Felsőbányai Hírlap, 1908 (13. évfolyam, 1-27. szám)

1908-01-15 / 2. szám

TÁRSADALMI, KÖZGAZDASÁGI ÉS VEGYESTARTALMU LAP. MEGJELENIK NAGYBÁNYÁN MINDEN MÁSODIK SZERDÁN. •’ _____ I, Előfize tési ára : Egész évre 4 korona. Eélévre 2 korona. ! Egyes szám ára 20 fillér. .’ Felelős szerkesztő : DR MOLDOVÁN FERENC Előfizetési pénzek, reklamációk, hirdetések, valamint a la szellemi részét illető köz'emények a szerkesztő címére Felsc bányára küldendők. — Nyilttér garmond sora 20 fillér. Társadalmi otthon. A társadalomban élő embernek köte­lezettségei vannak. A visszThihKÍJífásnak, el­különülésnek lehetnek tiszteletreméltó vagy méltányolandó okai, de ha ezek a jelen­ségek általánossá és rendszeressé válnak, ez már nem véletlen, vagy kivétel, hanem társadalmi baj, melyet föltétlenül orvosolni kell, mielőtt a széthúzás azt végleg meg nem hiúsítja. Szomorú bizonyítékát láttuk társadalmi életünk hanyatlásának minap, a kaszinó közgyűlésén. Még az ilyen rendkívüli alkal­mak sem bírnak vonzó erővel a tagokra! Szép dolog mikor a családi élet otthon tartja a családapákat, azonban annak sé­relme nélkül mindenki szakíthat magának egy kis időt, hogy az érintkezést, mely itt amúgy is szakgatott, a szórakozásra szánt helyen fenntartsa barátaival, ismerőseivel. Ez az érem egyik oldala ; a másik, hogy a társadalmi érintkezést nem szabad elhanyagolni. Hiszen a barátkozásnak, esz­mecserének, a kölcsönös megértésnek szűk- sége minden emberben él, és kielégítést kíván, ezekre pedig nemcsak a legalkal­masabb, de egyenesen hivatott a kaszinó. A kaszinói életnek a tagok által való fej­lesztésével lehet azután elérni, hogy kifelé, a nagyközönség előtt mint egy életképes, erős, nemes, gondolkozásában és karakteré­ben solidáris közművelődési és társadalmi intézmény mutatkozik. Egy kaszinónak, mely felöleli az értelmiség egészét, nem vissza­fejlődni, hanem haladni kell, kezében tar­tani azt az irányitó jogot, mely nemcsak az egész város társadalmi életébe, hanem még a közügyek intézésébe is döntő befo­lyást enged; a közmüvelédést fejleszteni s alkalmat adni a közönségnek, hogy a szép, ideális dolgok iránt lelkesedjék. Mindezeket pedig könnyen el lehetne érni. Élénkebb érdeklődés, egy kis mozgé­konyság, kedélyesség, no meg egy kissé nagyobb keresetlen vonzalom a társaság­ban egymáshoz, olyan biztos orvosszerek, melyeknek jó hatása és eredménye elma- radhatlan. Ezen pzyhologiai motívumok pedig a kaszinó uj otthonában a legszebben fog­nak életre kelhetni. Isten tudja, mi sokat várunk a kaszinó uj otthonától. A mi kis t4rsadalmunknak épen elegendő, magán - lakás jellegű helyiségek, a környezet, mind olyan barátságosaknak, bizalmasaknak Ígér­keznek az eddigi rideg, kaszárnyaszerü helyi­ségek után. Természetesen csak akkor fog érni az uj helyiség valamit, ha megfele­lően lesz berendezve. A kényelem és Ízlés hiánya megöli az otthonosságot s nem lesz csoda, ha a mostani, szegényes és hiányos bútorzattal nem fog vonzani mint a hogy most sem vonz a kaszinó. Épen a külső csíny, legyen bár a legegyszerűbb, és a barátságos benyomásra való törekvés biz­tosíthatnak a kaszinónak, mint Társadalmi otthonnak, jövőt. Jelen esetben is külső be­nyomások szükségesek a belső átalakulás létrejöveteléhez. — A beszerzendő uj zon­gorára, mire már volt alap