Felsőbányai Hírlap, 1903 (8. évfolyam, 1-26. szám)

1903-01-11 / 1. szám

Felsőbányái Hírlap. lat egyhangú elfogadásával az eddigi 4 orszá­gos vásárnak egygyel szaporítása elhatároztatott s ekkép az országos vásárok határnapjai követ­kezőleg állapíttatnak meg: 1-ső vásár farsang utolsó hetében, 2-ik keresztjáró héten, 3-ik apostolok oszlása hetében. 4-ik Lőrincz nap hetében, 5-ik Simon Juda hetében, mindig hétfőn és kedden; a vásároknak ezen napokoni tart- hatása kieszközlése iránti lépések megtételével, valamint a kérelemnek az illetékes helyre le­endő beterjesztésével a tanács megbizatik. 130. sz. Csausz István és társai indítványa az éjjeli legeltetés megszüntetése tárgyában. — A kérelem ezúttal napirendről levétetni s bő­vebb indokolás, illetve a kérelemnek bővebb kifejtése végett Csausz István utján kérelmezők­nek visszaadatni határoztatott. 131. sz. A Magyar Országos Központi Taka­rékpénztár értesítése 472%-os záloglevelek vásárlása, ügyében. — A közgyűlés egyhangú­lag elhatározza a vett értesítés tudomásulvétele után,, hogy a bányakárpótlási összeg utolsó, 5-ik részletén is a fenti zálogleveleket vásárolja és pedig f. hó 31-ig, vagyis azonnali szállításra 101 korona netto árfolyam mellett. Kmft. Jegyzőkönyv. Felvétetett Felsőbánya szab. kir. ren. tan. bányaváros képviselőtestületének 1902. évi decz. hó 30-án tartott rendkívüli közgyűlésében. Jelen voltak: Nyisztor István tanácsos, h. polgármes­ter, dr. Sereghy Béla t.-ügyész. Pap Márton, számvevő, Süssner Ferencz, Baumerth Károly, Likker Károly, Rettegi Károly, Orbán Károly. Konczvald András, Szigyártó József, Almásy Tános képviselők. 132. sz. Elnök üdvözölve a megjelent kép­viselőtestületi tagokat, a mai gyűlés jegyző­könyvének vezetésére, mennyiben v. jegyző hivatalos ügy miatt távol van, Pap Márton v. számvevőt, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig Konczvald András, Orbán Károly és Rettegi Károly v. képviselőket kéri fel s a hitelesítés idejét 1903. január 3-ának d. u. 3 órájára tűzi ki. 133. sz. Elnök előterjeszti, hogy a mai rendkívüli közgyűlés első tárgya a fbányai m. kir. bányahivatal átirata a kohótér birtokviszo­nyainak rendezése iránt. 134. Második tárgya pedig ugyancsak a m. kir. bányahivatal átirata a bányászati kincs­tár részéré bányászati czélra átengedett területek tulajdonjoga telekkönyvi ügyének tárgyalása iránt, melyre nézve a határidő mai napra lett első ízben kitűzve; miután jelen közgyűlésen a képviselőtestületi tagok az 1886. évi XXII. t.-cz. 110. §-ában megkívántaié számban meg nem jelentek és úgy határozat nem hozható, indítványozza, hogy újabb határidőül mindkét ügyben 1903. év január 30. napja tűzessék ki. Miután ezen közgyűlésen a képviselőtestületi tagok kellő számban meg nem jelentek, a fenti mindkét ügynek tárgyalására a tett indítvány egyhangú elfogadásával másodízben az 1886. XXII. t.-cz. 110. $-a értelmében 30 nap közbe­vételével határidőül 1903. jan. 30-ik napja tűze­tik ki és ezen közgyűlésre a képviseleti tagok jelen határozat meghirdetése és meghívó utján egybehivatni határoztatnak. 135. sz. Elnöklő h. polgármester előter­jeszti továbbá, hogy a Lupán Miklós és társai­nak a Felsőbánya város tulajdonát képező kis- bányai malom és korcsma-épület eladására tett ajánlata tárgyalására a határnapnak kitűzését a f. hó 22-én tartott közgyűlés jelen közgyűlésre halasztotta, hogy az az előbbi ügyekkel egy közgyűlésen legyen tárgyalható; ennélfogva indítványozza, hogy ez ügyben is a közgyűlés 1903. január 30-ára tűzessék ki. — A tett indít­vány elfogadásával, mennyiben f. hó 22-én a képv.-testületi tagok kellő számban meg nem jelentek, az 1886. XXII. t.-cz. 110. §-ának szem előtt tartásával 15 nap közbevételével ezen ügy tárgyalására harmadízben a közgyűlés 1903. január 30. napjának d. e. 10 órájára azzal tűze­tik ki, hogy ezen közgyűlésen ez ügyben a jelenlevők többsége határoz; ezen közgyűlésre a tagok jelen határozat meghirdetése és külön meghívó utján is egybehivatni határoztatok. 