Fehérgyarmat, 1914 (3. évfolyam, 1-32. szám)

1914-01-04 / 1. szám

2-ik oldal. FEHÉRGYARMAT 1914, január 4. magyarosat s ezzel a dolog el van in­tézve. Példás türelmet tanúsított közön­ségünk a múlt héten is, amikor szom­battól keddig teljes 72 órán át egypto- mi sötétség borult városunkra. Szombat este már nem gyultak ki a lámpák, s nem gyultak ki sem vasárnap, sem hét­főn. El sem képzelhető minő csapás volt ez újév előtt néhány nappal, amikor az összes hivatalok, pénzintézetek, ügy­védi és más irodákban az évi zárlatok miatti munkatorlódás következtében a rövid és sötét nappalokat az esti órák­kal kellett pótolni. S még hirtelenében segíteni sem lehetett a bajon, hiszen mikor ezelőtt másfél évvel a villanykör­ték először kigyultak, annyira mentünk lelkesedésünkben, hogy a legelemibb e- lőrelátást figyelmen kívül hagyva, el­pusztítottuk az összes petroleum lám­pákat, Egy szál gyertya gyér világossá­ga mellett folyt a keserves munka a legtöbb irodában, üzletben és műhely­ben. A lefolyt másfél év alatt hozzászo­kott már szemünk 25—100 gyertyafé­ny ü világításhoz, hát persze hogy egy gyertyafény egyenlő a semmivel. Hát még az utca képe, az volt csak siral­mas! Községünk és a villanytelep között fennálló szerződés szerint minden mu­lasztás esetén bizonyos összegű birság­gal sújtható a telep tulajdonosa. Noha méltánytalanságnak' tartanók a jelen esetben, ha a város ily szigorú rend­szabályt alkalmazna, 'miután hadiunk­kal a két tulajdonos közül az egyik huzamosabb idó óta nem tartózkodik Fehérgyarmaton, a másik pedig, Frank Herman hónapok óta súlyos beteg s igy az egész üzemnek vezetése egy kü­lönben eléggé rátermett, de azért csak egy gyönge nő vállán nyugszik, — ezt a méltánylandó körülményt amidőn a képviselő-testület figyelmébe ajánljuk, nem hagyhatjuk azonban szó nélkül azt, hogy értesülésünk szerint az adott esetben a baj onnan eredt, hogy a te­lep gépészét elbocsátották szolgálatából oly időben, mikor még kellő szakérte­lemmel bíró más felelős kezelőről nem történt gondoskodás. Egy város közvi­lágításának ellátása oly elsőrendű fon­tosságú dolog, hogy azt avatatlan ke­zekre bízni nem szabad. A legnagyobb nyomatékkai kérjük a város vezetősé­gét, hasson oda és saját közegeivel el- lenőrizestesse, hogy a villanytelepen ál­landóan vizsgázott gépész legyen alkal­mazva. Ez az intézkedés a teleptulajdo­nosok saját érdekében is áll, miután üzemzavar esetén elsősorban ők szen­vednek kétszeres kárt: a gőzmalom üze­ménél és az áramfejlesztésnél. Amilyen kitünően berenedezett a mi villanytele­pünk, hisszük, hogy szakszerű kezelés mellett soha sem lesz okunk panaszra. KÖ rekedtség és hurut ellen nincs jobb a Réthy- pemetefű cukorkák^ Millió émber szereti a világhírű RÉTHI cukorkát mert rendkívül kellemes izü, a gyomrot, étvágvat nem rontja. Meghűlés, hurut, köhögés ellen biztosan és gyorsan használ. Vásárlásnálvigyáz- zunk és határozottan RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata van. Az erede­tinek minden egyes darabján rajta van a „RÉTHY“ név. 1 doboz ára 60 fillér, kapható mindenütt. RÉTHY BÉLA gyógyszerész Békéscsaba. 1 _ Szilveszter-estély Fehérgyarmaton. A várva-várt siker tehát bekövetkezett, az előre hirdetett jóslás tehát valóra vált. A Szilveszter-estély fényesen sikerült s mindnyájunknak egy szerfölött kelemes estélyen volt részünk. A műsor igen gondosan volt össze­állítva és mindegyik szám nagyon tet­szett az estélyen nagyszámmal jelen­volt intelligentiának. Biky Andor szel­lemes konferálásával kezdődött az elő­dás, mely után Kormány Jolánka és Dienes Sándor bravúrosan előadott „Bernát“ cimü dialógja következett. Del­linger Macika nagyon jól előadott ma­gyar ábránd zongorajátéka után a Hor­váth Margitka és Kormány Sándor ál­tal szépen alakított „Hasznos karácso­nyi ajándékok“ cimü duett következett. Csiky Ilonka igen jól kreálta a „Sze­relem és Házasság“ cimü monolog elő­adásával járó szerepét. A Runyay Marcsuka és Sepsy Pipike kettős jelenete általános tetszést aratott. Róth Ármin mulattató cupléi, a Gn- lácsy Margit és Dienes Sándor kettős jelenete fényes sikert