is, az uj búto­rokra, egy nehány képre, a takarékpénztár más intézetek példáját--, adhat olcsó köl­csönt, melyet a zongora használati dijából s a megszerzendő italmérés jövedelméből szépen fog lehetni lefizetni; a csinos kert­ben felállítandó kuglizó majd önmagát tör­leszti. Végül egy tisztességes, értelmes, kellő felszereléssel rendelkező nős — s mint hírlik, igen helyesen a takarékpénztárral közösen fogadott — szolga a tisztaságot és rendet fenntarthatja s állandóan rendel­kezésre állhat. A kaszinó választmányának kezébe van letéve annak sorsa; ha a választmány az eddig tapasztalt s telhető ügybuzgalom­mal nemcsak más, hanem egy kényelmes és csinos otthont fog teremteni, úgy biz­tosíthatjuk, hogy a kívánt szellem uj életn kél, népesebbé válik a kaszinó, a tagol családjukkal együtt ellátogatnak majd es ténkét; fehér asztal és zongora mellett jó fog esni az ott idózés, felolvasásokat, tea estélyt, a részvétel reményében rendez ; fiatalság. A szunnyadó társadalmi erők felkel­tése, a barátság és szeretetnek a nyilvá nos életbe való átvitele vannak hivatva ; társadalmi pangást megszüntetni, ez pedij nálunk csak egy vonzó, kellemes társa­dalmi otthon keretében vihető ki. D. M. F. Népmozgalmi kimutatás a Felsőbánya városi anyakönyvi hiva tálnál 1907. évben. Felsőbánya városban az elmúlt 1907. évbe született 196, meghalt 160, házasság köttetel 40. Részletezve a 196 szülöttből fiú 112, leány 8- ezek közül halva született 6 és pedig fiú 4, leány í Vallás szerint elkülönítve: róm. kath. fiú 51 leány 34, gör. kath. fiú 33, leány 29, ev. ref. fi 14, leány 15, izraelita fiú 8, leány 6. A halva szülött gyermekekből : róm. kath. fiú 3, leány ! izraelita fiú 1. Törvénytelen gyermek volt 23, ezek közi egy utóanyakönyveztetettj róm. kath. fiú leány 5, gör. kath. fiú 8, leány 5, izraelita fiú leány 1. Ikerszülés volt 4 esetben és pedig hároi esetben kettős, egy esetben hármas ikerszülé Két róm. kath. fiú, 1 róm. kath. leány, ref fiú ’ leány 1, ref. fiú 2, leány 1. Az elhalt 160-ból férfi volt 91, nő 69. Vallás szerint: elhalt róm. kath. férfiú 4 nő 32, gör. kath. férfi 26, nő 20, ev. ref. férfi 1 nő 15, izraelita férfi 2, nő 2; utóanyakönyveztete egy eset. Az elhaltak korszerinti osztályozása; elha I—5 éves korban 75, 5 —10 éves korban 4,11—1 éves korban 2, 15—20 éves korban 4, 21 — '2 éves korban 3, 31—35 éves korban 2, 35—4 éves korban 4, 40—45 éves korban 6, 50—í éves korban 17, 56 — 60 éves korban 2, 60-€ éves korban 10, 65—70 éves korban 9, 70—1 * i Márton bácsi trombitája. — Irta: Junior. — — Húzd rá, Pista! . . . Fújjad Gergő! . . . — Ej ... huj! soh’se halunk meg! Hangos muzsikaszó haliik ki a düledező csárdából; vígan vannak ott ben, majdnem szétverik a rozoga épületet. Duhaj, falusi legé­nyek csapnak ottan murit; borozás, vig nótá- zással búcsúztatják el az óesztendőt. Nyolcán a hosszú asztalt ülik körül és szorgalmasan öb­lögetik a torkukat a literes üvegből. Hárman, a legtüzesebbek, a szoba közepén rúgják a port. Össze-össze koccintják a kezükben tartott poharakat, húznak egyet belőle; aztán folytat­ják a táncot, nagyokat rikogatva oda a cigánynak. Cigány ? . . . Nincsen itt egy szál füstös- képü sem; akik a nótát fújják, azok is a falu legényei. A Bodzás Pista, meg a Kajla Gergő. Az egyik egy náthás