136. sz. Olvastatott a f. hó 17-én Gallasz Ödön vm. tb. főszámvevő közbejöttével tartott váratlan pénztárvizsgálatról felvett jegyzőkönyv. —■ Tudomásul vétetett. Kmft. Különfélék. Előfizetési felhívás. Ez uj esztendei első számunkban a régi szokásnak hódolva, ismét előfizetésre hívjuk fel mélyen tisztelt olvasóinkat a »Felsőbányái Hírlap« Vili. évfolyamára. Programmunkat ismeri ä nagyérdemű közönség, azért azt bővebben fejtegetni ta­lán felesleges is lenne. Ezután is azok leszünk, akik a múltban voltunk. Terjesztői a nemes eszméknek, védelmezői az igazság­nak. Ezen munkánkban számítunk olvasó- közönségünknek úgy anyagi, mint szellemi támogatására. A »Felsőbányái Hirlap« független irány­zata abban leli magyarázatát, hogy élet- fentartására előfizetőin kívül senkitől nem fogadott el anyagi támogatást, annyi jö­vedelemből tartotta fenn magát, amennyiért becsülettel megdolgozott. De épen azért indokolt azon őszinte és bizalmas kérésünk'ez uj évfolyam kezde­tén, hogy olvasóink előfizetéseikkel támo­gassanak bennünket továbbra is, nehogy anyagi zavarok miatt munkásságunk bénu­lást szenvedni legyen kénytelen bármi te­kintetben. Az előfizetési pénzek és hirdetések mindenkor a kiadóhoz Nagybányára, a kéz­iratok pedig a szerkesztőhöz Felsőbányára intézendök. Lapunk előfizetési ára: Egész évre 4 korona Félévre... 2 korona Negyedévre 1 korona Egyes szám ára 20 fillér. Hazafias tisztelettel vagyunk Felsőbányán, 1903. január 11. Nánásy István Imre Károly kiadó. szerkesztő. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Ember Péter helybeli bányahivatali pénztárnokot jelen állomáshelyén való meghagyás mellett a X. fize­tési osztály 3. fokozatába kezelő-tisztté nevezte ki. Gratulálunk! Hivatal-vizsgálat. Ilosvay Aladár vm. fő­jegyző 1902. decz 30-án városunkban járt a városi hivatalok megvizsgálása végett. Áthelyezés. A vall, és közoktatásügyi m. kir. miniszter Bodor Jenő aranyos-megyesi áll. el. isk. tanítót jelen minőségében a sáros-magyar-berkeszi áll. el. iskolához helyezte át. Uj gyógyszerészünk, Kilián Béla, f. hó 1-én megnyitotta a Riesenberger-féle ház átalakított bolthelyiségében gyógyszertárát s az egész lakást kibérelte 1913. jan. 1-ig terjedő időre. Isten hozta városunkba! Falb jövendölése 1903. január havára: Az időjárás kezdetben száraz, később csapadékos, majd nagy havazásokat hoz. Január 13-ika első­rendű kritikus nap lesz. Amint látjuk, a jövendö­lés eddig nem vált be, mert bizony, legalább nálunk, eddig egyátalában nem volt száraz idő. Hogy továbbra milyen szerencséje lesz Falb urnák, nem tudjuk, de gyakori felsülései nagyon indo­kolttá tennék, ha nevét »fals«-ra helyesbítené. Emlékezet okáért megjegyezzük, hogy karácsony harmadnapján meglágyult az idő, a nagy hó el­olvadt, a nagy hideg megszűnt és ez az állapot még ma is tart. Tanítók sorsjátéka. A »Magyar Tanítók Országos Takarék és Hitelszövetkezete« ismétel­ten tanujelét adta annak, hogy a maga elé tűzött nemes czélnak megfelelni kíván. A tanítók hitel­igényeinek kielégítésében már eddig is váratlan sikereket ért el. Újabban egy lépéssel tovább haladt és a m. kir. pénzügyminisztériumtól enge­délyt kért és kapott, hogy a magyar tanítóság emberbaráti intézményei részére és az Újságírók Egyesülete segítő-egyesülete javára tárgysorsjáté­kot rendezhessen. A sorsjáték előmunkálatai már megkezdődtek. Részletes tájékoztató e hó folya­mán várható. Az eszlári vérvádról szóló kétkötetes, óriási feltűnést keltő munkájával a napokban készült el Eötvös Károly. E nagy szenzácziót keltő müvet, melynek bolti ára 12 korona, januárban teljesen ingyen kapja meg mindenki, aki előfizet az Egyetértésre. (IV. Vármegye-utcza 11. sz.) Elő­fizetési ára évnegyedre 10 korona, egy hóra 3 korona 60 fillér. Az aradi foglyokról. Az aradi foglyok helyze­téről és az aradi vértanuk kivégeztetéséröl. Pfemmingsdorf Sándor kiadatlan naplóját közli a Kolozsvárt megjelenő »Történelmi Lapok.