólalások, vélemények és tanácsok jó néven fogadtatnak. Ha azonban mély hallgatásba merülnek a leghivatot­tabbak, az esetleges hibákért a felelősség­ben ők is osztozkodnak. Az adóreform a város lakosságára kétségkívül hátrányosabb lesz az eddigi adózásnál, tehát a teherviselő képességük jobban igénybe lesz véve s igy még ke­vésbé lesznek alkalmasak azoknak a köz- terheknek a viselésére, amelyek a városok nehéz viszonyai közepett most is, a jövő­ben pedig fokozottabb mértékben reájuk hárulnak. Ily körülmények között a költség- vetésbe már is felvett 2 millió korona s a kilátásba helyezett további 2, illetve 4 millió korona, kérdés, nem-e csak az uj adótörvény szülte roszabb viszonyok kiegyenliléseül tekinthető. Már pedig ez nem elég. Mert ha a városok pénzügyi helyzete a maihoz mérten nem javul, akkor haladásról szó sem lehet, hanem folytatódik tovább a sor­vadás processusa. Az átiratási pótilletékek szedése lénye­gében sem segítség, hanem a több város­ban ma is divó városi illetékek egységesí­tése. Az ebből nyerendő jövedelmi többlet ugyanazon városi lakosság zsebéből szár­mazik, amely lakosságon a pótadó csökkené­sével segíteni akarunk. Mig a pótadónál tehát csökkentünk a terhén, a pótilleték szedésnél nagyrészt vissza rakjuk reá azt — csak más alakban és jogcímen. Ha még hoszáveszszük ehez, hogy a tisztviselők fizetésének a rendezése a kilá­tásba helyezett összegek nagy részét ab- sorbeálja, azt kérdezzük: mit fordíthatunk akkor a városok kulturális intézményeinek a kiépítésére? Az állami és megyei tisztviselők meg­adóztatása még a legeredetibb és legtisztább módja lenne az uj jövedelmi forrásnak, azonban a bizottság ennek hangoztatásától elállóit. A városi tisztviselők számának apasz- tása még mint jó tanács sem váltható fel aprópénzzel, mert még amelyik város csak ezt a jószántából megcselekedte, az állami teendők rohamos növekedése folytán azt visszacsinálni volt kénytelen. Mindezeket fontolóra véve azon váro­soknál, amelyeknek helyzete a nagyobb mérvű támogatásra leginkább reá szorul, még rendkívüli kedvezmények megadását tartjuk szükségesnek. Ily kedvezmények volnának pl. az iskolai hozzájárulások rész­ben vagy egészben leendő elengedése, az állami fogyasztási adóért fizetendő bér­összeg leszállítása és az államkasszából a legkedvezményesebb hitel nyújtása. Az összes városoknak nyújtandó támo­gatásul pedig óhajtanók az összes városi adósságok konvertálásába városi kölcsönök­nek állami garantia mellett közvetítését s végül az összes állami egyenesadők 5%-ának megfelelő összeg juttatását, vagy pedig, ami az ipari és kereskedői köröket is megnyug­tatná, a jövedelmi adó kontingentálását s a kontingentált összegen felül befolyó ösz- szegnek a városok részére való átengedését. A városok jövőjéről, az ország élet­fájának a gyökereiről van szó. Mit tartanak hasznosnak, mit tartanak közömbösnek, vagy ártalmasnak, szóljanak hozzá, addig, mig nem késő, azok, akik legjobban érde­keltek, t. i. a városok. v L Jókívánságok. Kedves barátom, neved napján azt kívánom, hogy kelljen neked részt venned egy ilyen elő­adáson, de nem is egyszer, hanem minden két hétben egyszer egyen, még pedig ötször egy­más ulán. Az előadást egy gyönyörű díszteremben tartják. Tükör simára van kefélve az óriási te­rem parketje, az igen magas terem tiszta fehér, a falai is, s a gipsz-diszitésekkel pazarul ellátott plafond is egészen fehérek, imitt-amott pedig mégis némi gyér aranyozás enyhíti a nagy fehér­séget. A nagy ablakok között hosszú, nagy tük­rök borítják a falat. A távolban, a nagy disz­terem egyik sarkában, néhány