Felsőbányai Hírlap, 1908 (13. évfolyam, 1-27. szám)

1908-01-02 / 1. szám

60 fillér rendes zsoldilletniényl kap, ezenkívül a pótilletmény, éjjelezési dijak és egyéb mellék­járulékok oly összegre rúgnak, hogy napi átla­gul körülbelül 3 korona jut egy csendőrnek. A csendőrség létszámát most folyton szaporítják. A belügyminisztérium most bocsátott ki egy rendeletet, mely szerint mintegy 800 csendőrrel szaporítják a létszámot. Aki csendőr akar lenni, minden utánjárás nélkül bejuthat e közhasznú testületbe. Bármelyik csendőrszakasz vagy sza­kaszparancsnokság előtt lehet felvételre jelent­kezni. Aki magának jó és biztos megélhetést kivan biztosítani s katona volt, jelentkezzék. A nősülés útja nincs a csendőr elől elzárva, pénzügyi fogalmazó a napokban rovancsolást tartott a nagybányai adóhivatalnál s mindent a legfeljebb rendben talált. Herczeg Ferencz uj regénye. A férfihűség, ez a czime Herczey Ferencz regényének, amit egyenest az Uj idők számára irt. A regény a most induló évnegyedben kezdődik. Ezenkívül ugyancsak itt. az Uj Idők hasábjain kerülnek a közönség elé Herczey Ferenc novellái. Mellette a magyar Írók legjobbjai találhatók az Uj Idők munkatársai sorában. Célja: az eddiginél még változatosabb, előkelő színvonalon álló hetilapot adni. Ez az, ami felé készségének teljességével, modern és magyar apparátussal igyekszik, anél­kül, hogy szélsőségekbe csapna át, lépést tart azzal a szellemi fejlődéssel, változással, amely­nek eredménye: uj idők, uj közönség, uj Ízlés. Előfizetési ára negyedévenként 4 korona. Kiadó- hivatal : Andrássy-ut 10. A »Divat Szalon«-t, Magyarország egyetlen ko­moly és hasznos irányú női lapját ajánljuk olvasóink figyelmébe. A mai súlyos gazdasági viszonyok között, mikor feltétlenül megköveteljük a család minden asszo­nyától, hogy a dolgozó férfi mellé állva, a maga házi körében szorgalmával, ügyességével megtakarítsa a ne­hezen szerzett filléreket, teljes megnyugvással vihetjük be otthonunkba a Divat Szalont, melynek minden törek­vése odairányul, hogy a leghasznosabb formák között fe­jezze be a leánynevelést és álljon támaszul a feleségek 3S anyák mellett. Tanít szabni-varrni s ez által hatalmas fegyvert ad a nő kezébe a divat ellen, melyet mel­lőzni, megtagadni úgy sem lehet, hanem vele kiegyezni isszonyi kötelesség. Kedvet ébreszt, eszközöket nyújt irra, hogy fiatal anyák a gyermekeikkel foglalkozza- íak : készítsék a ruhácskáikat, játékszereiket, kézbe ad- lassák az olvasnivalóikat és rendezhessék a játékaikat. Felsőbányái Hírlap Ugyanígy foglalkozik a |háztartás vezetésének kérdései­vel, az otthon csinosításával s főképen azokkal az otthon végezhető házias munkákkal, melyeknek eredménye te­kintélyes megtakarítás. Szórakoztatás czéijából pedig egy, a divatlap fogalmát tekintélyesen fölülmúló szép- irodalmi részt is ad, melynek válogatott közleményeit kiváló Írók szolgáltatják. Szerkesztői postáját pedig, e női lapnál oly fontos, szinte életkérdéssé, benső össze­köttetéssé, gondviselésszerü vezetéssé fejlett rovatot, maga a szerkesztő : Szabóné Nogáll Janka intézi el, a ki­hez igazi gyermeki szeretettel járulnak hosszú évek óta bajban, gondban, tanácstalanságban szenvedő hívei, hogy azokat folyton vigasztalja, bátorítsa, felvilágosítsa, s asszonyi kötelességeiben megerősítse. Nemes, értékes házibarát a Divat Szalon, melynek kiállítása is pazar pompával bizonyítja be, hogy az előkelő magyar úri hölgyek kezébe való. Előfizetési ára : egész évre 12 K., mellékletekkel, szabásivekkel, zenemüvekkel, színes nyomású képekkel egyben. Mutatványszámot ingyen és bérmentve küld a Divat Szalon kiadóhivatala Budapest, IV., Eskü-ut 5. sz. Kiadótulajdonos: Nánásy István. w Ha kőszvényben, -ws * reumában, ischliasban szenved, vegyen egy üveg * Dr. FLESCH=féle S köszVény-szeszt, * 9d' * mely csuzt, köszvényt, reumát, kéz-, láb-, hát- és derékfájást, kezek és lábak gyengeségét, fáj- dalmakat és daganatokat biztosan gyógyít. Hatása f j a legrövidebb idő alatt észlelhető. Kapható ! JDx PLESCH ZE. IMI. * »Magyar Korona* gyógyszertárában, Gi-yőr, * j I! Baross ut 24, szám. m \ m j Másfél deciliteres üveg ára 2 korona. Huzamosabb ... használatra való »Családi« üveg ára 5 korona. 3 A kis, vagy 2 »Családi« üveg rendelésnél már bér­mentve utánvéttel küldjük. p , v ❖ ❖ ❖ •> •> •> " Hirdetések e lap részére jutányos árakon vétetnek fel a kiadóhivatalban Nagybányán. r Óvakodjunk a fertőzött vizek okozta ragályos betegségek­től és igyunk kizárólag csak Borpataki borvizet, mert a borpataki borviz kristály tiszta és baktériummentes ásvány­víz. 1 nagy üveg borviz ára 6 kr., kis üveg ára 4 kr. Kapható mindenütt és a bor- pataki borviz forrás kutkeze- zelőségénél Nagybányán, Vár­utca 11. szám alatt. Aki legjobban szerkesztett teljesen független nagy napilapot óhajt járatni, fizessen eló ?•> AZ ÚJSÁG -Ra! Előfizetési árak: Egy évre n R, Ívre m ü negyedévre 11 egy hóra mm Az Újság" terjedelme rendesen 28—32—36 oldal. Vasár- és ünnepnapokon 60—100 oldal. Megrendelési czim: „Az Újság“ kiadóhivatala Budapest, VII. Eákócsi-ut 54. 1 tiaBküttä Nyomatott Nánásy István könyvnyomdájában Nagybányán.

Next

/
Thumbnails
Contents