« Ugyan e száma programmot közöl arról az utazás­ról, melyet Czetz János tábornok meglátogatására tervbe vettek. A lap Kovács Lőrincz komáromi őrnagy arczképét és Bardócz Sándor lelkész szabadságharczbeli szereplését közli. Uj folyama a lapnak a Czetz tábornok naplója mellett Klapka György egy hátrahagyott történelmi munkáját fogja közölni. Bábuöltöztetés czimen egy gyermekjáték­sorozatot készített a »Budapesti Nöiruhaipar-Szö- vetkezet« amely báró Dániel Ernöné elnöklete alatt dicséretreuiéltó buzgósággal és eredmé­nyekkel ügyekezik a maga elé tűzött czélt elérni Még csak két hónapja, hogy a VIII-ik kerületben a Futó-utcza 7. sz. ipartelepén egy női confectió- mühelyt s az úri leányoknak egy gyakorló tan­műhelyt nyitott meg, már is újabb tanujelét adja életrevalóságának egy gyermekjátékmühely fel­állításával. A szövetkezet a női munkakört minden irányban tágítandó, tekintettel arra, hogy úgy karácsony táján egynéhány millió korona értékű bábut és báburnhát hoznak be Magyarországra, a szövetk. gyermekjáték-osztály nyitásával a nyárban mutatkozó munkahiányt óhajtja ellensúlyozni azzal, hogy a nők munkásságát olyan dolgok előállí­tásával foglalkoztatja, amiért az ország bábu dolgokban külföldnek igen nagy adót fizet. Az ezidei karácsony újdonsága, a »Bábuöltöztetés,« oly játékszert kíván a leányoknak a kezébe adni, mint amilyenül a Richter-féle kőépitöszekrény a fiuknak szolgál, s amelyet évröl-évre bővíteni és complikálni lehet. Az ezen a czimen megjelent kis füzet a 6—14 éves leánykák fejlődő gondol­kodásához alkalmazva, különféle báburuhák termé­szetes nagyságú szabásrajzait hozza, értelmes utasításokkal a megfelelő ruhadarabok készítésére. Ha ezeket az utasításokat a mamák elolvassák s rádlizóval a már kész szabásmintát egy papírlapra átnyomják s a kiollózott papírlapot a megfelelő szövetre tűzdelik, a kis leányka kezébe adott tü csakhamar nyomón van s egy kis türelemmel a kedvencz tudatlansága le van győzve s a gyermek­leányok a nők legszebb erényei: a gondosság, ízlés és kézügyesség iránt való előszeretet eltántorithat- lan tulajdonossaivá lettek. A »Bábuöltöztetés« czimü füzet egyrészt, ha játékszerül is szolgál a leánykáknak, igy az életre készít elő. Kapható minden Jcönyv-, papír- s játék-kereskedésben és az azt előállító »Női Ruhaipar Szövetkezetben« Budapest, VIII. kér. Futó-utcza 7. sz. a. Boné István. Lapunk hasábjain találkoz­hattak már olvasóink e névvel csinos és tartal­mas költeményekkel kapcsolatban. Boné most bejárja az országot, hogy összegyűjtött költemé­nyeire előfizetéseket gyűjtsön. Herczeg Ferencz, az »Uj Idők« szerkesztője a neki bemutatott köl­teményekről igen kedvező bírálatban emlékezett meg s az Uj Idők Boné egy-egy költeményéért 20—50 K tiszteletdijat fizetett. A verskötet Singer és Wolfner kiadásában fog megjelenni s Rákosi Jenő Írja hozzá az előszót. Az éjjeli őrség szigorítását rendelte el a helybeli bányahivatal pénztáránál a nagybányai bányaigazgatóság, okulva a nagykárolyi és vár­aljai szenzácziókon. Bizony jó is lesz vigyázni, mert különben könnyen igy variálhatjuk majd V. Lászlót: »Kettőztetni kell az őrt Wertheim kassza előtt . . . Wertheim, az itt maradt, De pénz, az egy darab Sincsen uram sehol . . . A nagybányai dalegylet folyó január hó ll-én tartja tisztújító közgyűlését melynek egyik tárgya az alapszabályok módosítása, valamint ugyanekkor fog egy egyleti zászló alapjára esz- közlendő gyűjtés tárgyában és határozni a köz­gyűlés. — Egyidejűleg előre jelentik, hogy a dalegylet f. évi február hó 7-én tréfás estélyt fog tartani tréfás dalok, előadások és érdekes állatjelenetekkel. Országos vásárunk, mely f. hó 5-6-dikán lett megtartva, lanyha forgalmat mutatott. A baromvására 5-dikén felhajtották 158 drb. szarvas- marhát 38 drb. lovat, 45 drb. sertést, 5 drb. juhot — Ezekből elkelt 124 drb. szarvasmarha, 18 drb. ló, 29 drb. sertés, 1 drb. juh. — A nehéz sertésekért magas árakat fizettek. Szarvas- marha is jó áron kelt. A 6-diki kirakó vásár sem mutatott valami ptngö elevenséget. A rendőrkapitányi állásra meghirdetett pályázat határideje f. hó l-jével lejárt. Amint

Next

/
Thumbnails
Contents