Fáklyaláng, 1966. június-október (7. évfolyam, 1-12. szám)

1966-06-15 / 1-6. szám

2 FÁKLYALÁNG GYÁSZMISE DR. SULYOK DEZSŐ LELKIÜDVÉÉRT 1966 május 22.-én az Október 23 Mozgalom gyászmisét mondatott Dr. Sulyok Dezső lelkiüdvéért New Brunswickon a Szent László Egyházközség templomában halálának egyéves évfordulója alkal­mából. A közvetlen család és az Október 23 Moz­galom teljes vezetőségén kívül nagyon sokan vettek részt a gyászmisén régi barátai és politikai küzdő­társai közül. A mise után a Szent Péter temetőben a simái Pongrátz Ödön az Október 23 Mozgalom elnöke emlékezett meg rövid, de nagyhatású beszéd keretében az elhunytról. Sulyok Dezsőre való emlékezésül minden kom­mentár helyett hadd álljon itt egy méltatás, amelyet még Magyarországon való tarózkodása idején kapott az amerikai Szenátusban Joseph Ball minesotai re­publikánus szenátor indítványára. (Szenátusi Napló, 1947 junius 13, 7072. old. 3 hasáb.) “TISZTELETADÁS A MAGYARORSZÁGI SZA­­RADSÁGPÁRT VEZÉRÉNEK - SULYOK DEZSŐ­NEK.” “Mr. Ball: Elnök Ur! A Washington Post ma reggeli száma cikket közöl arról a beszédről, amelyet Sulyok Dezső, a Szabadságpárt elnöke mondott tegnap a magyar parlamentben. Beszédében kifej­tette, amit mi is mindnyájan tudunk, hogy Magyar­­ország közeledik ahhoz az állomáshoz, amikor a kommunisták veszik ott át a hatalom teljességét. Egyórás beszédben sorolta fel képviselő társai előtt azokat az eseményeket, melyek Magyarországon vég­bementek és rámutatott a totális politika mesterfo­gásaira, melyeknek segítségével a kommunisták ma­gukhoz ragadták a hatalmat. — Elnök Ur! — Mint az Egyesült Államok Kongresszusának, a világ egyik törvényhozó testületének tagja, és a mi kormányzati alapelveink szerint éppen a törvényhozó testületek a népek szabadságának hivatott őrei, nem mulaszt­hatom el, hogy kifejezést adjak mélységes tisztele­temnek a magyar parlament e tagja iránt. Aki ezt a beszédet elmondta, annak teljes tudatában kellett lennie, hogy osztályrésze legjobb esetben is a Szi­bériába való száműzetés lesz, de könnyen sortüz elé kerülhet. Meggyőződésein, hogy éppen ezért, ezzel az egyetlen cselekedetével azoknak a halha­tatlanoknak a sorába lépett, akik a századok folya­mán az emberi nem szabadságáért harcoltak. Újra bizonyságot tett a világ előtt, hogy az emberek agyában és szivében tovább lángol a szabadság szeretete és még mindig vannak férfiak, akik haj­landók elmondani Patrick Henryveh Adj nekem szabadságot vagy vedd el életemet! Elnök Ur! Azt hiszem az ő cselekedete, amikor majd a végső nagy történelmet megírják, egészen kivételes jelentőségre emelkedik. És meggyőződésem, hogy ez a cselekedet figyelmeztetés az orosz táma­dók felé, hogy bármilyen kegyetlenül ülnek is egy országra és gázolnak el minden szabadságot, mindig maradnak elegendő számban férfiak és nők a vilá­gon, akik mindennél többre értékelik a szabadságot. Ezek szabadságszeretete végül is biztosítja, hogy a történelem szekerét nem lehet visszaforditani és soha nem lehet többé visszatérni azokhoz az idők­höz, amikor abszolút uralkodók nyomták el a né­peket és nem volt személyes szabadság. Elnök Ur! Kérelmem az, hogy mint felszólalá­som egyik része, nyomattassék ki a Kongresszus naplójában az a cikk, amely ma reggel a Washington Postban napvilágot látott. Mint már mondottam Mr. Sulyok kiérdemelte helyét a történelem halha­tatlanjai sorában.” — “Elleninditvány nem tétetett. Ezért elrendeljük a kongresszusi naplóban a kinyo­­matást.” Illyés Gyula: Sípol a szél, a jégcsapok sípját fújja; tavasz akar, tavasz akar lenni újra. Sötét van még, este óta hallom, hogy fuj; drót sikit, mint felső c-én a hegedühur. Mint mikor a prímás rántja a vonót rá, úgy ri hosszan, valahonnan az a drótszál, úgy cifrázza a magáét szívbe szólva, ág reccsen rá, mintha az meg bőgő volna. Bug a kémény, zug a kürtő, vaskakas szól, huzza a szél gyantásán már a tavasztól; egy a vonó, millió a húr alája, zeng az mind, ha ez a vonó szaporázza. J élvégi szél Szeg szisszen föl, kút nyikordul: jár kegyetlen az a vonó, a hatalmas, az egyetlen; váltja hangját, hol vígra, hol keserűre, zeng-zug, sir-ri a tavasz vad hegedűje! Jár a vonó ajtórésen, ablakrácson, itt uj házon, ott át sötét romlakáson; nád fütyöl, tó habja surrog, szól a szikla, fut a vonó egy országból a másikba. Ráng a vonó tengerparttól tengerpartig, de sok nótát tanul az meg, ki nem alszik; riad, révül: “szülöttem föld”, “édes rózsám!” zeng a zene végesvégig Európán. Micsoda tor készülődik, milyen lakzi — Tavasz akar, tavasz akar végre lenni! Nyitott szemmel, hanyattfekve éjszakázom; zug a zene végesvégig a világon. Minden nóta azt mondja, mit belegondolsz — ki vezényli ezt a zengést, nem a vaksors! Jégtörő szél, akárhogy is muzsikálod, minden nép egy szót irt rá, a szabadságot. Óceáni szigetzugba, sziv-sötétbe, ezt zenélte minden húrod, ezt zenélje, egyik fele magasan, mint a leánydal, másik fele a harang mély morajával.

Next

/
Thumbnails
Contents