Felsőbányai Hírlap, 1909 (14. évfolyam, 1-26. szám)

1909-01-14 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap szas és dicsőséges pályáján váljék minél nagyobb í büszkeségére szülővárosának. Farkas Jenő az ezres bizottság tagja. Vá­rosunk polgármesterét Kossuth Ferenc kereske­delemügyi miniszter sürgönyileg kereste meg, hogy az Olaszországot ért csapás áldozatainak segélyezése céljából a hercegprímás, a miniszter- elnök és az ö védnöksége alatt alakuló országos bizottságnak tagja legyen. A polgármester a tag­ságot elfogadta. Előléptetett tanfelügyelő. A vallás és köz­oktatásügyi miniszter dr. Volisky Géza, Szatmár- vármegye segédtanfelügyelőjét a IX. fizetési osz­tályba léptette elő. Gondnoksági elnöki kinevezés. Dr. Falussy Árpád főispán Kende Dániel láposhányai ni. kir. erdőmeslert a miszíótfalusi állami iskolai gond­nokság elnökévé nevezte ki. Pásztorjátékok. A Kath. Legényegylet saját pénztára javára folyó hó 6-án sikerült pásztor- játékot rendezett. Bartha István »Betlehem« cimü darabját adták elő igen jó betanulással és jelme­zekkel ; a rendezés érdeme Vagányi Kálmán egy­leti alelnöké, ki sok fáradtsággal fényes sikert ért el. A tiszta jövedelem 57 korona. Az elő­adást a róm. kath. fiúiskola nagytermében meg­ismétlik. — Folyó hó 10-én pedig a róm. kath. elemi iskola növendékei adtak elő igen sikerült pásztorjátékot Domonkos Istvántól. Az egész elő­adás végtelenül kedves és vonzó volt, a kis gyer­mekek meglepő bátorsággal és ügyességgel ját­szották szerepeiket. Ezt az előadást is szép kö­zönség nézte végig. Az összes bevétel 54 korona volt. A rendező itt is Vagányi Kálmán fő- tanitó volt. Kaszinói közgyűlések. A Felsőbányái Ol­vasókör f. hó 12-én tartja évi rendes tisztújító közgyűlését. A Polgári Kör közgyűlése folyó hó 17-én d. u. 5 órakor lesz megtartva. A Polgári Kör szokásos bálját folyó év feb­ruár hó 6-án tartja meg a Korona-vendéglő uj dísztermében. A meghívók a legközelebbi napok­ban lesznek kibocsátva. Keresztény fogyasztási szövetkezet van ala­kulóban Felsőbányán. Kezdeményezője Ettinger János róm. kath. segédlelkész, ki agilitását már a Legényegylet felvirágoztatásánál is kimutatta. Rövid idő alatt 560 részvényt jegyeztek legfő- kép a munkásnép, melynek körében igen nagy az érdeklődés a szövetkezet iránt. Egy részvény ára 10 korona. Legközelebb a központból egy főszervező fog lejönni s akkor megtartják a szö­vetkezet alakuló gyűlését és a további intézke­déseket meg fogják állapítani. Országos vásár. A folyó hó 4 —5-én tartatni szokott országos vásár a leggyengébb az egész évben. Ezúttal is a forgalom csekély volt s a vásárló kedv alacsony. Az állatvásáron felhajta­tott szarvasmarha 218, ló 16, sertés 60. A ki­rakó vásár is igen gyengén volt látogatva. A nagybányai Teleki-Társaság matinéja. A Teleki-Társaság f. hó 17 én délelőtt 11 órakor tartjaIl.malinéjál a következő műsorral: 1. Elnöki megnyitó. 2. Takács IIus r. tag: Költemények. 3. Dr. Rencz János r. tag: Herzl »Altneuland« ez. czionisia irányregényének ismertetése és méltatása. 4. Incze Lajos r. tag: Költemények. 5. Dr. Vass Gyula r. tag: Elbeszélés. 6. Zárszó. Dalestély. A nagybányai dalegyesület január hó 16-án, szombaton este tartja Nagybányán a Polgári Kör termeiben tánccal egybekötött dal­estélyét. Az estélynek kiváló érdekességet köl­csönöz az, hogy ez alkalommal az összes termek villanyfénynyel lesznek világítva s működni fog­nak a villanyos ventillátorok is, tehát füst és hőség nem lesz a termekben, amelyek eddig oly sok jó mulatságot rontottak meg. A dal­estély szerfölött érdekes és változatos műsora a következő: 1. »Jelige.