Felsőbányai Hírlap, 1909 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-14 / 1. szám

£<jyMraa Fel söb ányai Hírlap GZIM:flZ ÚJSÁG BUORPESI.RÁKÓCZI-ÚT 54, 93-1900. ki. sz. Hirdetmény. Felsőbánya sz. kir. rend. tan. város (vasút­állomás a tulajdonát képező „Korona“~vendéglíít és szállodát 1909. év április hó 1-tól három, esetleg hat évre bérbe adja. A múlt évben kibővitett épület a földszin­ten étterem és kávéház céljaira 3 helyiséget, az udvaron 3 vendégszobát, a vendéglős számára 2 esetleg 3 szobát, az emeleten 7 uj vendégszobát, fürdőszobát, tánctermet, állandó színpaddal fog­lal magában. A vendéglőhöz a legforgalmasabb utcára nyíló, elkülönített korcsmái italmérésre alkalmas és használt 3 helyiséggel biró épület, továbbá udvar, istálló és kocsiszín tartozik. A vendéglő udvarán fedett, pavilonnal biró kuglizó áll. ügy a földszinti, mint az emeleti helyisé­gekbe a vízvezeték és a villanyvilágítás be van vezetve és fel van szerelve. A táncterem és színpad fölött a város ren­delkezik. A vendéglőt és vendégszobákat a bérlő saját költségén köteles a bérlet kezdetétől számí­tott 6 hét alatt berendezni. Az egy évi bérlet kikiáltási ára 2400 ko­rona, továbbá a tüzkárbiztositás, 1% épületfenn­tartás s az összes adók költsége. Az árverés a kikiáltási árnak megfelelő 10% bánatpénzzel és 1 koronás bélyeggel ellá tott írásbeli zárt ajánlatok alapján versenytár­gyalás utján 1909. óv január hó 28-án d. e. 10 órakor fog a városháza tanácstermében megtartatni. Az írásbeli zárt ajánlatok 1909. év január hó 27-én d. u. 5 óráig nyújtandók be. Az árverés bérleti szerződés feltételei és leltár a városi jegyzői irodában a hivatalos órák alatt megtekinthetők vagy kívánatra megküldhetők. VÁROSI TANÁCS. Felsőbánya, 1909. január hó 7-én. Dr. Moldován Ferenc Farkas Jenó' v. jegyző polgármester. ■■ H Köhögés, rekedtség és hurut ellen nincs jobb a \M Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan Réthy-féíét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. 1 doboz 60 fillér. -JgCsak RÉTHY-félét fogadjunk asísi <XXXXXXXi <xxxx; ~ xxxx xxxx.: Villamos szerelési vállalat. Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy üveg- és porczellán-üzlelemet megnagyobbítottam egy villamos szerelési vállalattal. Villamos csillárokban állandó nagy raktárt tartok, melyeket előnyös összeköttetéseim révén olcsó árban árusítok. m Kívánatra tervrajzzal és költségvetéssel díjmentesen szolgálok. A szerelési díj a városi üzem felülvizsgátata után fizetendő. Kiváló tisztelettel Oestreicher Tóbiás *b^I3SSS3EI^e]e Ä Ganz-reii® narmssap r. nagybányai és felsőbányái építési irodája: Nagybányán, F elsőbányai-uteza 1. sz. díjtalanul szolgál mindazoknak költségvetések­kel, rajzokkal, tervekkel, útbaigazításokkal stb. kik lakásaikat, üzlethelyiségeiket stb. electromos ====ee világításra berendezni kivánják. Az építési irodával kapcsolatban nagy csillárraktár van, ahol mindenki megtalálhatja az igényeinek megfelelő electromos lámpákat. féBgg@£=EIE=-:.,­........... .... == Nyom atott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán.

Next

/
Thumbnails
Contents