Fehérgyarmat és Vidéke, 1907. július (1. évfolyam, 1-4. szám)

1907-07-04 / 1. szám

í-ső évfolj^arrj. $AA 3di(y, íféo//' Társadalmi, közgazdasági, szépirodalmi és ismeretterjesztő netilap. ÜÍLŐFIEKTÉISI-Jíl3 : Egész évre 6 kor. : Negyedévre 1 K.50f. Fél évre . 3 kor. I] Egyes szám ára 12 f. MEGJELENIK "CSÜTÖRTÖKÖN. Lap-vezér: LUBY GÉZA országgyűlési képviselő. Lap-tulajdonos: celelős-szerkesztő: JÁRMY BÉLAdr. MÁTYÁS ADOLF. A lap szellemi ríazét illető közlemények a .Fehérgyaru.. Vidéke* szerkesztőségéhez, az előfizetési és hirdetési dijak, vala­mint nyílttéri közlemények a .Fehérgyarmat és Vidéke* kiadóhi­vatalához czlmzendők. — Hirdetések készpénz fizetés mellett a legjutányosabb árban közöltetnek. Felhívás és kérelem a közönséghez! Gyönge erővel aránylag nagy vállalkozásba fogunk. Újságot in­dítunk F ehérgyarmaton. Tisztában vagyunk vállalkozá­sunk nehézségeivel,— tudjuk azt, hogy erőnk gyöngeségén felül meg kell még küzdenünk a közönség közismert hidegségével, hogy ne mondjuk, — ellenséges érzületével, melyet a vidéki, helyiérdekű lapok iránt táplál különösen akkor, ha ez az újság nem adja meg a min­den magyar embernek legkedve­sebb csemegéjét: a politizálást. Lapunk, — kerülve a politika sikos és kevés babért termő talaját, — tisztán társadalmi, gazdasági, szépirodalmi és hírszerző, illetve híradó szolgálatokra vállalkozik, de igyekezni fog ebbeli feladatá­nak leik ismeretesen és hűen meg is felelni. Igyekezni fogunk olvasóink­nak a vidéki szerzők lehető felka­rolásával szépirodalmi részünkben kellemes és szórakoztató olvasmá­nyokat adni. KJ Társadalmi czikkeinkben vidé­künk minden oldalról való előha­BEKÖ5ZÖMTŐ. A nyomdában az izgatottság; nőttön nő, a kis Kossuthokat alig győzik onnan kitusz­kolni. Mátyás úr idegesen szaladgál, hisz nem is csoda, nagy napja van neki ma, az első lappéldány fog nemsokára megjelenni. Az érdeklődök és tiszteletbeli munkatársak mind kíváncsian lesik a pillanatot, hogy mi­kor is születik meg az új lap. A felelős szerkesztő már harmadszor küldi patvaristáját az első lappéldányért, de az újság egyre késik. Végre diadalmas arccal megjelenik Mátyás mint egy győztes hadvezér kezében az új lappal. A sok kiváncsi ember körülveszi és mind­annyian egyszerre akarják látni a frissen készült kis irodalmi zsengét. A tiszteletbeli munkatársak beküldött dolgaikat szeretnék még egyszer elolvasni, hogy kisded munkájukban gyönyörködhesse­nek, mások a gyarmati újságokra kiváncsiak Mátyás meg izgatottságában azt sem tud­ja, hogy mit csináljon. A patika előtt a helybeli intelligencia szi­ladását és fejlődését igyekszünk munkálni, — czélul tűzve ki köz­életünk s vidékünk társadalmi vi­szonyainak minél hathatósabb fel­lendülését, különösen igyekezni fogunk felhívni olvasóink figyel­mét az oly dolgokra s a mai modern kor által teremtett ama viszonyokra, amelyek terén vidé­künk a kellő előhaladást eddig nélkülözte. Gazdasági téren igyekszünk olvasóinkat mindenről tájékoztatni, amit gazdaközönségünk érdekeire nézve fontosaknak tartunk, — kö­zölni fogjuk minden számunkban a termények szatmári piaczi árait. — Tájékoztatni fogjuk olvasóinkat a gazdakörökben újabban előfordu­ló fontosabb mozgalmakról, azok irányáról, sorát/is .