Vendéglősök Lapja, 1936 (52. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-05 / 1-2. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJA 1936. január 5. 3 Igen tisztelt vevőinek boldog újévet kíván a Lengyel Hentesárúgyár R.T. Igazgatósága Budapest, IX., Páva ucca 11. tiszta szénsavas mész szükséges. Ahány pro millevel akarjuk tehát borunk íztartalmát csökkenteni, annyiszor 66*6 gr-t adagolunk tehát 1 hektoliter bor­hoz. Tájékozódásképen ajánlatos borunk savtartal­mát vegyileg meghatározni. A saVtalanítást ne vegyük túlzásba, mert a fent ismertetett okoknál fogva a mértéktelen savtalanítás a bornak kellemetlen savbeli elváltozását okozhatja és egyéb káros következményekkel is járhat. 2—3"/oo-nél többel csak egészen kivételes esetekben csökkentsük a bor savtartalmát. Mielőtt a savtafanítást nagyban végrehajtjuk, tanácsos a felhasználandó szénsavas mész mennyi­ségét kicsinyben végzett kísérletekkel megállapítani. Egy-egy liter bort 065, 1, 1 3, 1-7, 2 gr szénsavas mésszel jól összerázunk, ami a savtartalom 1, 1*5, 2, 2*5, 3o/oo-el való csökkentésének felel meg. A boro­kat azután 8—14 napig ülepedni hagyjuk, azután kóstolással állapítjuk meg, hogy a borminták közül A mélyen tisztelt vendégeinek és üzletfeleinek, valamint kollégáinak B. Ü. É. K. Borostyánkői (Baldauf) Mátyás étteremtulajdonos Budapest, IV., Eskü űt melyik a legmegfelelőbb ízű, hol van az a határ, ameddig a saVtalanítással elmehetünk anélkül, hogy a bor a fentebb említett kellemetlen ízt venné fel. A savtalanítás végrehajtása előtt a szénsavas meszet ajánlatos vízzel kimosni. A lemért mennyi­ségű szénsavas meszet egy edényben néhány liter tiszta vízzel jól elkeverjük, majd leülepedni hagy­juk. Leülepedés után a vizet leöntjük s most már a savtalanítandó bor 2—3 literével keverjük el a szénsavas meszet s apró részletekben, állandó keresés közben adjuk a borhoz. A hordóból előzőleg néhány sajtár bort vegyünk ki, nehogy a hirtelen keletkező szénsav pezsgése következtében a bor kifusson a hordóból. Később ezt a bort is vissza- öntjiik a hordóba. A bort ezután nyugodtan hagy­juk s 6—8 hét után a kiválóit borkősavas mészről lefejtjük. A bort esetleg közben deríthetjük s a savtalanítás befejezte után szűrhetjük is. Köszönti igen tisztelt üzletfeleit az újesztendő alkalmával ódá­it os Budapest, VI., Teréz körút 35. Telefon : 12-5-58 Erdős József tulajdont Ipartestületi szakképviselet. A 65.000/1909. B. M. számú rendelet 106. §-ának másor ik bekezdése alap­ján elrendelte a belügyminiszter, hogy a legkisebb munkabérek megallapításara és az ipari munkaidő szabályozására vonatkozó rendelkezésekbe ütköző kihágások miatt folyamatba tett ügyekben az eljáró rendőri bíróságok az illetékes ipartestületet, mint szakképviselőt a tárgyalásra minden egyes esetben hívják meg és az illetékes ipartestülettel az eljárás folyamán hozott határozatokat minden esetben közöljék. MI ÚJSÁG? Ötvenéves jubileumát ülte László József győri vendéglős. Nevéhez fűződik az ottani vendéglős- ipartársulat megalakítása, amelynek életében min­dig vezető szerepet töltött be és minden szakmai mozgalomnak a kezdeményezője és vezetője volt. Érdemeiért örökös elnöke az ipartársulatnak. Éber Antalt választották meg egyhangúlag a budapesti Kereskedelmi és Iparkamara elnökévé. Alelnökké pedig Nagy Antalt és Székács Antalt. B. U. E. K. nagybecsű rendelőinek és üzletfeleinek Polgári Serfőzde RT. Budapest—Kőbánya Az újonnan megválasztott elnökséget a főváros nevében a választási elnök, Felkay Ferenc tanács­nok üdvözölte. Majd Éber Antal mondott köszö­netét az elnöklő tanácsnoknak, valamint Mada- rassy-Beck Gyula bárónak, Taigiszer Lajosnak és Mössmer Pál dr.-nak azokért a szép szavakért, amelyekkel méltatták a kereskedelem és ipar érde­keiben végzett munkájukat. Jól esett neki — mon­dotta Éber — és elnöktársainak az a bizalom, amely az elnökválasztásban megnyilvánult, mert ezt úgy fogják fel, mint elismerést és jutalmat azért a mű­ködésért, amelyet az elmúlt kamarai ciklusban ki­fejtettek. Vendéglősök és korcsmárosok mosoni ipartár­sulata közgyűlést tartott Tóth Kálmán elnöklésé­vel. Az évi jelentést Layer titkár ismertette. Külö­nösen a Hangya szövetkezet, a fűszerkereskedők és a termelői kimérések ellen kérnek intézkedést. Java­A mélyen tisztelt vevőinek boldog újévet kíván a Derby Sajt- és Uajtermelő R.