« Szőke Bélától. Énekli a Dalárda. »Rákóczi kar* gr. Zichy Géza Nemo czimü operájából. Előadja a Dalárda. 2. »Sza­valat.« Előadja Simon Aurél. 3. Magyar nóták. Tillinkón előadja dr. Vass Gyula. 4. »Népdal egyveleg« Ábrányi Emiltől. A solot énekli Szőke Béla dalárda kísérettel. 5. Felolvasás. Tartja Hiesz Henrik. 6. »Vén czimbalmos«, Káldy Gyulá­tól. Énekli a Dalárda. — Belépő-dij : személy­jegy 2 K, családjegy 5 K. Felülfizetések köszö­nettel fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Kik tévedésből meghívót nem kap'ak, szíves­kedjenek e czélból Kovács Gyula könyvkeres­kedőhöz fordulni. — Itt említjük meg, hogy e dalestélyen fogják elbucsuztatni a daitársulat egyik agilis, ügybuzgó tagját: Szabó Lajos s. lelkészt, akit Királyházára plébánosnak nevez­tek ki. i Népmozgalmi kimutatás a Felsőbánya városi anyakönyvi hivatalban az 1908. évben. A lefolyt 1908. évre visszatekintve, nem lesz érdektelen, ha kimutatjuk azt, hogy lélek- szám növekedés tekintetében milyen kedvező volt reánk nézve az elmúlt év. Mig az eddig olvasott népmozgalmi statisz­tikai adatok a legtöbb esetben kedvezőtlen ered­ményt mutatnak fel, addig a születési és halálo­zási bejegyzések városunkra nézve alig kedvezőek, mert 60%-on felüli szaporodást jelentenek, hogy azonban a végleges eredményben tényleges lakos­ság-szaporulatot el nem érünk, annak magyarázata abban rejlik, hogy az évenkint kimutatott szapo­rulat keresetképességet érve, itthon magának a megélhetésre teret nem talál, nagykorúságot érve, forgalmasabb, nagyobb városaink lakosságát nö­veli, oda vándorolva, életfentartását ott találja fel. Mert ilyen százalék szaporodás mellett csak a lefolyt uj állami anyakönyvi adatok szerint városunk lakosságának 13 év alatt csaknem közel 800 lélekkel kellett volna szaporodnia, de a születési és halálozási bejegyzések között mu­tatkozó kedvező szaporodási jelenség úgy látszik, csak az itthonról eltávozott keresetképes egyének hiáuyát tölti be évről-évre és tényleges szapo­rulat a lakosság száma tekintetében nem mutat­kozik. De lássuk a népmozgalmi adatokat: Felsőbánya városban az elmúlt 1908. évben született 188, meghalt 128, házasság köttetett 42. Részletezve: a 188 szülöttből fiú 85, leány 103, ezek közül halva született 4 és pedig fiú 2, leány 2. Vallás szerint elkülönítve: róm. kath. fiú 40, leány 61, gör. kath. fiú 27, leány 29, ev. ref. fiú 10, leány 7, izraelita fiú 8, leány 6. A halva szülött gyermekekből róm. kath. leány 1, gör. kath. leány 1, izraelita fiú 2. Törvénytelen gyermek volt 22, ezek közül róm. kath. fiú 3, leány 4, gör. kath. fiú 4, leány 4, izraelita fiú 2, leány 3, ref. fiú 1, leány 1. Ikerszülés volt 2 esetben és pedig mindkét esetben 2-ős ikerszülés, róm. kath. fiú 1, leány 1, j gör. kath. fiú 1, leány 1. Az elhalt 128-ból férfi volt 67, nő 61. Vallás szerint: elhalt róm. kath. férfi 36, ! nő 34, gör. kath. férfi 19, nő 19, ev. ref. férfi 9, i nő 8, izraelita férfi 4. Az elhaltak korszerinti osztályozása: elhalt 1—5 éves korban 31 fi, 28 nő, 5—10 éves kor­ban 2 fi, 1 nő, 10—15 éves korban 2 fi, 2 nő, 15—20 éves korban 3 fi, 3 nő, 20—25 éves kor­ban 2 fi, 1 nő, 30—35 éves korban 1 nő, 35 — 40 éves korban 1 fi 2, nő, 40 —45 éves korban 4 fi, 3 nő, 45—50 éves korban 5 fi, 2 nő, 50—55 éves 3 fi, 55—60 éves korban 1 fi, 5 nő, 60—65 éves korban 1 fi, 7 nő, 65—70 éves korban 5 fi, 4 nő, 70—75 