hangú hegedűn nyikorog; a másik meg a klarinétot recsegteti olyan szi­laj módon, hogy a könnye is kicsordul a nagy erőlködéstől. Amolvan falusi műkedvelők; min den valamire való cécóban ők húzzák a talp alá valót. Hogy valami nagyon szépen szólna a muzsikájuk: azt épen nem mondhatnám. De őnekik tetszik; s ez a fő. Nekünk meg nincs jogunk lebirálni őket. Ejnye, a kis kanalát neki, te Pista! — kiált fel Virág Andris — most jut eszembe. Van itt nem messze, 'a Pörnye-utcában egy öreg ember, a Pipás Márton. Elmehetnétek érte, hogy jöjjön ő is ide; hozza el a trombitáját is, aztán fújja veletek a nótát. Tudom az apámtól, hogy Márton bácsi jól tud trombitálni; 48 ban is zenész volt a honvédeknél. Talán csak meg­teszi, ha szépen kéritek. ügy lett, ahogy megmondták. Pista le tette a hegedűjét a pad alá és neki indult a szürkületben Márton bácsi háza felé. Gyö­nyörű, holdvilágos téli éjszaka volt készülőben; csikorgóit a hó a Pista patkós csizmája alatt. . . . Pár perc múlva megzörgött Márton bácsi ajtaja. Az öreg kinyitotta az ajtót, Pista meg bellebb került. — Mi jót hoztál, István öcsém, ezen a szent estén? — kérdi Márton bácsi az érkezőtől. — Hozni nem hoztam semmit, hanem vinni viszek, ha lehet. — Ugy-e? . . . Aztán mit? — kérdi az öreg kiváncsi csodálkozással. — Mit e ? . . . Bátyámat magát . . . Mu­latság van az Akadék zsidónál ; egy trombi­tásra volna még szükségünk. Ugy-e, bátyám uram, megteszi a kedvünket ? — No no, Pista fiam. Hová gondolsz? Ezen a szent estén mulatni ? . . . Meg, ha nem is volna ma épen Szilveszter, még akkor sem mennék . . . Nem én, fiam, soha sem megyek. Tudod, szolgám, fogadásom tiltja, hogy trombi­táljak többé . . . Csak ne is beszélj tovább ; nem megyek, ha még úgy koptatod is a nyel­vedet. . . . Csalódottan, megnyúlt orral lépett be Pista társai közzé. — Nincs kereset, pajtás — szólt oda Ger­gőnek, a másik muzsikásnak. — Azt mondta az öreg, hogy fogadásból nem trombitálhat. — Ha-ha-ha, fogadás pattant fel Virá Andris — Bolond, aki arra fogad, hogy nei mulat, mikor teheti. Ugy-e, Csörge Dani ? . . Csak azért is; Pista, Gergő! Hadd hallom a a szépet ... az én nótámat! . . . A söntés mellett felsikolt erre a dal ; mulatók is utána éneklik: i Hires péri nagy kocsmában Szól a muzsika . . . Márton bácsi a meleg kályha mellett ü dögéi; körülötte játszadoznak unokái is. F< homály tölti be a kicsi szobácskát; nem ég lámpa, a külső, gyér világosságból meg ali szűrődik át valami a kisded ablakon. Csak tűz pislog át a kályha rácsos ajtaján és a lobog lángnyelvek vadul táncoló alakokat rajzolna az átellenes szoba falra Mintha megannyi sá kánykigyó szabadult volna ki, s azok ugrálni nak ott a sűrűén sötétedő alkonyaiban . . . Márton bácsi maga köré gyűjti unokáit. — Üljetek ide mellém, gyermekeim. T Gyurka, ide balról, amide meg Erzsiké. T Laci, már nagy vagy . . . állj ide mellém . , Ne töltsük az időt hiában, mig édes anyátc hazajő a munkából. — Jaj, de jó lesz! Nagyapa mesét mon — ujjongtak a gyermek, kivéve a Laci fiút, a leolvasta nagyapja arcáról, hogy valami komi lyabbat fognak hallani. — Csak csöndesen, gyermekeim. Ne közönséges mesét mondok; megtörtént dolgo Elég nagyok vagytok már ahoz, hogy megér seték Csak jól ide figyeljetek minden szavam";

Next

/
Thumbnails
Contents