«>. eier.'ered­ményekről. Híreink tekinteUben igyekezni fogunk mindenről jó és gyors értesülést szerezni s olvasóinknak megbízható híradással szolgálni. Járásunk közigazgatása és jog­szolgáltatásának menetét élénk figyelemmel fogjuk kisérni, — kü­lönösen munkálni igyekszünk községi elöljáróságaink és kör­ne-java tárgyalja az űi eseményt. Alig merik hinni, hogy Gyarmatnak már lapjais van. Hamar szalasztják a laboránst a szomszédos kaszinóba egy kis friss sörért, hogy igy könnyebben tudják megvitatni a nagy kulturális eseményt, amely ma Gyar­maton történt. Amilyen gyorsan fogy a sör, ép oly hamar lesz hangos a vita. Mindnyájan egyszerre akarják elmondani vélem ényüket az új lap­ról, ami azonban nehezen sikerül. A laboráns ép negyedszer szalad már friss sörért, de egységes véleményre még mindig nem jutottak, azt azonban mindnyá jau elismerik, hogy Gyarmat előhaladására az új lap nem kis befolyással lesz. Szóval nagy dolog történt ma Gyarmaton. Szinte büszkék kezdünk lenni szülőhelyünk­re, ahol ilyen rohamlépésben halad a kultúra A felelős szerkesztő patvaristái, mint szin­tén a nap hősei az utcán sétálgatnak és mindenkinek elmondják a nagyszerű eseményt. A diákok, akik csak most jöttek haza, hogy az év fáradalmait kipihenjék, a nyomda elé sietnek és erősen ajánlják magukat a min­denható Mátyás kegyébe, hogy kis zöngemé- nyeiket a lapban közzétebessék, persze Má­jegyzőink érdekeit, — a fontosabb megyei közigazgatási és járási rendeleteket, intézkedéseket közöl­ni fogjuk.: A netalán észlelt hiányokra igyekezni fogunk az illetékes kö­rök figyelmét felhívni s járásunk megyeszerte ismert és elismert kitűnő közigazgatását fontos mun­kájában tőlünk telhetőleg támo­gatni. Hirdetéseinkben az olcsóságra és csinosságra fogunk törekedni s igyekszünk lapunkat a járás körén kívül is terjeszteni, — hogy hirdetőink a kivánt czélt közölni valóikkal elérjék. Egyebekben lapunk hasábjain kiterjeszkedünk minden oly fon­tosabb dologra, fimi közönsc két érdekli és érd*?a. ... : . szívesen vesszük és közölj hozzánk beküldött ezikkeket sitéseket és leveleket, amennyiben azok tartalma irányunkkal és el­veinkkel megegyezik. Nem vállalkoztunk sokra, de amit ígérünk, híven és pontosan be is fogjuk tartani. — Kérjük a közönséget, — tegye félre az elő­ítéletet, — pártoljon bennünket tyás úrnak ma jó kedve van és igy minednt készségesen meg is igér. Az utczákon is láthatni, hogy ma valami randkivüli történt. Némelyek, kik annyira el­maradtak a világtól, hogy még most sem tud­ják a nagy változás okát kíváncsian kérdik, hogy mi is történt ma Gyarmaton, mi az oka ennek a felfordulásnak ? Bizony mikor az új hirt hallják szinte res­tellik, hogy ennyire elmaradtak a kortól, Mátyás úr, ki kulturmissióját igy gondolta legfényesebben betölthetni nagyon büszke diadalára és estére olyan murit rendez a Svéd vendéglőben, hngy csak a kis bírók assistálása mellett lehet hazavinni. A borbély üzletben, mely hétköznap a ka­szinót pótolja és ahol minden gyarmati ügyet meghánynak-vetnek, szintén nem hagyják szó nélkül az új eseményt. Első dolguk természetesen, hogy mindnyá­jan átmennek a szomszédos nyomdába és a lapra mindannyian előfizetnek, még pedig egy egész évre, hogy ezzel is megmutassák mennyire örvendenek a lap megindulásának. A kereskedő világ pedig a lehető legkomo­lyabban foglalkozik az új lappal s igen nagy jelntöséget tulajdonit neki és szinte tullici-

Next

/
Thumbnails
Contents