Vendéglősök Lapja, 1939 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-05 / 1. szám

'W'endéglátó ipari s se se k. 1 a. p M. kir. postatakarékpénztár csekkszánia 45.255 Megjelenik havonta 5-én. Előfizetési díj félévre 8 pengő, egész évre 13 pengő Hirdetési díj szövegoldalon 50 filler, hirdetési oldalon 40 fillér hasábmilliméterenkint ALAPÍTOTTA . IHÁSZ Szerkesztőség es kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 3. SZÁM Teletonszam: 13—22—H1 HIVATALOS ÓRÁK: DÉLELŐTT ÍO ŐBÁTŐL 13 ÓRÁI« Az új esztendő küszöbén búcsúznunk kell a rendkívüli eseményekben gazdag, első királyunk, Szent István kilencszázéves jubileumi évétől, amely meghozta egy millió ma­gyar testvérünk felszabadulását és or­szágunkba való beolvadását. Meghozta fővárosunkba a világ katolikusainak eucharisztikus világkongresszusát. E rendkívüli események idegenforgalmun­kat némileg elősegítették. Az idegenforgalmon kívül szaporította vendéglátó üzemeink bevételét az el­múlt év jó búzatermése és annak minisz­tériumunk által fenntartott jó ára, mert a gazda zsebéből a pénz egyrésze az iparoshoz és kereskedőhöz került, ami­nek jótékony hatását megérezte a ven­déglátó ipar is. Meg kell emlékeznünk a kisipar érde­kében tett szociális intézkedésekről is. így a minisztérium a Magyar Nemzeti Bank útján tízmillió pengő összeget folyósított a kisemberek hitellel való támogatására. Ez az összeg a mezőgazdasággal, kis- parral és kiskereskedelemmel foglalko­zók minél szélesebb rétegeinek boldogu­lását mozdítja elő. Gondoskodtak arról is, hogy a kölcsönök segítségével lehetővé tétessék más forrásokból további fede­zetnek az egyes célokra való igénybe­vétele. Végeredményben tehát a tíz millió többszörösen fog szociális hitelre szolgálni. A bankszerű fedezettel nem bíró kisiparosok a kereskedelmi és ipar­kamaráknál, valamint az akciót lebonyo­lító hitelintézeteknél igényelhetik a köl­csönt. A bankszerű fedezettel rendelkező iparosok pedig az Iparosok Országos Központi Hitelszövetkezeténél, a Buda­pesti Kisipari Hitelintézetnél és a Nem­zeti Hitelintézetnél vehetik azt igénybe. A többgyermekes igénylők előnyben ré­szesülnek. A kormány sokat segített az ipari alkalmazottak szociális helyzetén a mun­kaidő szabályozása, a fizetéses szabadság törvényes biztosítása és a családi munka­bér bevezetése által. A belügyminiszter jóváhagyta az új vigalmi adó rendeletet. A polgármester most intézkedett a jóvá­hagyott új vigalmi adó szabályrendelet életbelép­tetése iránt, ami január 1-i hatállyal fog meg­történni. Az új szabályrendelet értelmében men­tesek a vigalmi adó alól az intézetek, egyesületek, egyházközségek és iskolák által rendezett tudo­mányos, közművelődési, nemzetvédelmi vagy oktatási célokat szolgáló előadások, hangverse­nyek, kiállítások, továbbá az amatőr sport- versenyeknek és mérkőzéseknek, az állami szín- társulatok saját helyiségeiben tartott előadásai­nak, a főváros és intézményei által rendezett elő­adásoknak, hangversenyeknek, kiállításoknak lá­togatói, hallgatói. A különböző vigalmi adótételek a következők : Kártya után a beszedett kártyapénz 25%-át kell vigadni adóra lefizetni. Bálokon, táncvigalmakon, önálló táncelőadá­sokon a belépődíj 10 százaléka, premier mozgó­színházakban 400 személy befogadóképességig 5 százalék, azon felül 6 százalék, másodhetes filmszínházakban 600 személy befogadóképességű 4 százalék, azon felül 5 százalék ; ügető- és ló­versenyeken 4 százalékos, professzionista futball­mérkőzéseken 3 százalék ; a magánszínházak fél­százalék vigalmi adót fizetnek, de idegen nyelvű vagy felemelt helyáru előadások esetén 5 száza­lékot, hangversenyeken 4 százalék, külföldi művész fellépése esetén 5 százalék a vigalmi adó. Minden más előadásnál a belépőjegyek után ugyancsak 5 százalék vigalmi adót kell leróni, kivéve a mulatóhelyeket, ahol a vigalmi adó A miniszterelnök úr által kilátásba helyezett gazdasági reformok megvaló­sítása az új évre maradt. Ezek gazda­sági téren indulnak meg, ami a vendég­látó ipar további boldogulását fogja szolgálni. Mindezek után az egész vendéglátó iparnak boldog újévet kívánunk ! tekintet nélkül a belépődíj nagyságára, személyen- kint 50 fillér. A mozik május 1-től szeptember 30-ig terjedő idő alatt, amely a filmszínházaknál a holt szezon, az előbb említett vigalmi adó százalékának csak a felét fizetik. Olyan szórakozó helyeken, ahol belépődíj nincs, ellenben a ruhatár vagy a műsor kötelező, a felszámított díjak 5 százalékát kell fizetni vigalmi adó címén. Aki a szórakozó helye­ken belépődíjat nem fizet, illetve szabadjeggyel léphet be, a vigalmi adót mégis köteles meg­fizetni, mégpedig a legmagasabb belépődíj alapján számított összeg után. Olyan szórakozó helyeken, ahol belépődíj nincs, de zene játszik, szintén kötelező a vigalmi adó, mégpedig kávéházban, vendéglőben, korcs­mában és más cigányzenés helyeken személyenkint 4 fillér, más zenekar közreműködése esetén nyolc fillér, olyan helyeken pedig, ahol a közönség tán­colhat, személyenkint 24 fillér. Szikvízkészítésre szóló iparengedélyek számá­nak korlátozása. Abban a községben, melyben a lélekszám a 7000-et meg nem haladja, szikvíz­készítésre csak egy iparengedély adható ki. A szer­zett jog elismerése azonban maga után vonhatja azt, hogy egyes, 7000-et meg nem haladó lakosú helységekben szikvízkészítésre jelenleg egynél több iparengedély van kiadva, a fenntartott üze­mek száma az engedélyezhető üzemek számánál bizonyos időn át nagyobb. Ez a helyzet azonban csak addig áll fenn, míg a létszámfeletti üzemre szóló iparengedély alapján a szerzett jog birtokosa gyakorolja az ipart. — (28.891/1938. Ip. M.) POPPER BORPINCESZET RESZVEN YTARSASAG Telefoni 1-484-62 Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám. Aiapíttatott 1869. évben. Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. Válogatott uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot. Életbe lépett az új vigalmi adó.

Next

/
Thumbnails
Contents