aratott. Ezután Schvartz Ilu által igen ügye­sen és osztatlan tetszéssel előadott „Két levél“ cimü magánjelenet következett, majd Papp Ferencz zongorakisérete mellett Biky Andor adott elő aktuális strófákat, melyek az egész publikumot nevetésre fakasztották. ' A Csiky Ilonka „Masamód* cimü mo­nológja és a Vaszkó Gyula zongoraki­sérete mellett Gulácsy Margitka által előadott magyar nótái aratták az utolsó jól megérdemelt babérokat. Az üzlettárs. Irta: SZOMAHÁZY ISTVÁN. A dinasztiák elsöszülöttjei is érthetnek va­lamit az egyeduralkodás művészetéhez, de bi­zonyos, hogy Hedda Millstadt kisasszony ala­posan járatosabb volt náluk ebben a tudo­mányban. Hedda Millstadt a nagy németváros drámai hősnője volt, akinek fejedelmileg kar­csú termetéért, aranyszőke hajáért, drágakö­vektől ragyogó Cleopatra jelmezéért egyaránt rajongott az egész egyetem, az egész polgár­ság, az uralkodó családnak minden ott időző férfitagja. Mikor a szinház kötelékébe lépett, még gyalog ment esténként a színházhoz, egy tizenkétesztendős cselédleány kíséretében, aki a ruháit cipelte. Két év múlva már igy szó­lott, büszke pillantást vetve az igazgatójára: — Akarom! És az igazgató hosszú, cinikus volt színész, akiről a külseje után abszolúte nem lehetett tudni, vájjon 25 avagy 60 esztendős-e, közöm­bösen vállat vont s csöndesen igy felelt: — Hát akkor természetesen igy is lesz. Az igazgató, aki különben nyers, szókimondó vén komédiás volt, egyébként is ellentmondás nélkül tűrte a Hedda kisasszony legképtelenebb szeszélyeit. Miért? Talán férfias gyöngédség­ből? No persze! Aestle ur hires volt arról, hogy goromba, mint a pokróc s hogy a saját nagyapját is képes lenne kikergetni a szín­padról. Gyöngédségének két természetes oka volt: először Hedda kisasszony valóságos üd­vöskéjévé lett a színháznak, akinek a kedvéért mindennap aranyakkal telt meg a pénztár fiók­ja, másodszor: egy fiatal herceg, az uralkodó unokaöccse, egy nap fölbivatta a palotájába s leereszkedőleg igy szóllott hozzá: — Kedves Aestle, bánjon jól Millstadt kis­asszonnyal. Ha apt fogom hallani, hogy meg van elégedve magával, akkor mindenesetre számíthat az elismerésemre . . . így történt, hogy valahányszor a többi szí­nész Hedda kisasszony különös kitüntetéseit zo­kon vette, az igazgató haragosan igy kiáltott fet: — Mit akartok, ti koldusok, ti éhenkórá­szok ? Ha Hedda nem volna, hát valamennyien éhenhalnátok . . . Két évig pompásan ment a szinház dolga, a harmadik évben az egyik rossz szezon de­rekán — az Aestle ur régi, vidéki hitelezői energikusan követetni kezdték a pénzüket. Mivel akkoriban jó darab se igen volt a mű­soron, s a Hedda vonzóereje mintha veszíteni kezdett volna erejéből, a szegény igazgató egy napon arra ébredt, hogy ha váratlan segítség nem érkezik, a gaz hitelezők megkérik ellene a csődöt. Pár napig a fejét vesztve járt fühöz-fához, de mivel a pénzpiaczon ez időben véletlenül kifogytak a nagyobb bankók, minden fárado­zása hiábavalónak bizonyult. Aestle egy dél­után lehorgasztott fővel állított be színháza starjához: — Tudod mi ujsság ? — mondta, miután egy selyem fauteilben elhelyezkedett. — Micsoda ? — Az, hogy pár nap múlva becsukhatjuk a boltot. Nincs annyi pénzem, hogy a személyzet gázsiját kifizethessem. Ez pedig nemcsak az én szégyenem lesz, hanem a tied is. — Hát mit tegyünk ? — kérdezte Hedda kisasszony megdöbbenve. — Egyetlen mód van, gyermekem, hogy a színházat megmenthessük: az, hogy egy pén­zes társat kerítünk valahonnan. Ha akad egy ember, aki 80.000 márkát befektet a vállalatba, hát egyszerre künn vagyunk a vízből. — És van valaki, aki pénzt adna ? — Van. — Ki az? Aestla ur Hedda kisasszony felé bökött a fejével és szárazon igy szólt: — Te ! — Én ? — kiáltott fel a színésznő ijedten. —Azt hiszem, hogy megbolondultál, vén csepü- rágó. Hát komolyan azt hiszed, hogy még to­vább is komédiáznám nektek, ha nyolcvanezer márkányi készpénzem lenne. Az igazgató ásított és vállat vont. — Hedda, mondj le arról, hogy velem os­tobaságokat elhitess. Hat éve vagy a színház­nál és minden évben megkerestél legalább

Next

/
Thumbnails
Contents