-T. Igazgatósága Budapest, XIV., Kerepesi út 6. solták, hogy az ipartársulat évenkint rendezzen a vidéken körutat és azon hallgassák meg a hely­színen a szakmai panaszokat. A választmány ki­egészítése és a pénztáros, valamint a számvizsgálók jelentése után a közgyűlés a tisztikarnak a felment­vényt megadta. A bor ára hanyatlott az utóbbi hetekben, ami elsősorban annak tudható be, hogy a termelő gaz­dák részéről a kínálat már hetek óta erősen meg­élénkült. A gazdák túlnyomó többségénél nagy a pénzhiány és miután az esedékes adók kiegyenlí­tését másképen nem tudják beszerezni, kénytelenek terményeiket, tehát a bort is minden áron értékesí­teni. Ennek természetes következménye, hogy az úgynevezett parasztborok ára litermaligandfokon- kint seprővel együtt 1*8—2 fillérre, az urasági boroké 2-5—3 fillérre ment vissza. Az utolsó két héten azonban mintha a kínálat kisebbarányú lenne és bár a kereslet szintén erősen tartózkodó, az irány­zat mégis tartott. Az üzleti forgalom nem tud igazán kifejlődni már csak azért sem, mert a kivitel majdnem tökéle­tesen szünetel, még Svájc sem vásárol mostanában, csak Németországba mennek ki aránylag nem nagy mennyiségben párolás céljára. Mindennemű hús- és zsíradékszükségletünket Lengyel hentesáru- gyár R.-T. üzleteiben vásároljuk! Legjobb árú — olcsó árú! LENGYEL HENTES AB ŰGYAR R.-T. '*! ? ■>." Boldog újévet kíván üzletfeleinek, vevőinek Popper Mó r és Lipót Bornagykereskedés R.-T. Budapest—Kőbánya X., Előd ucca 8. szám Óbor nagyon kevés van már az országban. A kínálat úgyszólván egészen szünetel, de a kereslet sem valami nagy. Az árak általában 2*8 fillér körül mozognak litermaiigandfokonkint. Itt közöljük Az Est december 12-i számában megjelent és a magyar borról szóló alábbi közle­ményt : Aranyos levelezőlapot hozott a posta Buda» pestre. Beretvás Hugó., a kitűnő zeneszerző kapta kiadójától, Richard Maiertől, a hírneves fukiaí Alcys Maier HofmusikVerlag főnökétől. A levelező­lap szövegének szószerinti fordítása a következő r ,,Kedves Barátom ! Éppen olvasom, hogy Ma­gyarországon olyan óriási bortermés volt, hogy a bor literje csak 2—5 pfennigbe kerül és egy magyar képviselő azt javasolta volna, hogy 500.000 litert a Dunába öntsenek. Nagyon kérem, küldessen vala­melyik borkereskedőtől kóstolóba kér üveggel ne­kem. Valamivel többe is kerülhet ! A legszivélye- sebb üdvözlettel: Richard Maier.“ A nagybecsű vásárlóközönségének boldog újéoet kíoán Hauer Rezső cukrász Budapest, VIII., Rákóczi út 49. íme, ilyen hatása van Németországban, Német­országnak is Fulda városában egy magyar képvi­selő beszédének. Bizony elhangzott a beszéd a par­lamentben. Hátha még azt tudná Maier úr, hogy Görgey István nem is 500.000 liter bor Dunába fojtását javasolta, temem kétmillió hektoliterét t Újabb 20.000 pengő fedezeínélküli hitel a buda­pesti kisiparosoknak. Ezidőszerint 120.000 pengő tőkével folyik a kisiparosok kölcsöntámogatása. Ez az összeg természetesen többszörösére növek­szik azáltal, hogy a visszafizetett kölcsönöket újabb kölcsönök formájában ismét a kisiparosok rendel­kezésére bocsátják. Ezidőszerint a hitelkeret majd­nem egészen ki van merítve és ezért mozgalom in­dult a hitelkeret felemelése érdekében. A belügy­miniszter most közölte a polgármesterrel, hogy az iparügyi minisztérium hajlandó a budapesti kis­iparosok számára további 10.000 pengő fedezet­nélküli hitelt nyújtani, a főváros is hasonló összeg­gel emeli az általa engedélyezett kölcsönkeretet. A főváros természetesen készséggel tesz eleget és rö­videsen előterjesztést is tesz a kölcsönkeret növelé­sére. Ilyenformán a budapesti kisiparosok már leg­közelebb 20.000 pengős újabb kölcsönhöz jutnak. Szarvason a Központi Szálloda, kávához és ál- terem haszonbérbe kiadó Érdeklődők forduljanak a Békésszentandrási Takarékpénztár R.-T.-hoz, Békésszentandrás. TÖRLEY YAUSHAN -CASINO • RESERVE

Next

/
Thumbnails
Contents