Felsőbányai Hírlap, 1903 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1903-01-11 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap, értesülünk, több közigazgatási tisztviselő is reflek­tálna az állás elnyerésére. A kinevezés, mely elé érdeklődéssel tekintenek városunkban, nem késhetik soká. A »Gazdák Lapja, mely Poszvék Nándor szerkesztésében a Szamos csütörtöki számaihoz mellékelten jelenik meg, mint a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos lapja, az »Észak­keleti vármegyei szövetkezetek Szövetségének« múlt hó 17-én Szatmáron tartott közgyűlése határozatához képest ezen Szövetség hivatalos közlönyévé is lett, s a Szövetség kötelékébe tartozó szövetkezetek e hó 1 -töl kezdve 2 korona évi árban előfizethetnek rá. Kasszafúrók vármegyénkben. A kevés fá­radsággal való pénzszerzésnek nem utolsó módja a betöréses lopás és ennek superlativusa: a kasszafűrás. Ezen művészetben utaztak azok a jó madarak, kik a múlt hó 29-én kirabolták a nagy­károlyi adóhivatalt. Kik voltak ők s merre van hazájok, azt nem sikerült eddig kipuhatolni, de az operáczióhoz használt szerszámokról ítélve, egy hírhedt nemzetközi banda tagjai lesznek. Hogy a vidéki rendőrséget nem valami nagyon respektálják, bizonyítja azon tény, hogy nem ugrottak messze Nagykárolytól, mert Szinér- váralján ünnepelték meg a Sylvester-estét, hol szintén az adóhivatalnál akarták eljátszani kisded játékukat. Ám itt megzavarták őket az éjjeli Örök, kik a hagyománytól eltéröleg valóban őr­ködtek, nem úgy, mint nagykárolyi kollégáik. Este 10 órakor egy gyanús kinézésű ember ólál­kodott az adóhivatal előtt, kit a bakterek, miu­tán nem tudta magát igazolni, be akarták ki­sérni, Azonban az ipse, részint a maga menté­sére, részint, és föképen társai figyelmeztetésére, kétszer rálőtt revolveréből az örökre, mire a jó­madarak tovarepültek. A jelt adó fiatal embert másnap sikerült kinyomozni, aki egyik értesü­lésünk szerint Izsák Sándor szinérváraljai, má­sik forrás szerint pedig Neumann Izsák avasuj- városi lakos. Nyonban le is tartóztatták, mivel kivallotta, hogy hétfőn, 29-én volt Nagykároly­ban is, Találtak nála vagy 400 koronát és arany­órákat, miknek eredetét süríi homály borítja. Tehát alapos a gyanú, hogy Izsák Sándor, alias i Neumann Izsák ur a kasszafuró banda kültagja, amennyiben kívül őrködött társai biztonsága fe­lett. Talán sikerülni fog tőle kivasalni bűntársai kilétét. A magyar közönséghez Minden magyar ember tegye a szivére a kezét és vallja meg őszintén önmagának: szabad-e tétlenül néznünk tovább, hogy ebben az ezeréves magyar hazában hogyan hanyatlik a magyar faj uralma ? Pusztulunk anya­gilag, sülyedünk erkölcsileg és lépésről-lépésre veszítjük a talajt lábaink alól. Visszavonásba és viszálkodásba merülünk, holott minden erőnket egyesítve kellene megfeszíteni arra hogy a mienk, a magyar fajé legyen az uralom földben, iparban, kereskedelemben, pénzügyben, politikában, egy­szóval a nemzeti élet minden megnyilatkozásá­ban. De ha ezt akarjuk, akkor a léha közömbösség­nek, az unott nembánomságnak egyszer már végét kell szakítanunk. A magyar társadalmat, a müveit magyar középosztályt e tekintetben súlyos mulasztás terheli. Évtizedeken át tűrte azt, hogy agyába, szivébe, családi szentélyébe a nemzetietlen és erkölcstelen szellem behatol­jon és ott gyökeret verjen, hogy azután kiforgassa tiszta nemes, nemzeti ösmagyar gondolkozásából és ezáltal könyüszerrel idegen szellem, idegen érdekek vontató kötelére fűzze. A .aját pénzén, a saját erejével növelte nagyra a magyar kö­zönség azt a sajtót, amely a komoly, higgadt, hazafias gondolkodást kiölte közéletünkből és he­lyette belevitte a léhaságot, a könnyelműséget, a nagy nemzeti érdekek