Vendéglősök Lapja, 1935 (51. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-05 / 1-2. szám

(TESDÉ6LŐ-, SZÁLLÓ-, KATÉSIPABI ÉS KOKCÍAÜDASÁGI SZAKLAP) M. kir. postat«ikar<-kp<‘uztár csekkszáma 45.255 Megjelenik havonta 5-t-n. Előfizetési díj félévre 8 pengő, egész évre 13 pengő Hirdetési díj szöve?oldalon 50 filler, hirdetési 'oldalon 40 filler hasábmilliméterenkint iLAPflOTTA : IHÁSZ Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA-UTCA 3. SZÁM Telefonszám: Automata 32—2—81 HIVATALOS áKÁH: DÉLELŐTT ÍO ŐKÁTŐL DÉLBTÁ1V 1 ÓRÁIG. tűnt el a végtelenségbe azóta, hogy a Ven­déglősök Lapja első száma 1884. évben meg­jelent. Ez idő óta e szaklap független kép­viselője a magyaroroszági vendéglősipar érde­keinek. Mindenkor a vendéglős és szállodás, valamint az ezekkel rokon kávés- és korcs- máros-iparosok erkölcsi és gazdasági helyze­tének javításáért harcolt ! E lap megalapítója néhai Ihász György ötven évvel ezelőtt felismerte annak szüksé­gét és közérdekű fontosságát, hogy a ven­déglősipar bajait és kívánságait a sajtó hatal­mas fegyverével orvosolja és tolmácsolja az illetékes hatóságok, érdekképviseletek és a nagyközönség előtt. Ezért alapította és indította meg akkor Ihász György e lapot. Ha ezen ötven esztendő alatt megjelent Vendéglősök Lapja példányait a kezünkbe vesszük, megállapíthatjuk, hogy e lap hasáb­jain véget nem érő küzdelmet folytatott min­den időben csak azért, hogy a vendéglősipar erkölcsi színvonalát emelje és az iparosok gazdasági jólétét szolgálja és azok polgári jogait védje, egyben az ötven év előtti német nyelvű szállodás- és vendéglősipart magyarrá tegye. A véget nem érő küzdelmek hosszú soro­zata nyomán létesült intézmények és jog­szabályok igazolják, hogy a szaksajtó milyen óriási eredményeket érhet el csendes és kitartó felvilágosító munkájával ! Annakidején az ipartársulatok megala­kítása, a nyugdíjegyesület létesítése, a budai és pesti, valamint a kis- és nagyvendéglősök ipartársulatai egyesítésének, számos vidéki ipartársulat létesítésének szükségességét e lap propagálta. A vendéglősipar képesítéshez kötésének fontosságát és ezzel ezen ipar tekintélyének emelését állandóan napirenden tartotta. A súlyos gazdasági megpróbáltatá­sok általában az egész szaksajtót és közte a Vendéglősök Lapját is akárhányszor el­nyeléssel fenyegették, de e lap a bajokon áldozatok árán is mindenkor felülkerekedett és ezzel lehetővé vált, hogy a vendéglősipar­nak és a vele összefüggő más iparágnak és kereskedelemnek, végeredményében a magyar közgazdaságnak fontos és hazafias szolgála­tokat teljesíthessen folytonos s szakba vágó felvilágosító is tanító munkájával. A mostani ötven éves évforduló mellett nem mehetünk el anélkül, hogy meg ne emlé­kezzünk e lap alapítójáról, Ihász Györgyről, aki 1884-től 1915. év tavaszáig, az akkor bekövetkezett elhalálozásáig e lapot közelis­merésre méltón szerkesztette. Azóta kiváló szakírók közreműködésével jelenik meg e régi időszaki lap. Az első szám l884noovember 1-én jelent meg és abban a budapesti szállo­dások, vendéglősök és korcsmárosok ipar­társulatának elnöksége a következő felhívást intézte az ipartársulat tagjaihoz : Az Ihász György úr szerkesztése alatt megjelenő Ven­déglősök Lapját, mint oly lapot, mely a szállodások, vendéglősök és korcsmárosok érdekeit minden tekintetben felkarolja, pár­tolás végett az ipartársulat igen tisztelt tagjainak a legmelegebben ajánljuk. A napi sajtó közül az »Egyetértés« a követ­kezőkép írt az új szaklap megjelenéséről : Vendéglősök Lapja cím alatt új lapot ad ki Ihász György. Az említett új lap a hazai szállodások, vendéglősök, kávésok és korcs­márosok, valamint a pincérek és kávéházi segédek érdekeit karolja fel és a most be­küldött szám azáltal érdemel figyelmet, hogy majdnem kizárólag szakbavágó közlemé­nyeket hoz. Az új ipartörvény az említett engedélyezett iparágakat új szervezetnek vet­vén alá, a Vendéglősök Lapja hivatással bír, főleg ha a jövőben is kizárólag szakbeli köz­leményeket hoz. A »Fővárosi Lapok« akkori száma azt írta, hogy Vendéglősök Lapja indult meg a fővárosban Ihász György szer­kesztésében. A borkereskedés emelésén kívül a germanizáció ellen is küzdeni fog. A »Füg­getlenség« aznap ezt közölte : Vendéglősök Lapja címmel jelent meg egy úttörő lap. A Vendéglősök Lapja igyekezni fog nemcsak a nagymérvben elterjedt germanizációt meg­szüntetni, de a bortermelés, kezelés és eladás körül is nagy szolgálatokat teend a közön­ségnek. E lapot 1884 október 25-én kelt 5297/1884. elnöki számú határozatával az akkori pol­gármester, Kamermayer Károly engedé­lyezte. A lap 1885 január 1-én megjelent száma felemlítette, hogy a munkatársai közé tar­tozik Gundel Károly ipartársulati elnök, Begázsy Nándor és Valter Károly ipartársu­lati titkár, Glück Frigyes szállodás, Színei Alajos kávés és Bányai József vendéglős, valamint több vidéki ipartársulati titkár és ipartársulati ügyész. Érdekes, hogy abban az időben dr. Barabás Béla, a későbbi nagy politikai vezér, az aradi ipartársulatnak volt a titkára. Az ő neve is előfordul a Vendéglősök Lapja legrégibb számaiban. Az első számok cikkeiből kitűnik az is, hogy a lap megindításának egyik kimondott Ilii llllll ill I Hill III III t\ I 'I'lHlIlKMgagMilfflMiTWWgffliyilfl IP ft II i IlilUhMMHlliHW f ^11II II11II Hill'll Popper Mór és Lipói r.-t„ bornagykereskedés Telefoni 48-4-62 Budapest-Kőbánya, Előd ucca 8. szám. Alaplttatott 1869. évben. Az 1922. évi országos szőlő- és borgazdasági kiállításon aranyéremmel kitüntetve. Válogatott uradalmi fajborok. Kérjen saját érdekében árajánlatot. OiTen «v

Next

/
Thumbnails
Contents