Fehérgyarmat és Vidéke, 1907. július (1. évfolyam, 1-4. szám)

1907-07-04 / 1. szám

1907. július 4. \ FEHÉRGYARMAT ES VIDÉKE s űzessen elő lapunkra mentol nagyobb számban, hogyr vállalt feladatunk eléréséhez a kellő anya­gi erőt is megkaphassuk. Előfizetési árainkat a lehető legolcsóbbra szabtuk, hogy ezáltal lapunk megszerzésére a kevésbbé vagyonosoknak is alkalmat ad­hassunk. Lapunk előfizetési ára egész évre 6 K. '|2 évre 3 K. '|4 évre 1 K. 50 f. s igy olcsóság tekintetében az ősz- szes környékbeli vidéki lapokat felülmúljuk. Lapunk minden hét csütörtök­jén jelenik meg s pénteken azt már a legtávolabb lakók is ponto­san kézhez vehetik. Bizalommal és reménnyel for­dulunk az olvasóközönséghez, — kérve a leghathatósabb támogatást s minél tömegesebb előfizetést. Az előfizetések a kiadóhivatalhoz (Fe- hórgyarmat, „Kossuth“ nyomda) intézendők. vényben levő kéményseprési szabályrendelet alapján jogtalanul megrótt adózók megkáro­sítása ügyében indítson vizsgálatot, a visz- szaéléseket szüntesse és torolja nieg. Vizsgálat lett volna indítandó Tiszab,ecs, Egri, Fülesd, Fülpös, Gyűgye,.Nagy-HÓdos, Jánk, Matolcs, Milota, Mikola, Nábrád, Riese, Keér-Semjén, Nagy-Szekeres, Zajía, Zsaro- lyán községekben. E községe.' lakosai jogtalanul kivetett kéményseprési dijakkal rovattak meg, e dijak végrehajtóval szedettek be rajtuk. — Ez ala­pon kérdést vagyok bátor tenni Hozzád, hogy a felsorolt községek közzül hol indí­tottak vizsgálatot, s mi az eredmény ? Az általam 1907.-ben beadott s a megye közönsége által elfogadott kéményseprési módosított szabályrendelet felett pár nap múlva dönt a miniszter, és igy megeshetik, hogy a helyzet egészen újból alakul, sür­gősnek tartom a régi alapon elkövetett visszaélések megvizsgálását és rendezését. Sürgős intézkedést kérek ! Tisztelő barátod Budapest, 1907. junius 22. LUBY GÉZA, országgyűlési képviselő. H I ^ E K. Nyiit levél llosvay Aladár alispán úrhoz! Nagyságos Alispán ur, r Ed^s barátom ! A megye közönségének Nagykárolyban 1907. márczius 28-án tartott bizottsági köz­gyűlése 11 / számú jegyzőkönyvi határozatá­ban utasítja alispánt, hogy a jelenben ér­— Püspöklátogatás. Múlt hó 16-án ér­kezett körünkbe Boromisza Tibor megyés püspökünk titkárja Hámon Róbert kanonok kíséretében. A járás szélén díszes közönség élén Jékey Sündor főszolgabíró fogadta szives szavakkal, honnan utjának első állo­mására Jank . j/.oLgbe vonult be. Itt a gür. kath. templom előtt Gönczy esperessel élén üdvözlésére megjelent tömeg lelkes sorfala között meglátogatta a templomot, honnan a jánki róm. kath. templomba már teljes tálják egymást a lap pártfogásában. A terménykereskedő úr evikkerét felteszi és úgy nézi az új lapot, természetesen mind­járt a börzei híreket szeretné benne elolvasni de hiába, mert nem találja. Az „Ilona“ gőzmalmos viccet keres a lap­ban és hogy nem talál, egyenesen szalad Má­tyás urat meginterpellálni, aki tüstént megígér mindent, csak előbb egy kis türelmet kár. A közkedvelt Bumi bácsi, aki legfeljebb csak szórakozottságbői szokta a neki szánt köszöntéseket fogadni, eleinte el sem akarja hinni, hogy Gyarmatnak lapja van. Egyenesen a kaszinónak tart, hogy megtudja mi igaz a dologból, na meg hogy egy kis csendes ferb- lit csináljon. A kaszinóban már ott találja a főtelekkönyvvezetöt, kivel nagy előszeretet tel szokott tréfálni, most sem mulasztja tehát el az alkalmat Bumi bácsi a közkedvelt, hogy a főtelekkönyvvezetöt megtréfálja és felszó­lítja, hogy lépjen az új lap előfizetői közzé, persze a Telekes úr ilyesmiről hallani sem szeret, csak a fejét rázza és méltatlankodva mondja, hogy nem csapsz be többet, elég volt egyszer a — libával. Egy regényesebb hajlamú kisasszony apró hirdetést akar már a lapban közzétenni, hát­ha igy találná meg élete párját. Dán Lajos úr, aki jelenleg az első czigány- priinás Gyarmaton mára dupla térzenét igér, hogy ő is kivegye az általános ünneplésből az őt megillető részt. De ezt már Svéd sem hagyhatja annyiba és vendégeinek teljesen ingyen játszatja el a bajosabbnál bajosabb darabokat az újonnan hozatott gramofonján. A Halmiból ideszakadt közjegyző-helyettes mint mindenre, úgy a mai napra is csak