parádés ülőhely is látható, mind egy csomóban egymáshoz közel tolva, támla nélküli rövidebb-hosszabb ülőhelyek, — a fája mindegyiknek fehér, egy kis aranyozás is van rajtok, a borítékuk igen halvány kék se­lyem-brokát, piros és zöld virágocskákból álló mintázattal. A roppant kiterjedésű diszterem közepe tá­ján egy kis területen csekélyebb számú székek vannak szépen sorokba rakva a fényes parketen a hallgatóság részére. A terem villanynyal van világítva, de azért a dobogón álló asztalkán két nehéz vert ezüst gyertyatartó díszeleg. Az előadó asztalkához egy igen magas és borzasztóan sovány kisasszony lép, egy általáno­san elismert roppant tudományos képzettséggel biró urhölgy, aki jelenleg életkorának harminc- kilencedik évében van. Az előadó kisasszonynak fehér keztyü van a kezein, toalettjén sötét, komoly tonus az ural­kodó, ellenben annál több a csipkéi-azon, fekete keretű pápaszemet hord s ezenfelül még lorg- nonja is van, melyet gyakorta visz szemei elé. A kisasszonynak borzasztóan hegyes az álla. Előadását e fölött a tárgy fölött tartja: A renaissance-modor néhány főbb módosulási for­májáról s ugyanezek érvényesüléséről a barokk- stylben, különös tekintettel Franciaország, Bel­gium, Németalföld és Luxemburg kézműiparára a XVIII. század utolsó évtizedeiben. Az érdeklődő közönség száma inkább cse­kélyebb, mint nagy, mindössze vagy ötvenen vannak, túlnyomóan hölgyek, még pedig akként, hogyha ezek életéveinek számát összeadjuk s azután az összeget elosztjuk annyival, a hányán jelen vannak, negyvenegy és felet kapunk ered­ményül. Csak egy-két férfi van a közönség sorai­ban, jelesül: egy felsőbb leányiskolái igazgató, egy muzeura-őr, egy nyugalmazott alezredes meg egy nyugalmazott őrnagy, egy főbányatanácsos két fiával, kik közül az egyik első éves bölcsész, a másik hetedik osztályú gimnázista és egy pré­post-plébános is, valamint egy újságíró. Az érdekfeszitő előadás este 9 órakor kez­dődik s mindannyiszor pont háromnegyed tizen­egyig tart. Hanem az igaz, hogy előadás után mindenkinek egy csésze teát adnak. Ezeken az előadásokon kelljen neked a kereszt-anyád kedvéért részt venned. Boldog ifjú, számítsd össze kérlek, hányat ásítottál s tedd meg a lutriára, még szerencsés lehetsz. * De hogy azt ne gondold kedves barátom, hogy én nem vagyok jó akaród, tölts — azt kí­vánom — egy szüreti délutánt is egy úri ember­nél, ahol a házigazda jó két esztendős borral, a házikisasszony pedig liba-pecsenyével, meg szőlő­vel és sült gesztenyével kinál. Terített asztalnál ültök, ragyogó őszi nap­sugárnak özönében a présház előtt egy öreg dió­fa alatt. Már olt van mint vendég egy csinos méneskari százados is. Jóval távolabb tőletek, a mesgye szélén, a hol már a tőkék tengernyi sorai kezdődnek, egy kilenc tagból álló cigánybanda muzsikál, hallgató nótákat huzva. Megyeszékhelyen, akármilyen kis város legyen is, mindenütt jó cigány van. A lakk-cipős zenészek bokáig állanak a nagy zaj­jal zörgő száraz falevélben. A cimbalom egy üres hordóra van rátéve s egy 19 év körüli ragyás képű legény keményen csapkodja plektrumjaival a réz húrokat, ellenben a klarinétba, hogy ne legyen igen nagy a zaj, csak imitt-amott fuj bele egyet a széles képű öreg, akinek a homlokáról hátra van taszítva a kalapja. A hegy-oldalból időnkint le-lehallatszik va­lami a szőlőt szedő asszonyok nótáiból. Kocsizörgés hallatszik, vendégek jönnek újra. Megjött az alispán a sógorával s ennek leányával, az országosan ünnepelt, hires prima­donnával, a Király-szinház tagjával. A kisasszonynak, aki inkább magas, mint

Next

/
Thumbnails
Contents