Fehérgyarmat és Vidéke, 1907. július (1. évfolyam, 1-4. szám)

1907-07-04 / 1. szám

4. FEHÉRGYARMAT ÉS VIDÉKE 1907 julius 4. „ILONA” GŐZMALOM. Van szerencsém a t. őrlőkö- zönség'et és liszt fogyasztókat érte­síteni, hogy ez évben újonnan felszerelt gőzmalmomban, vala­mint üzletemben a lisztárak a következők: I. liszt mm.-ként 26. — kor. II. „ III. „ Kétszeres liszt , Korpás Tengeri és árpa dara Szitált tengeri liszt De reze Az árak készfizetés mellett értendők; zsákvételnél 2 % en­gedményt adok. Pártfogást kér tisztelettel 5PÍTZ JENŐ. Egy jó házból való fiú TANONCNAK felvétetik a Kossuth-nyomdádan. 24 22 20 20 12 16 9 O! q {f q q á q q q á q á q q q q <s q q q q q q A Szatmári gazdasági és iparbank részvénytársaság SZflTTHÁROT], helyisége a „Vigadó" épületben. Alaptőkéje 300000 korona, tartaléktőke 163000 korona. Fiókintézete: ERDŐDÖN. Girószánylája: az osztrák magyar banknál. Kölcsönt ad váltóra, kötvényre 6—7 % mellett a kölcsönösszeg nagysága szerint. Törlesztéses jelzálogkölcsönt ad 4—4 Ma °/o-ra zálog­levél alapon 10—65 évig terjedő időre a szokásos árfolyam- külömbözet levonása nélkül készpénzben és 2000 koronától feljebb bármely összegben. — Községi és egyházi kölcsö­nöket is nyújt kőszegi kötvényekben bekebelezés nélkül is- Folyó számla kölcsönöket ad fedezet mellett a leg­előnyösebb feltételek mellett. Elfogad pénzeket gyűmölcsöztetésre takarékbetétül és folyószámlára 4-4 ‘j2 u/0 kamatra az összeg nagysága és állandósága szerint. Elfogad a bankszakmába vágó bármely megbízást, üzletek lebonyolitását a legmérsékeltebb dij ellenében. A Szatmári Gazdasági és Iparbank 3—i Részvénytársaság igazgatósága. P ;o p p p ;f> p i> p b b b p b IÉ} „t> b b b b b I Cúfi AlTŰA luiujuvmvuv/u. A közelgő cséplési idényre van szerencsém a t. gépiül;)jdonosok figyelmébe ajánlani újonnan bevezetett legjobb minőségű n n u n ÖD f-1 zn £3 ■—< ö.S-1 K C C Sl u o n 5 gépszijjakat, varrőszijjakat, o u n o p finom blankbőrt ® >1 3 5, 04 05 59 PüQ cr1 CD I S o 3 és minden a gazdasághoz szükséges bőrárut a £ £ legelőnyösebb árak mellett. Kiváló tisztelettel Goldstein Ignácz bőrkereskedő O ~ Fehérgyarmat, (a postával szemben.) GannsíRxsaönsanmmaanaaoaatmna o aq o Q «5 O' cr cr \\ Legolcsóbb bevásárlási forrás! p £ r* (A CÍJ N a* •o o< </j tu ►n <T GRÚNFELD VILMOS Fehérgyarmat, (fő piacz.) = Tisztelettel értesítem a n. é. vevőközönséget, hogy helyben több év óta fennálló és jó hírnévnek örvendő Női és férfi divatáru üz*Nnben levő összes czikkeket a nyári idény előhaldottsága miatt árban árusítom, ez alkalommal igen ajánlom hogy az aiant fe»oro^ czjkkekben b. szükségletét beszerezni tessék u. m : női ruhadiTejí) férfi és női kalapok, nap és esőernyők, gallér, ké­zelő, nyakkejók, nyári turista-ingek, férfi, női és gyermek haris­nyák, pénz és-zjvar bőrtárczák, zsebkések, zsebkendők, miderek, kézimunkák, hir^g selymek és pamutok, hajfonatok és különféle pipeie czikkek. tálalok női kalapok alakítását és díszítését és gyász kalapok késziósét. 1T *o a *N o u o X> N co XI O .O (fi Sü X «5 eö <u > a> JC CJ ÁCS MIHÁLY szijjgyártó és nyerges üzlete FEHÉRGYARMATON. Ajánlja a t. ez. gazdaközönség figyelmébe a kor legkényesebb ízlésének megfelelően beren­dezett szijjgyártó és nyerges műhelyét. Rendelésre gyorsan és pontosan készít; lószerszámot, a legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig, továbbá átalakítások, javítások és taka­rítások szakszerűen a legjutányosabb árak mellett eszközöltetnek. A nagyérdemű gazdaközönség b. pártfogá­sát kéri tisztelettel ÁOS MIHÁLY. yiUBa ÉR-^KKKStj ÁSVÁNY VÍZ o Szolid kiszolgálás. — Szabott árak. Nyomatta a kiadólaptulajdonos a „Kossuth“ nyomdában, Fehérgyarmaton. BLUM ADOLFNÉ :fűszer és vegyesáru kereskedési FEHÉRGYARMAT. OOP O O o o o: :ooooooooo ♦öl Van szerencsém a t. ez. vevőközönség b. tudomására hozni, hogy a bikszádi és uradalmi polenai vizet direct a forrástól szerzem be s ezáltal abban a helyzetben vagyok, hogy állandóan friss töltésű vizzel a legolcsóbban tudok szolgálni. Egyben bátorkodom a t. vevőközönség szives figyelmét fehivni fűszer és vegyesáru üzletemre mint szolid bevásárlási forrásra. Tisztelettel Blum A ciolfné. 35vdli23.d.»n.féle £sstélcárvi.. o§

Next

/
Thumbnails
Contents