éves korban 2 fi, 6 nő, 75—80 éves kor­ban 1 fi, 1 nő. A halál oka részletezve: agyszélhüdés 1, heveny agyvizenyő 1, féloldali bénulás 1, agy- hüdés 4, angolkór 3, általános gümőkór 1, guta­ütés 1, hashártyalob 1, gümős aggkórlob 1, bél- gümőkór 1, gyomorbélhurut 10, hevenygyomor- bélhurut 6, éretlenség 1, gyomorrák 2, méhrák 2, hörglob 3, kékkór 1, genyes hashártyalob 1, hugyvérüség 1, hosszas szülés 1, ránggörcs 4, tüdő gégegümőkór 1, gyermekaszály 1, általános vizenyő 1, szivbéihártyalob 1, vérzés 1, kéthegyü szívbillentyű elégtelenség 2, mellhártyagyuladás 1, tüdőgümőkór 17, szívbaj 1, szivhüdés 20, tüdő­vizenyő 2, tüdőlob 7, torokgyík 1, veleszületett gyengeség 7, végelgyengülés 5, öngyilkosság 2, vizkór 1. A születések és halálozások vallás szerinti megosztása: született róm. kath. fiú 40, leány 61, össesen 101, meghalt férfi 36, nő 33, összesen 69, szaporodás 32; gör. kath. fiú 27, leány 29, összesen 56, meghalt férfi 19, nő 19, összesen 38, szaporodás 18; ev. ref. fiú 10, leány 7, ösz- szesen 17, meghalt férfi 9, nő 8, összesen 17, szaporodás —; izraelita fiú 8, leány 6, összesen 14, meghalt férfi 4, nő —, összesen 4, szapo­rodás 10. A múlt évben kötött 42 házasság vallás szerint következőleg oszlik meg: róm. kath. 16, gör. kath. 7, ref. 2, izr. 1, vegyes 16. Róm. kath. és ev. ref. nővel 3, gör. kath. és róm. kath. nővel 6, ev. ref. és róm. kath. nővel 3, róm. kath. és gör. katc. nővel 3, gör. kel. és gör. kath. nővel 1. Korszerinti házasságkötések: 15—20 éves korban 1 férfi, 15 nő 20-25 » » 19 » 18 » 25—30 éves korban 9 férfi 4 nő 30—35 » » 3 » 2 35-40 » » 3 » — 40—45 » » 2 » 45—50 » » 2 » — 50—55 » » — » — 55 — 60 » » 2 » 1 66—70 » » 2 » 2 A házasultak között volt özvegy férfi 12, özvegy nő 3. Kivételes engedélylyel nősült 2. Gyermekek vallására nézve egyezség kötte­tett 5 esetben, 3 esetben a róm. kath., 1 esetben a gör. kath., 1 esetben az ev. ref. vallás javára. Kihirdetés volt 49 esetben. Kihirdetés alóli felmentés volt 7 esetben, kivételes nősülési engedély 1 esetben, külföldi bizonyítvány alóli felmentés 1 esetben. A születések, halálozások, házasságkötések havonként következőleg oszoltak meg: Született Meghalt Házasság volt Januárban 20 16 4 Februárban 10 14 3 Márciusban 20 18 1 Áprilisban 15 15 — Májusban 15 12 7 Júniusban 18 11 7 Júliusban 8 4 2 Augusztusban 21 8 8 Szeptemberben 14 5 3 Októberben 11 8 5 Novemberben 14 4 2 Decemberben 22 13 3 Az 1907. év eredményével összehasonlítva : 1907. évben született 196, 1908. évben 188, kevesebb 8-al. 1907. évben meghalt 160, 1908. évben 128, kevesebb 32-vel. 1907. évben házasság köttetett 40, 1908. évben 42, több 2-vel. Ikerszülés volt 1907. évben 4, 1908. évben 2, kevesebb 2-vel. Házasság kihirdetés volt 1907. évben 53, 1908. évben 49, kevesebb 4-el. 1908. évben született 188, meghalt 128, szaporodás tehát 60. Kiadótulajdonos: Nánásy István. Hirdetmény. Ä felsőbányái vont belső Péter Deák nevű arany-, ezüst- és ólom­folyó évi feb' már hó 16-tól bérbe kiadó. Felhivafnak azok, kik a nevezett bányát bérbe venni óhajtanák, ajánlataikat alulírott igaz­gatóhoz folyó évi január hó 31-ig adják be. Bánatpénz, mi az ajánlat el nem foga­dása esetén folyó évi február 2-án vissza fog adatni, 300 korona vagy készpénzben, vagy értékpapírokban. Felsőbánya, 1909. január hó 2-án. Farkas Jenő igazgató. és ®é& hangszereli részletfizetésre kaphatók Ml is (Miied hangszeráruházában Budapest, VH., Ráköczi-ut 26. Árjegyzék ingyenl

Next

/
Thumbnails
Contents