Vendéglősök Lapja, 1929 (45. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-05 / 1. szám

XXXXT. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 192». .IAM AK S (VEKDÉCILŐ-, SZÁLLÓ-, KAVÉSIPABI ÉS KÖZOAZDASÍCil SZAKLAP) M. kir. postatakarékpénztár csekkszáma 45.255 Megjelenik havonta kétszer, 5-én és 20-án Előfizetési díj félévre 12 pengő (150.000 K) Hirdetési díj sző vég old a I on 50 fillér, hirdetési oldalon 40 fillér hasábmilliméterenkint ALAPÍTOTTA: IHÁSZ CITÖRCÍT Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., VIOLA UTCA 3. SZÁM Telefonszám: „József“ 322—81 HIVATALOS ÓRÁK: DÉLELŐTT 9 ÓRÁTÓL, DÉLUTÁN 3 ÓRÁIG A hirdetmények kötelező kifüggesztése a szakmai helyiségekben. , A „Vendéglősök Lapja11 számára írta: Türei-Osváth István drm. kir. rendőrfogalmazó. Új esztendőre. Itt állunk az új esztendő küszöbén. Mikor aztán most ezt a küszöböt átlépjük, tekint­sünk vissza az elmúlt, kihamvadt esztendőre. Azt látjuk, hogy az elmúlt év a vendég­lős-, szállodás-, kávés- és korcsmárosipart épp úgy és épp oly súlyos megpróbálta­tásoknak tette ki, mint már előzőleg annyi esztendő! Semmi változás! Az üzemeinket terhelő közterhek és egyéb kiadások ebben az évben semmivel se csökkentek. Ellenben bevételeink az általános pénztelenség folytán állandóan visszafelé haladó tendenciát mutatnak. Ezeknek a szomorú állapotoknak tudható be, hogy az elmúlt évben több üzlet és vele több derék szakember teljesen tönkrement és bezárt. A lelépő esztendő a legnagyobb fukar­sággal mért számunkra minden jót! S hogy mikor jutunk már el az igazi boldog új esztendőhöz, csak a jó Isten tudhatja! De kétségbeesésre még sincs okunk, mert ismerjük iparunk űzőit és az ipar- testületeink kiváló vezetőit, akik megfontolt­ságukkal, okos és körültekintő óvatosság­gal lassan-lassan elhárítják azokat a terhe­ket és gazdasági veszedelmeket, amelyek iparunkat annyira nyomják. Iparosainknak és családjaiknak joguk van a tisztességes polgári élethez, mert az elmúlt esztendők alatt sokszorosan és ismételten bebizonyították, hogy mennyi áldozatot hoztak hazánk konszolidációja érdekében. Örömmel állapítjuk meg, hogy a ven­déglős-, szállodás-, kávés- és korcsmáros- ipar az elmúlt évben is méltó volt régi jó nevéhez. Megállta helyét általában a nehéz gazdasági válság közepette is. Remél­jük, hogy az új év közelebb viszi iparun­kat törekvéseinek és vagyainak végső cél­jához, az igazsághoz. Ahhoz az igazság­hoz, amely nem más mint az, hogy ez az ipar fáradsigának és áldozatainak méltó ellenértékét: a könnyebb megélhetést és iparűző családjainak jövőjét biztosíthassa. Dr. Kiss István rendőrfőtanácsos. E lap hasábjain a múltban sorozatosan megjelent cikkeimben a rendelkezésemre álló hely szűkebb keretei között igyekeztem ismertetni azokat a rend­szabályokat, amelyek az italmérési helyiségek üzlet­vitelében szem elől nem téveszthetők. Jóllehet', ezideig csak még egy részét volt módom­ban részletesebben közreadni a szükséges tudni- és tennivalóknak, aki ezeket a cikkeket figyelemmel kísérte, valamennyire tisztultabb képet nyerhet arról a sokirányú kötelezettségről, amely az italmérő­helyiségek tulajdonosait, illetve bérlőit terheli. És ezek még mindig csak a rendészeti tenniva ók. A jövedéki rendszabályok még ezektől függetlenek. A kormányhatóságok, tudatában e sokirányú kötelezettségnek, a kiadott rendelkezések során gondoskodni kívántak arról, hogy az italmérő­helyiségekben ezt az üzletágat komolyabban érintő határozmányok hirdetmény formájában figyelmez­tetésül állandóan kifüggesztve