Vendéglősök Lapja, 1939 (55. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-05 / 1. szám

2 VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1939. január 5. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNUNK SEBES ÜZLETFELEINKNEK VENDÉGLŐSÖK LAPJA Az iparigazolványok és az iparengedélyek kiadásának ideiglenes felfüggesztéséről szóló 5850/1938. M. E. sz. rendelet magyarázata. A m. kir. iparügyi miniszter fenti tárgyban 32.395/1938. szám alatt az alábbi leiratot intézte valamennyi másodfokú iparhatósághoz. Az egyik elsőfokú iparhatóság kérdést intézett hozzám, hogy az iparigazolványok és az ipar- engedélyek kiadásának ideiglenes felfüggesztése Boldog újévet kíván TÖRLEY tárgyában kiadott 5850/1938. M. E. számú rende­let rendelkezéseire figyelemmel, az üzletkörnek más iparra való kiterjesztésére irányuló kérelme­ket miként kell elintézni. Tájékozásul és az elsőfokú iparhatóságok meg­felelő utasítása végett úgyis mint m. kir. keres­kedelem- és közlekedésügyi miniszter a követke­zőket közlöm : Abban az esetben, ha az üzletkör kiterjesztésé­hez új iparigazolványra nincsen szükség (1922 :XII t.-c. 15. §-ának második bekezdése), az üzletkör Boldog újéuet kíuón igen tisztelt üzletfeleinek Dreher Haggenmacher R.-T. Budapest kiterjesztésének az említett rendelet szempont­jából nincsen akadálya. Alkalmazni kell azonban az említett rendelet rendelkezéseit, ha az üzletkör kiterjesztéséhez új iparigazolvány vagy ipar- engedély szükséges (1922 : XII. t.-c. 15. §-ának utolsó bekezdése, stb.). Utóbbi esetben tehát az iparos (kereskedő) üzletkörét csak akkor terjeszt­heti ki, ha az illetékes miniszternek az említett rendelet 2. §-a szerint kiadott engedélye alapján iparigazolványt, illetőleg iparengedélyt kapott. Végül megjegyzem, hogy abban az esetben, ha az üzletkörét kiterjeszteni kívánó iparos az 1922 : XII. t.-c. 24. §-a alapján képesítésének kér­désében terjeszt elő kérelmet, ezt a kérelmet ma­gától értetődően az említett rendelet rendelke­zésére tekintet nélkül el kell intézni, de az ipar­hatóság, ha a kérelemre az 1922 : XII. t.-c. 24. ALAPÍTVA: 1836. CENTENNÁRIUM: 1936. KOSSUCHJÁNOS Budapest, IX., 'íámház-körúi 5. Telefon: 387-141 Üveg-, porcellán- és tűzálló-edények, mindennemű vendéglői és szállodai edény. Dísztárgyak, üveg- és porcellánkészletek. Üzleti tálak. Ajkai üveg­gyárának budapesti főlerakata. Védjegy: „Magyar Kristály-1. §-ának a) pontja alapján a szakképzettség igazo­lását el is engedi, magát az iparigazolványt (ipar- engedélyt) csak az illetékes miniszter engedélyé­vel adhatja ki. Ml ÚJSÁG? A sajtókamara előkészítésére kapott meg­bízatása alól Traeger Ernő miniszteri osztály- főnököt a miniszterelnök felmentette és miniszteri biztossá dr. vitéz Kolosváry Borcsa Mihály minisz­teri tanácsost, a miniszterelnökség sajtóosztályá­nak vezetőjét nevezte ki. Ugyanő lett a felvételi Boldog újévet kíván igen tisztelt üzletfeleinek a Kőbányai Polgári Serfözö, Szt István Tápszermíivek R.-T., Budapest bizottság elnöke, a bizottság új tagjai pedig: dr. Bulin Elek miniszteri osztálytanácsos, a sajtó­főnök helyettese és dr. Ullein-Reviczky Antal konzul, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője. A lapok személyzetére vonatkozóan megállapított rendelkezések végrehajtásara dr. Kultsár István miniszteri tanácsost, miniszteri biztossá nevezték ki. Vendéglőnek alkalmas 3x2 és 2x1 szobás ház, nagy udvarral, kedvező fizetési félté* téliéi eladó a 17*es laktanya mellett Székesfehérváron. Cím: özv. Gaál Imréné, Székesfehérvár, Gróf Károlyi József-útca 4, v Rosta János tanácsnok kitüntetése. A fővárosi közélelmezési tanácsnoka szolgálati érdemeiért legfelsőbb helyről a gazdasági főtanácsosi címet kapta. Örömmel értesült a vendéglátó ipar e kitüntetésről, mert az új főtanácsos rendkívüli szorgalommal és rátermettséggel látja el az egy milliós lakosságú főváros élelmezésének nehéz feladatát. Illyefalvi I. Lajos, a székesfőváros statisztikai hivatal igazgatója a minap igen értékes előadást tartott Budapest gazdasági jelentőségéről. Statisz­tikai adatokkal bizonyította, hogy a főváros ha­Boldog újévet kíván i. t. üzletfeleinek Popper Borpincészet R.-T. Budapest—Kőbánya, Előd ucca 8. sz. talmas kereskedelmi, hitel- és forgalmi szervezetei a vidékről felkerült mezőgazdasági termékek kivi­telének legfontosabb tényezői. A. főváros fogyasz­tás szempontjából annyit jelent a vidéki termelők számára, mint a többi városok együttvéve. A statisztikai előadás beigazolta, hogy Budapest főváros milyen fontos szerepet tölt be az ország termelése szempontjából. A nagyszerű előadás a statisztikával bizonyította, hogy fővárosunk a legjobb piaca a magyar őstermelésnek. A budapesti szállodások és vendéglősök ipar- testülete felhívást bocsátott ki a forgalmi adó­közösség tagjaihoz, amely a többi között így szól : Azok a hátralékos tagtársaink, akiket külön levélben hívtunk föl hátralékuk rendezésére és amennyiben ezen fölhívásunknak nem tettek eleget — a folyó 1939. évi közösségünknek nem tagjai. A kihagyott tagok forgalmi adóztatásuk nyilván­tartása és ellenőrzése céljából azonnal jelentkezze­nek az illetékes kerületi forgalmi adóhivatalnál: nehogy annak elmulasztása miatt megbírságol­ják. Itt említjük meg, hogy a legutóbbi elől­Aquae vitae és egyéb likőrkülönlegességek, főzelék- és gyümölcskonzervek járósági ülésen Holub Rezső elnök bejelentette, hogy a müncheni értekezleten résztvevő nagy­hatalmak képviselőit az ipartestület levélben üdvözölte és hogy Vinci olasz nagykövet úr november 30-án kelt levelében arról értesítette ipartestületünket, hogy a Duce üdvözlésünket megkapta és megbízta őt, hogy nevében meg­köszönje a magyar szállodások és vendéglősök részéről kifejezett üdvözlést. TAUSMAIJ-CASINO- RÉSÉRVÉ Légvédelmi redőnyök légfűtések kályhák ' ; ) PASCHKÄ ÉS TÁRSA Iliimé—m—niMiyIIHIIIIIPII IIIllllllllllll■■■■II III—Ilii Budapest, V., Mária Valéria-u. 10. sz. Telefonszám: 182—041 Alapítva: 1886 Igen tisztelt megrendelőinek, üzletfeleinek boldog újévet kíván HAUER REZSŐ, CUKRÁSZ Budapest, VIII., RákóczVút 49.

Next

/
Thumbnails
Contents