Vendéglősök Lapja, 1937 (53. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-05 / 1-2. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJA *^T* 1931?. január 5 viseleti szervezete is, az IPOK, amelyről ma már örömmel állapíthatjuk meg, hogy feladata magas­latán áll. Örömmel látom azt is, hogy a kisiparosság ki­termelte magából már a megfelelő vezetőréteget is. Az ipartestületek vezetőségében ma már a jóravaló, becsületes, de emellett kellő tudással is rendelkező iparosok kerülnek előtérbe, s ezek az érdemes fér­fiak már új generációt is neveltek fel, amely képes lesz majd a jövő fontos iparosproblémáinak megoldá­sára. A jövő iparosfeladatai nem kicsinyek. A legújabb törvény is az új feladatok egész sorát rótta az ipar­testületekre. Tudatosan bíztuk meg az ipartestüle­teket e hatósági funkciókkal, mert meg voltunk győződve arról, hogy az iparosság sorsa attól függ, hogy milyen öntudattal, hozzáértéssel és lelkese­déssel áll a maga ügye mellé. Most van folyamatban az ipartestületi szervezet átalakítása. Lehet, hogy ennek egy-két kisebb ipartestület áldozatul esik, de ezzel is az iparosság egyetemének érdekét szolgáljuk, mert a kis taglét­számú s főleg anyagiakkal nem rendelkező kis ipar­testületek nem tudják a rájuk váró feladatokat kellő módon teljesíteni. M! ÚJSÁG? Dreher Jenő, a Dreher Kőbányai Serfőzde és Csokoládégyár R.-T. elnöke legmagasabb kitüntetés­ben részesült. A kormányzó m. kir. tiskos tanácsossá nevezte ki. Az új kegyelmes úr egyik legnagyobb magyar ipari konszern élén áll és az ország egyik legjelentősebb vagyonát mondhatja magáénak. Dreher Jenő sohasem kereste a feltűnést, nem kereste azokat a dekórumokat, amelyek előkelő pozíciójában megillették őt. De mindenkor kivette a maga részét azokból a kötelezettségekből, amelye­ket pozíciója és vagyona róttak reá. Csendben, de annál eredményesebben vezeti vállalatait, amelyek évek során át az ország igen fontos ipari tényezőivé fejlődtek ki. A vendéglátó ipar örömmel veszi a magas kitüntetést és sok szerencsét kíván hozzá. BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN b. üzletfeleinek Dreher Sörgyár RT. Kruchina Károly báró miniszteri osztályfőnököt a kaposvári országos iparos-kongresszus egyhangú lelkesedéssel aranyéremmel tüntette ki, hogy ezzel a kézművesiparosság háláját lerója azért a megértő és jóindulatú pártfogásáért, amellyel az iparosok ügyét mindenkor hivatali kötelességén túlmenően támo­gatta. A kongresszusi aranyérmet december 22-én délben 12 órakor az iparügyi minisztérium nagy tanácstermében adták át az iparügyi miniszter jelen­létében díszes keretek között. Új kamarai titkár. A budapesti kereskedelmi és iparkamara legutóbbi közgyűlése Volczer Károly dr. helyettes titkárt, a kamara tisztikarának egyik leg­kitűnőbb tagját, kiváló munkássága elismeréséül soronkívüli titkárrá léptette elő. A budapesti kávés ipartestület legutóbb a polgár- mesternek azzal a felhívásával foglalkozott, hogy kívánja-e a kávésiparban a zárt szám bevezetését. Tarján. Vilmos a numerus-clausus elrendelését kérte. Az ipartestületek s rajtuk keresztül az egész magyar kézművesiparosság megerősítését célozza az a másik rendelkezés, amely az ipartestületi jegy­zői tanfolyam alakításával az ipartestületek legfon­tosabb funkcionáriusainak, az ipartestületi jegyzők­nek nívóját emelni kívánja. Ha végignézünk a magyar érdekképviseleti testületeken, akkor látjuk, hogy azok tudnak boldogulni, maguk számára a leg­több előnyt kivívni, amelyek nem dilettáns tiszt­viselői karral, hanem kellő felkészültségű vezető­egyéniségekkel rendelkeznek. Ez a két akció csak akkor vezet sikerre, ha a kéz­művesiparosság