Vendéglősök Lapja, 1940 (56. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-05 / 1. szám

5«. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1«40. JANUÁR 5 W ww mm 'W’eiidéglátó ipari sxa'kiatp AJLAPÍTOTT.Ak : IHÁSZ G¥ftn«T HIVATALOS ÓRÁK: DÉLELŐTT ÍO ÓR.ÍTŐL 12 ÓRÁI« Szerkesztőse?; es kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 3. SZÁM Teletonszám: 13—22—81 M. kir. postatakarékpénztár csekkszáma 45.255 Megjelenik havonta 5-én. Előfizetési díj félévre H pengő, egész évre 13 pengő Hirdetésí díj szövei? old álon 50 fillér, hirdetési oldalon 40 fillér hasábmilliméterenkint íj észtén dé köszöntött ránk a gazdag óév után. Gazdagnak kell tekintenünk a letűnt esztendőt, mert ebben az évben gyara­podott országunk Kárpátalja visszatér­tével. A területi nagyobbodáson kívül ipa­runk és idegenforgalmunk is tetemesen emelkedett. A mezőgazda, a munkás és a szel­lemi foglalkozást űző minden erejét megfeszítette, hogy a magyar gazda­sági élet színvonalát fenntartsa és fej­lessze. Az ipar a hadseregfelszerelés nagy munkája mellett változatlan lendülettel folytatta a belső szükséglet kiépítését, sőt kivitelre is dolgozott. Az elmúlt év gazdasági eredménye a gazdasági életünk egészségét, ellen­álló erejét, szellemi és fizikai felsőbb­rendűségét igazolja. A vendéglátó ipar forgalma külö­nösen a belső forgalma — ugyancsak örvendetes emelkedést ért el az elmúlt évben úgy a fővárosban, mint a vidéken. Mindez az anyagi megerősödésünk saját erőnkből történt, mert kormá­nyunk biztos célkitűzéssel irányítja az ország gazdasági életét. Mindezeknél fogva, .bizakodással tekinthetünk a jövő felé és örömmel kívánunk olvasóinknak és az egész vendéglátó iparnak, boldog újévet. A tapolcai borvásár amit a Tapolcai Járási Mezőgazdasági Bizottság rendezett december 12. és 13-án, kitűnően sikerült. A vásáron megjelent vevők között ott Volt a „Mega“, a „Hangya“ és a „Hanza“ szövetkezet’ is és a vásáron megvett, mennyiségben a legnagyobb tétellel a bor értékesítésével nagyban foglalkozó „Hangya“ szövetkezet, az intervenciós vásár­lással megbízott „Mega“ és több borkereskedő cég szerepel. A „Hangya“ összesen 1343 hl bort vásárolt és pedig a vidék legkülönbözőbb részeiből és ki­zárólag kis termelőktől, a „Mega“ 950 hl-t vásá­rolt. A MÁV által nyújtott szállítási kedvezményre igényt tartottak kb. 11.000 hl megvásárolt borra. Körülbelül 1500 hl-re tehető az a mennyiség, amit termelők olyan vendéglősnek adtak el, aki tengelyen szállította el a bort. Legalább 12.000 hl bor kelt el a vásáron, ami közel 600.000 pengő értéket reprezentál. A vásáron elért ár a leg­különbözőbb : a 12—13 fokos borok 4 fillérért keltek el, 12'5—13 fokos borok 52—55 fillérért és egészen príma tételek 62—75 fillér között értékesültek, a balatonfürediek pedig 72—90 filléres árakat értek el. ISTEN HOZOTT ÚJ ESZTENDŐ! Isten hozott Üj Esztendő ! A jött Ödön áldás legyen ! Ne kísérje a lépésed A múltaknak egy árnya sem ! Örömöknek új tavaszai Hogyha vetjük, arassuk is . . . 5 amit kérünk, amit várunk . . . Ami minden imádságunk, Áld meg Uram ! Áld meg Te is I Özv. Pasa Lajosné. i. •' • • • A termelői borkimérők általános kereseti-adó kötelezettsége A m. kir. pénzügyminiszter 162.800/1939. VII. szám alatt az alábbi körrendeletét intézte a m. kir. pénzügyigazgatóságokhoz, továbbá vala­mennyi m. kir. adóhivatalhoz és Budapest Szé­kesfőváros m. kir. adófelügyelőségeihez: „A kereseti adóról szóló 1927. évi 300. P. M. számú Hivatalos összeállítás 4. §-ának 1. pontjá­hoz fűzött utasítás (2) bekezdése szerint az általá­nos kereseti adó alól az a jövedelem mentes, amely a föld terményeinek ipari feldolgozás nélkül való értékesítéséből származik. Az utasítás hivatkozott | bekezdése példaképen megemlíti, hogy nem tekint­hető ipari feldolgozásnak és így nincs általános kereseti adó kivetésének helye, ha az őstermelő tényleges birtokos saját szőlőjének termését akár eredeti alakjában, akár mint mustot, bort, törkölyt, akár nagyban, akár zárt palackokban kicsinyben — de nem korlátolt, vagy korlátlan italmérési engedély alapján — értékesíti. Minthogy a korlátolt italmérési engedélyre, vagy kismértékbeni elárusításra akkor is szükség van, ha a szőlőbirtokos saját termésű borát laká­sából vagy pincéjéből méri ki, vagy árusítja, a felmerült kételyek eloszlatása és az egyöntetű gyakorlat biztosítása érdekében a hivatkozott végrehajtási utasítás előbb idézett (2) bekez­désének erre vonatkozó részét olyképen módosí­tom, hogy a szőlőbirtokos saját termésű borai­nak kimérése, vagy elárusítása után csak abban az esetben köteles általános kereseti adót fizetni, ha a saját termésű borát korlátolt italmérési engedély, vagy kismértékbeni elárusításra való engedély alapján nyílt árusítási üzlethelyiségből hozza forgalomba, mert abban az esetben az adó­kötelezettséget az eladás módjából üzletszerűség állapítja meg. POPPER BORPINCÉSZET RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Telefoni 1-484-62 Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám. Alapiitatott 1869. évben. Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. Válogatott uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot.

Next

/
Thumbnails
Contents