semmibevevését' a nemes, hazafias törekvések kigunyolásá;. Csakis a magyar nemzeti gondolkodás eme szomorú átalakulása magyarázza meg mai közállapotainkat; csakis nemzeti gondolkodásunk eme megromlása tette lehetővé, hogy a magyar kézből kisiklik a magyar pénz, a magyar föld, az ország szellemi és anyagi vezetése. Bartha* Miklós és Holló Lajos orsz. képviselők egy évtizednek nehéz munkáját szén telték arra, hogy a sajtóban megteremtsenek egy olyan orgánumot, amely a magyar faj ezen önvédelmi harczának legyen zászlóvivője. Az álta- lok teremtett »Magyarország« nem egy szíikkörü politika hirdetője, hanem az egész magyar társa- sadalom lelkiismeretének és közfelfogásának őszinte megnyilatkozása. Mérsékelt a formákban, de bátor az igazság hirdetésében. Következetes a nagy czélok szolgálatában. A »Magyarország* nem csalja a közönséget vásári ígéretekkel a maga körébe; szomorú is volna, ha a müveit közönség czifra értéktelen ajándékokkal engedné magát és magyar ielkületét félrevezetni. A »Magyaror­szág« szerkesztősége kiváló újságot akar nyújtani a magyar közönségnek. Hiszen ma már átalánosan elismert dolog, hogy zsurnalisztikailag a legjobb lap a »Magyarország«, amely a család minden tagjának kiváló szellemi élvezetet nyújt. Ez a lap ! szándékosan kerüli a léha, erkölcstelen és üres élczelödéseket, mi a magyar ember leikéhez soha­sem illett. Ehelyett válogatott bő olvasmányo­kat, kitűnő regényeket, tárczákat, szellemes apróságokat és elsőrangú megbízható értesülése­ket közöl hasábjain. A »Magyarország» szerkesz­tőségének élén Lovászy Márton dr. orsz. képv. felelős szerkesztő áll, kit a legelső magyar irói gárda vesz körül és támogat a munkában. Min­den értesítés a lap részére, előfizetés és más küldemények csak ezen a czimen küldendők : «Ma­gyarország, napilap, Budapest.« Minden további czimezés fölösleges. Előfizetési árak a rendesek. Egy hóra 2 kor. 40 fill, negyedévre 7 kor., félévre 14 kor., egész évre 28 kor. A magyar társa­dalom bizonyára sorakozni fog a »Magyarország« nagy czéljai köré és támogatásával lehetővé teszi azok megvalósítását. Czetz tábornok búcsúzik. Czetz tábornok le­mondott a reményről, hogy hazájába valaha vissza­térhessen. Orvosai nem tartják lehetségesnek, hogy kibirja a hosszú utat. Emiatt fájó szívvel bár, lemondott arról, hogy hazáját viszontláthssa. A Kolozsvári országos történelmi ereklyemuzeum elnökéhez intézett levelében megható hangon vesz búcsút honfitársitói, ismerőseitől. Köszönetét mond Széli Kálmán miniszterelnöknek, amiért hozzá­járult, hogy a hátralevő napjait annyagi gond nélkül élje le. A muzeum a Kolozsvárt megjelenő »Történelmi Lapok« deczemberi számában tette közzé az erdélyi hadsereg még élő, rangban legmagasabb katonájának levelét és közli család­tagjainak arczképét. A muzeum a tavasz elején egy bizottságot küld Czetz tábornokhoz, amely a búcsúlevélre élő szóval fogja tolmácsolni a nemzet fiainak tiszteletét és szeretetét, valamint őszinte háláját. Ezenkívül még sok érdekes czik- j kék közöl a Történelmi Lapok, melynekelöfizetési ára negyedévre 2 korona és megrendehető Kolozs- v í.":. Előkelő bemutatás. Szapáry Pál gróf, a Park- Klub elnökigazgatója, személyesen mutatta be a fürdőügyi kongresszus vasárnapi értekezletén ama gyönyörűen illusztrált tartalmas újságot, mely I mint a Park-Klub hivatalos lapja, »Budapesti Lapok* czimen most jelent meg s 8 oldalos, szépen illusztrált »fürdőügyi« mellékletet ad, mely behatóan foglalkozik a magyar fürdőkkel Írás­ban és képben, közli a fűrdövendégek névsorát és az Országos Fürdőforgalmi Egyesülettel össze­köttetésében álló fürdővállalatok ismertetését. Az előkelő világnak e pompásan összeállított lapja egyúttal az »Automobil-Klub hivatalos