átérzi jelentőségüket és teljes ere­jükkel támogatják azt. A miniszter végül összetartásra és a közös iparos­érdekek közös szolgálatára buzdította az iparos­társadalom vezetőit. Viharos éljenzés- és percekig tartó tapssal kö­szönte meg a jelenlevő sokszáz iparosvezető a minisz­ternek megnyilatkozását. Ezután Ruzicska Ede, az iPOSz alelnöke mon­dott köszönetét a miniszternek és a vendégeknek a megjelenésükért, majd Laky Dezső dr., az IOKSz elnöke az iparosság gazdasági összefogására hívta fel a megjelenteket. Szlavek Károly a képesítéshez kötést. Mészáros Győző elnök javaslatára végül is elhatározták, hogy a mai rendszert kívánják megtartani. Kimondották, hogy az ipartestület nem akarja útját állni az ipar fejlődésének és a jövőben éppúgy, mint a mai rend­szer szerint, az új iparengedélyek kiadásánál az ipartestület véleményét kérje ki az iparhatóság atekintetben, hogy szükség van-e, vagy sem új üzlet nyitására. Ez nem jelent numerus-clausust, mert az ipartestület döntését a hatóság két fóruma is meg­változtathatja. A vasúti vendéglősök sürgették a kereskedelmi minisztériumban azt a régi kérésüket, hogy a pálya­udvari gyümölcsárusítás az ő kezükbe legyen letéve. Kívánatos volna, hogy a minisztérium helyt adjon kérésüknek, mert egyéni kezeléssel sokkal eredménye­sebben lehetne ezt a cikket árusítani, mintha az ország legtávolabb fekvő részeit is egy központi szerv látja el gyümölccsel Budapestről, ahova már a Igen tisztelt vevőinek BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN a Lengyel Hentesárúgyár RT. Igazgatósága Budapest, IX., Páva ucca 11. szállítás időpontjában is nem éppen kívánatos álla pótban érkezik meg a gyümölcs. Az IBUSz gyümölcs ellátása folytán így adódnak olyan groteszk helyze tek, hogy például a híres gyümölcstermő Kecskémé ten olyan gyümölcsöt árulnak a pályaudvar r amelyet előbb Kecskemétről Budapestre szállítót tak és onnan vissza Kecskemétre. A budapesti Kereskedelmi és Iparkamara minap ülésén Éber Antal elnök megnyitóbeszédében utal- arra, hogy az állami adóbevételeknek a konjunktúra javulása során beállott emelkedése alapot szolgálta­tott volna a közterhek mérséklésére. Az állami adók ----------- ‘ Bo ldog újévet kíván nagybecsű rendelői­nek és üzletfeleinek Polgári Serfőzde H.-T. Bu'Japest-K öbánya elviselhetetlen súlyát legjobban bizonyítja, hogy a: állami adóhátralék 1930-ról 1934-re 80 millió P-rő 128 millióra szökött fel. Emellett az adóbehajtás szigorúsága sem enyhült. A fővárosban eszközöb adóárverések száma az elmúlt év első kilenc havábar A mélyen tisztelt vevőinek BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN a Derby Sajt- és Vajtermelő R.-T. Igazgatósága Budapest, XIV., Kerepesi út 62. újra 22'5%-kal emelkedett. Ezek az adatok bizc nyitják, hogy a közterheket az 1931 óta behozod súlyosságukban lehetetlen fenntartani. A kereske delem és ipar, de az egész magyar közgazdasági éle nevében is nyomatékosan sürgeti az elviselhetetle nül súlyos adóteher mérséklését. TÖRLEY1 TALISMAN CASINO RESERVE Mindennemű hús- és zsiradékszükségletünket Lengyel hentesárú- gyár R.-T. üzleteiben vásároljuk! ^—» Legjobb árú — olcsó árú! LENGYEL HENTESARUGYAER.-T.SXwuocíiu: li97tíÍ7hplu nagyméretű Junkers - gyártmányú jutányosán eladó. Városmajor-u. 10 BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN nb. üzletfeleinek, vevőinek | Popper Mór és Lipót Bornagykereskedés RT. Budapest-Kőbánya, X., Előd u. 8. j Uíagybecsü uásárCó- közönségének boldog újéuet kíoán fiauer Rezső cukrász Jbudapest, VIII. kér., Tlákóczi-út 49. szám Boldog újévet kíván nagybecsű rendelőinek és üzletfeleinek TÖRLEY R.-T.

Next

/
Thumbnails
Contents