Fehérgyarmat, 1914 (3. évfolyam, 1-32. szám)

1914-01-04 / 1. szám

y Fehérgyarmat, IIL évfolyam. 1. szám. 1914. január 4. FEHERGT Társadalmi hét í Előfizetési árak: Egész évre .... 8 kor. Félévre ................4 kor. Ne gyedévre.... 2 kor. Egyes szám 20 fillér. Lelkészek és teniíóknak egész évre 6 korona A szerkesztésért felelős: m'ATyAS ADOLF. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztség és kiadóhivatal: »KOSSUTH«-NYOMDA, FEHÉRGYARMAT. Hirdetések díjszabás szerint és előre fizetendők. Nyilttér soronként 40 fillér. 1914. Hála Istennek csakhogy tűi va­gyunk az ó esztendőn, csakhogy a hátunk mögött van. Nem hiába, hogy benn van a szerencsétlen 13-as szám, minden csontunkban és izünkben éreztük baljóslatú je­lentőségét. Amikor végig nézzük az elmúlt esztendő gazdasági történe­tét, valóban csodálkoznunk kell a- fölött, hogy nagyobb pusztításokat nem vitt véghez közöttünk és bogy ennyire meg tudtunk állatii a nagy viharban. Beigazolást nyert, hogy a magyar ipar és kereskedelmi élet még sem olyan széílel-bóllelt vala­mi, amelynek fundament urna, ellent- állási képessége nincsen, ez az- e- gyetlen vigasztaló momentum az el­múlt kritikus esztendőben. Bizonyosra vesszük, hogy az uj év jobb lesz, mint a régi volt. Meg­szűntek azok a körülmények, ame­lyek a gazdasági életet hátráltatták, ismét feiderüit ránk a béke korsza­ka, a produktiv munkára tér nyi- lik mindenfelé. Csak még ezt a te­let gázoljuk ál az ő fenyegető mun­kanélküliségével, akkor aztán lé- lekzethez jutunk. A bankkamatlábat leszállították már egy fél százalék­kal, nem sok ez, de mégis a javu­lás biztos jele. A bankkamatláb még mindig igen magas, hátráltatja a magyar kereskedői és ipari életet, amely csak akkor ocsúdna fel tel­jesen, ha legalább még egy egész százalékkal szállítanák le. Másik igen biztató jelenség a kor mánynak az az elhatározása, hogy a városokat hiíelszüségletük beszer­zésében támogatni fogja. Három- négyszázmillió koronáról van itt szó, melyet a törvényhatósági joggal felruházott és a rendezett tanácsú városok középükezésekre, közintéz­mények létesítésére fognak fordita- j ni. Ha az állam protektorátusa alatt 1 ez a nagy kölcsön létre jön, akkor félévtizedre gondoskodva van arról, hogy a magyar munkáskezek ne heverjenek tétlenül és a forgalom fellendüljön. Még egy tanulságot meríthetünk az elmuü esztendőből. Dacára an­nak, hogy földmi velő állam va­gyunk és a termés jól sikerült, mégis katasztrófádé pangás állott be, amely veszedelemmel fenye­gette az ország hitelét és közgazda- sági alapjait. Ebbql az a tanulság, hogy Magyarországon a boldogu­lás nem egyedül a terméstől függ, legalább is olyan fontos közgazda- sági helyzetünk alakulásába nézve az ipari és kereskedelmi konjunk­túra. Rossz termésünk már volt akárhány és nem forgott veszede­lemben az ország, ellenben az olyan általános gazdasági krízis, mint a- milyen az idei volt, végveszedelem­mel féhjyeget akármilyen jól sike­rült is a termés. Ezt a tanulságot jegyezzék meg maguknak azok, a kik minden koncessiót egyoldalúan a mezőgazdaság javára kívánnak, A fehérgyarmati villanyvilágítás ügyéhez. Múlt hó 20-án Mátészalkán egy ál­landó mozi nyiií meg. Jól tessék meg­jegyezni: 26-án, s már a „Mátészalka,, c. laptársunk december 26-iki számá­ban megjelent s alább közöljük az ot­tani magánfogyasztók egy részének a 'község képviselőtestületéhez intézett kö­vetkező beadványa: »Tekintetes képviselő-testület! Mátészalka nagyközség közönsége a vil­lanyvilágítás tekintetében a Mátészalkai Me­zőgazdasági Gyártelep r. t-gal 50 évre szerző­dést kötött. Ezen szerződés értelmében tudo­másunk szerint köteles a gyártelep a község lakosainak, természetesen, kik a villanyáram bevezetését kívánták, megfelelő világítást szolgáltatni. Habár eddig is több panasz me­rült fel a világítás körül és a gyártelep a szerződést sok mindenben nem tartotta be, azonban mindezideig nem akartunk a nyilvá­nospanasz terére lépni. Miután azonban a fogyasztó közönség érdekeit és egészségét veszélyeztető olyan körülmények állottak elő, amit szó nélkül hagyni nem lehet, azért an­nak gyors orvoslása érdekében panasszal já­rulunk a tekintetes képviselő-testület, mint il­letékes fórum elé, és panaszunkat a követke­zőkben részletezzük: Mátészalkán, 1913. december 20-án meg­nyílt az »Apolló« mozgószinház. Annak fen- tartásához a villamos áram a gyárteleptől lett bevezetve és miután tudtunkkal a gyár­telepnek olyan készülékei nincsenek, melyek ezen fogyasztást is kellően a többi fogyasz­tók sérelme nélkül ellátni képesek volnának, azért következett be, hogy a villamos lámpák egyáltalán nem világitnak, minden pillanat­ban elhomályosulnak és igy a szemre igen rossz hatással vannak és a világítás egyálta­lán nem kielégítő és főleg nagyobb fogyasz­tást idéznek elő, minthogy ilyen körülmények között a villany világítás céljának egyáltalán nem felelhet meg, azért mi, kik villanyvilágí­tást vezettünk be drága pénzen lakásunkba, azt használni 1 ’ ^elendk vagyunk. Ezek előa­dása után tisztelettel kérjük a képviselő-tes­tületet. méltóztassék utasítani a Mátészalkai Mezőgazdasági Gyártelep r. t. igazgatóságát, hogy a szerződésben irt kötelezettségeit tart­sa szem előtt, mert ha ezen felhívás ered­ményre nem vezetne, úgy kénytelenek lennénk a szerződés teljesítése, illetve annak felbontása érdekében a törvény rendes utján keresni orvoslást.« Hat napig tartott a mátészalkaiak türelme, mihelyt az elszakadt, röktön radikális lépésre határozták el magukat. A mi közönségünket ellenben a közö­nyösség jellemzi minden téren. Nálunk is van mozi, (ha nincs is közönsége) nálunk is elhomályosulnak a lámpák mozi előadás alkalmával (noha a mi telepünkön meg van a mátészalkaiak által sürgetett, akkumulátor) ki panasz­kodik e miatt? Ha bosszant is egyik­másik fogyasztót, káromkodik egy jó Kapható viUanyazereléeí üzletekben, villanyié lepekan ás» a rnmiR smvSMUBMÉKMIk top*!. Hí, Tarfe-klm»3», Sfsf-ftei 11 ’

Next

/
Thumbnails
Contents