tartassanak. Emlékez­tessék a jogtulajdonosokat a kötelezettségeikre, de másrészt felvilágosítással szolgálhassanak a fogyasztó közönségnek is. Nyilvánvaló, hogy minden ily kötelező kifüggesz­tésre irányuló rendelkezés közérdeket szolgál, amely­nek nem teljesítése büntető jogkövetkezményeket von maga után. Az italmérési helyiségek sorozatosan megejtett ellenőrző vizsgálatai azt tanúsítják, hogy az érdekelt szakma tagjainak nagyrésze még ma sincs tisztában ezekkel a rendelkezésekkel. Taxatíve kívánom most megjelölni azokat a rendelkezéseket, amelyek az italmérők társadalmá­nak minden egyes tagjára ezirányban kötelezett­séget rónak. 1. A bor előállításának, kezelésének és forgalmá­nak szabályozásáról és a borhamisítás tilalmazásáról alkotott 1924. évi IX. 9. t.-c. 17. §-a szerint mind­azokban a helyiségekben— pince, présház, erjesztő, kimérő, söntés —, amelyek a bor kereskedelmi raktározására, vagy forgalombahozatalára szolgál­nak, szembetűnő helyen és könnyen olvasható módon állandóan kifüggesztve kell tartani a bor­törvény vonatkozó rendelkezéseinek azt a kivonatát, amelyet a földmívelésügyi miniszter rendelettel meg­állapít és a hivatalos nyomtatvánnyal rendszeresít. Ez a kivonat a szigorú bortörvénynek az ital­mérőket érintő minden fontosabb rendelkezését felöleli. Az ellenőrzésre hivatott rendőrhatóságok azonban ezt a rendeletet nem egyöntetűen értelmezték, ezért a földmívelésügyi miniszter 35.000/926. F. M. számú rendeletével úgy magyarázta a bortörvény említett 17. §-át, hogy a bortörvény kivonatának a pince, kamra, raktárhelyiségben való kifüggesztése külön csakis akkor szükséges, ha a pince, kamra, raktár stb. a kimérés helyéül szolgáló és e célra használt helyiségtől teljesen elkülönítve, más házban fekszik. Egyébként a söntésbeli kifüggesztés elegendő. 2. Az uzsoráról és a káros hitelügyletekről alkotott 1883. évi XXV. t.-c. 26. §-ának rendelkezése szerint az italmérőhelyiségekben elfogyasztott szeszesitalok térítési árára vonatkozó hitelezés mérvére a követe­lések behajtására, azok összegére vonatkozó rendel­kezéseket minden italmérőhelyiségben a vendégek által könnyen látható helyen, magyar nyelven és az illető helyiség nemzetiségi nyelvén állandóan ki­függesztve és olvasható állapotban kell tartani. A hirdetmény szövegének a lényege az, hogy a kiszolgáltatott szeszesitalok ára iránti követelések fejében a polgári per során a bíróságok 16 P-nél nagyobb összeget nem ítélhetnek meg senki számára. Akkor sem, ha az egyébként jogos követelés nagyobb összegről tétetett kereset tárgyává. 3. Az első segélynyújtás módjait és eszközeit fel­tüntető hirdetmény kötelező kifüggesztését a 108.421/1927. számú népjóléti miniszteri rendelet 1. §-a rendeli el. E rendelet szerint ki kell függeszteni a kérdéses falitáblát mindazokban az épületekben és helyi­ségekben, ahol állandóan több ember megfordul, illetőleg ahol az ott tartózkodó, vagy jelenlevő több ember között különböző rendkívüli körülmények EZER PENGŐ! EZER PENGŐ! Minden éves előfizetőjét 1000 pengőre biztosítja a Vendéglősök Lapja baleseti» halálozás és rokkantság esetére a biztosítási kötvényben közölt módon BIT IMGYEM1 -«S 24 P előfizetési díj beküldése után azonnal megkapja a biztosi'ási okiratot! Családja és a maga érdekei ellen vét, ha elmulasztja ezt a páratlan alkalmat! Hivatkozzék erre a hirdetésre! Aki éves új előfizetőket szerez, ezek száma szerint, családtagjaira is ingyen kap tőlünk ugyanily biztosítást! Tegyen próbát! EZER PENGŐ MINDEN ELŐFIZETŐNEK!

Next

/
Thumbnails
Contents