azt mondja, hogy ez semmi, látnák csak Halmiba, ott, mikor az első lap megjelent bál, fáklyás- menet, serlegavatás és még mi minden egyéb történt. A minden szépért és nemesért lelkesedő kéményseprő is melegen érdeklőgik az új lap iránt. Mint helyi és vidéki mozgó riporter már is szállítja a hajmeresztő híreket, hogy ezzel is hasznot hajtson az új lapnak. Olyan nagy az érdeklődés, hogy akár tiz lapnak is elég lenne, büszke is rá Mátyás. A báli tudósításokban a szép asszonyok és leányok már saját lapjukban fogják olvasni neveiket. Igazán ilyen nagy boldogságra még ők sem számítottak. Fel is használják az al­kalmat és olyan bált csinálnak, hogy olyat még a világ se sokat látott. Az előfizetőknek se szeri, se száma. A pen­gők csak úgy hullanak, mert mindenki attól fél, hogy lekésik az előfizetéstől. A kis Kossuthok pedig egy csomó újsággal az utcán kiabálják „Gyarmati Friss Újság, vegyenek! csak hat krajezár ! — Sző. — ornatusban vonult be. A bérmálás szentségét az óriási tömegben megjelent hívek között kiosztván, Irsik Lajos plébános vendégsze­rető házánál élvezett ebéd után a főszolga­bíró kíséretében d. u. 4 órakor vonult be Fehérgyarmatra. Itt a város szélén Kende Zsigmond. cs és kir. kamarás fogadta lelkes beszéddel, minek utána díszes kocsisorral folytatta útját a püspök, a tiszteletére emelt diadalkapu melletti sátorban egyházi ruhá­ját öltvén magára bevonult a templomba honnan rövid ima végeztével osztott apostoli áldás után a plébániába tért Vanyek Ferenci esperes-plébános vendégeként. Ezután a kir. járásbíróság, a kir. adóhi­vatal, a főszolgabiróság és a községi elöl­járóság tisztelgő küldöttségeit fogadta. Másnap reggel Hámon kanonok, Vanyek esperes-plébános és Csetkovits Miklós káp­lán segédletével celebrált. Csendes mise után kiosztotta a bérmálást. Feltűnést keltett, hogy a magaskoru főpap daczára fáradságos utjának oly ifjúi tűzzel és lelkesedéssel szónokolt, hogy a hallgató­ságot valósággal magával ragadta. Másnap reggel Csekébe utazott bérmálni a délutánt látogatásokra használta fel s 19-én reggel távozott el körünkből a mátészalkai járásba, melynek széléig a főszolgabiró is elkísérte. — Gyászünnepély. Kegyeletes ünnepély színhelye voit junius hó 23-án Tiszabecs község. Ekkor gyűltek össze a járás kör­jegyzői, hogy lerójják kegyeletük adóját korán elhunyt kartársuk néhai Nagy Dezső volt tiszabecsi körjegyző emlékének. Az ün­nepély hazafias dalok éneklésével kezdődött, majd kivonult a szép számban megjelent jegyzői kar és más vendégek a temetőbe,' ahol a tiszabecsi ref. lelkész szép imája után Barla Károly kölesei körjegyző tartotta meg igazán szép beszédét. Különösen meg­ható volt, midőn az elhunyt kartárs rendkí­vüli erős jellemmel párosuit szivjóságát, hazafiasátág és testi szenvedéseit ecsetelte. A beszéd elvégeztével a sirt megkoszorúzták, mire a Himnus éneklésével a szép ünnepély véget ért. — Iskola évzáró vizsga. Kedves napjuk volt e hó 23jnapján a fehérgyarmati izraelita ■vailásu gyermekeknek. Ugyanis e napon tartotta a túlzók akarata ellenére megalakult fehérgyarmati izraelita elemi népiskola első évi záró vizsgáját. Griinbaum Károly hitközségi alelnök fiá­nak az iskolaszékhez intézett, bár tört ma­gyarsággal kiejtett, de szép beszéde, Scvarcz Ignácz isl olaszéki elnök megnyitó beszéde, a gyermekek imája s a Himnusz eléneklése. után kezdetét vette a vizsga. Sorrendben következtek az I. II. III. és IV osztályú növendékek. Az iskolaszéki elnök,. Meizner és Buchenholc tanintók Dr. Hunwald Izidor s több iskolaszéki tag kérdéseire az I. és II. osztálybeliek kiválóan szépen, a III. és IV. osztályú leány növendékek jól feleltek, mig a III. és IV. fiú osztály kevésbé jól felelt. Különösen szép haladást tapasztaltunk a nem magyar anyanyelvűi (sajnos, de ilyenek is vannak) leány gyerekeknél akik közül utóbiak tudása jóval meghaladja a III. és IV. fiú osztálybeliek tudását. A III. és IV. osztályú növendékek vizsgája •*$tán — a nagyszámban jelenvolt szülök előtt Osztotta szét az iskolaszéki elnök a jelesebb tanulok között a szokásos tárgyakat, mire az ünnepély magyar nemzeti dalok éneklésével befejezést nyert.

Next

/
Thumbnails
Contents