közlönye is, mely sport ma főúri köreinkbe erősen divatos. A Park-K'ubnak, zseniális elnök-igazgató­jának, gróf Szapáry Pálnak ez illusztrált és mégis olcsó folyóirat megindittatásával az volt a czélja, hogy a magyar úri családoknak oly újságot adja­nak a kezébe, mely a család minden igényeinek megfelel, magas nívón álló, kedves irodalmi része van, képei érdekesek és művészi kivitelűek. A legnagyobb előny az, hogy a lap minden előfizetője ugyanabban a kedvezményben részesül a fürdőkben, mint a tervezett Orsz. Fürdöforgalmi j Egyesület tagjai s igy díjtalanul kapnak minden j fürdőügyben felvilágosítást s a fürdőkben kedvez­ményes árakat. A fürdökongresszuson részt vett : fürdöigazgatók és városi kiküldöttek nagy öröm­mel fogadták Szapáry Pál gróf bejelentését | aki a Budapesti Lapok bemutatásakor azt az idegenforgalom iránt érdeklődők szives figyelmébe és joakaratu pártfogásába ajánlotta A szép újság­ára félévre 10 korona, mely a kiadóhivatalnak küldendő : Budapest, VI., Teréz-körut 2., ahol szívesen küldenek mutatványszámot. Gyászhir. Fájdalmas részvéttel értesültünk, a nagybányai kir. állami főgymnasium egyik szépreményü VII. oszt. tanulójának, Gurszky János nagybányai m. kir. bányakapitánysági tiszt fiának elhunytáról. Vigasztalja meg a mé­lyen sújtott szülőket, szerető testvéreket és ro­konokat kipótolhatatlan veszteségök fájdalmá­ban a vigasztaló Isten s adjon nekik erőt a megváltoztathatatlan isteni akaratban való bé­kés megnyugvásra! A szeretett gyermekifjuról a család a következő gyászjelentést adta ki: Gurszky János és neje szül. Dulovics Mária mint szülők, Gurszky Mária, Lujza, János és Gabriella mint testvérek, özv. Dulovics Fe- renczné mint nagyanya, valamint a rokonok nevében is a szeretet mély fájdalmával tudat­ják, hogy a kedves fiú, testvér, illetve unoka Arthur főgymnasiumi VII. oszt. tanuló folyó I évi január 9-én éjjel Va 12 órakor életének 18-ik 1 évében rövid szenvedés után jobblétre szende- rült. Temetése folyó hó 11-én d. u. 372 óra­kor lesz a róm. kath. egyház szertartása szerint. A gyász Isten-tisztelet másnap délelőtt 10 óra­kor lesz a róm. kath. plébánia templomban. Nagybánya, 1903. január 10. Béke porain, ál­dás emlékezetén! Halálozás. Nagybánya város egyik köz- tiszteletben álló polgára és képviselőtestületi tagja: hosszuraezői Tóth Sándor folyó hó 8-án életének 73-ik évében elhunyt. Temetése 10-én délután ment végbe nagy részvét mellett. Anyakönyvi közlemények. I Születtek: — 1. Kormos Ilona ev. ref. 1903. január 1. — 2. Dánes Géza r. k. 1903. jan. 1. — 3. Szebeni Ilona r. k. 1903. jan. I. — 4. Porgánczki Mátyás r. k. 1903. jan. 1. — Halálozás. 1. Broda Teré­zia r. k. 3 éves 1903, jan. 1. — 2. özv. Szász Jánosné ev. ref. 83 éves 1903. jan. 1. - 3. Gjrnrán Szilárd r. k. 51 éves 1903. jan. 5. — 4. Kiszuer János r. k. 2 éves 1903. jan. 6. — 5. Lázár János r. k. 72 éves 1903. jan. — Házasság: 1. Magyar János, özv. Rusolán Györgynével 1903. jan. 7. Szekesztői üzenetek. 8. J. Kakszentmárton. A kedves ajánlatot örömmel foga­dom. Adjon Isten erőt és egészséget, hogy a nagy idők terhét ifjúi vidámsággal hordozhassa kedves bátyám sokáig. A mostani küldeményt kissé kedvezőbb időre tettem el. Boldog újévet! L. E. Géres. Adta ormányos adóellenőrje! Hát mikor kerül már valóban terítékre? Várom. Addig is boldog újévet ! Felelős szerkesztő : Imre Károly. Kiadótulajdonos: Nánásy István. J§ ír Kiadó gyümölcsös. A felsőbányái határban a Hámorhoz közel fekvő s özv. Lipták Józseíné tulajdonát képező nagy gyümölcsöskert melyen tetemes mennyiségű széna is terem, több évre ha­szonbérbe kiadó. Értekezhetni e lap szerkesztőjével Felső­bányán. NYOMTATTA NÁNÁSY ISTVÁN NAYGBÁNYÁN.

Next

/
Thumbnails
Contents