Vendéglősök Lapja, 1928 (44. évfolyam, 1-24. szám)

1928-01-05 / 1. szám

XXXXIV. ÉVFOLYAM 1. S*4M 1028. .lAYl ílt 5. 9 99 ■■ A BUDAPESTI IORCSHÁROSOIIPARTÁRSHLATÁIAK HIVATALOS KÖZLÍ19E (VEIDÉCÍLŐ', SKÁLLÓ-, KÍVÉIIPIRI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKLAP) M. kir. postatakarékpénzt. csekksz. 45.255 Megjelenik havonta kétszer, 5-én és 20-án Előfizetési díj félévre 12 pengő (150.000 K) ALAPÍTOTTA: IHÁSZ (aŐUÜV Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., YIOLA UTCA 3. SZÁM Telefonszám: „József“ 322—81 Boldog űj esztendőt kíván a magyar vendéglős, szállodás, korcs- máros és kávéházi szakmának az ő leg­nagyobb, legnépszerűbb és legrégibb új­ságja, a Vendéglősök Lapja. Közel fél­százados fegyvertársak vagyunk, olyan küz­delemben, amely megújul esztendőről- esztendőre, nincsen soha fegyverszünete és nincsen soha békéje. Együtt szenved­jük a sebeket, együtt ünnepeljük a győ­zelmeket, együtt avatunk vezéreket és együtt temetünk is, ha kell. A posta százával szállította a jókívánó leveleket lapunkhoz Sopronból, Szombat­helyről, Debrecenből, Miskolcról, Pécsről, Szegedről és még sok-sok kedves és hálás városából ennek a kicsi országnak, be­bizonyítva, hogy érdemes küzdeni és koc­káztatni. Hála és szeretet él még a szívek­ben és a ragaszkodás a legszebb jutalma minden önfeláldozó küzdelemnek. Kellett, hogy a szeretet ilyen megnyilvánulására ezen a helyen is köszönet járjon és kellett, hogy ugyanitt elhangozzék a jövő új nagy fogadalma: együtt leszünk továbbra is a régi fegyverrel, újult erőkkel a közös nagy célokért! A világ legnagyszerűbb temploma a régi Rómában állott és ez a felírás volt rajta: Minden isteneknek! Akik észrevették, hogy a vallások és az istenek csak lát­szólag ellentétesek, mindnek jó a célja és megfér egymással az ember javára — azok legközelebb értek bizonyára az egyetlen Isten nagy szívéhez. Mi, akik évtizedek óta egyengetjük nagy rokonszakmáink között a közös dűlőket, irtjuk közülök a tüskesövényeket, szeret­nénk, ha mi is meg tudnánk építeni a négy szakma számára a teljes együtt­működésnek és a gyanakvás nélküli meg­értésnek a templomát. Évenkint, sőt hó- naponkint kirobbannak élesnek és fenye­getőnek látszó ellentétek a rokonszakmáink táborában, bizony súlyos szavak hangza­nak el, sőt tettek is történnek, amelyek ideig-óráig zavarólag hatnak, de ezek a belvillongások csak addig tarthatnak, amíg a közös veszedelmek meg nem jelennek megint a látóhatáron. És akkor újból együtt van a tábor, amelynek sohasem is volna szabad több részre szakadnia, váll­vetve feszítjük ki a pajzsot, védjük magun­kat és védjük egymást! Mi rendületletlenül hisszük, hogy kell olyan helynek lennie a mi négy szak­mánkban, ahol közös csatákra találkoz­zunk és ahol megvitatjuk belső csete­patéinkat is engesztelhetetlen gyűlölet nél­kül az igazságkeresés hangján. Mi ennek a helynek tartjuk fenn a Vendéglősök Lapját, amelynek közel félévszázados neve már csakugyan régesrég fogalommá lett a négy szakma egységes küzdelmeinek a lobogóján. A kávés, a vendéglős, a korcs- máros és a fogadós minden érdekéért fegyvert emelt ez a lap a harcos évtize­dek alatt és békítgette az egymás ellen zsörtölődő testvéreket. A lap címe régi, nagyon régi, akkoriból, amikor még nem vált el olyan élesen a korcsmáros, a foga­dós, kávés a vendéglőstől, mint a mai komplikált modern életben és mi meg­Megtiltják a büffék este 8 óra utáni utcán át való árusítását. A napokban érkezett le az ország keres­kedelmi és iparkamaráihoz a kereskedelmi minisz­ternek az a rendelete, amely 1928. március hó 1 -ével megtiltja a vendéglők, büffék, korcsmák, kávéházak, kávémérések, cukrászdák és kifőzök este 8 óra utáni utcán át való élelmiszerkereskedését. A rendelet értelmében az az iparűző, aki a fenti és nyilván ét­kezés céljait szolgáló helységekben jelenleg a fűszer- és csemege-, vagy általában az élelmiszerkereskedés keretébe foglalható kereskedést űz, köteles az első­fokú iparhatóságnak a rendelet életbelépését követő nyolc nap alatt bejelenteni, hogy üzlethelyiségében nyilvános étkezőhelyiséget óhajt fenntartani, vagy pedig fűszer-, csemege- vagy élelmiszerkereskedést kíván űzni. Azokban a helyiségekben, amelyek nem fűszer-, csemege- vagy élelmiszerkereskedéssel foglalkoznak, utcán át, vagyis az üzlethelyiségen kívüli fogyasztásra az ilyen üzletekben fogyasztani szokott szeszesitalokon, szeszt nem tartalmazó üdítő­italok, szódavizén, ásványvizén és péksüteményen kívül csak olyan italok és élelmicikkek árusíthatók, amelyeket az illető üzletben állítottak elő. Nem esik a fenti korlátozások alá a cukorkaféléknek és száraz süteményeknek cukrászdákból utcán át történő elárusítása : tejnek és tejtermékeknek kávé­mérésekből az élelmiszerüzletek nyitvatartására megállapított idő alatt utcán át történő elárusítása, hatotfan látjuk sokszor sok évtizedes bará­taink, előfizetőink folytonos táborában azo­kat, akik korcsmárosok, kávésok és ven­déglősök is voltak már emelkedő pályá­jukon és mindvégig ragaszkodtak az ő régi lapjukhoz, mindig friss szellemű, egyre növekvő erejű fegyverhordozójukhoz, a Vendéglősök Lapjához. A múlt kötelez és előírja a jövőt, vas következetességgel kitartani a tábor mellett, amely úgy kitartott mellettünk. A mi lapunk a piros szalag a négy szakmai testvér szívén — összefon, bíztat és melegít és minden apróbb-nagyobb házi csatán át hirdeti: egyek vagyunk! A legfőbb har­cunk mindig közös, mert közösek az ellen­ségeink is. Tudnunk, hinnünk és hirdetnünk is kell ezt, mert hiszen csak így várhatunk iga­zán boldog újabb és újabb esztendőket. Elszálló haragokon és múló elkeseredé­seken keresztül is legyen az utunk tovább az örök szeretet, amely megért, elnéz és megbocsát a testvérnek! valamint olyan megrendelések foganatosítása, amely egy vagy több személyre szóló és túlnyomó részben az illető üzemben elkészített ételekből álló reggelinek, ebédnek, uzsonnának vagy vacsorának házhoz szál­lítására irányul és végül a vasúti és hajóállomások területén lévő nyilvános étkezőhelyiségekből foly­tatott szokásos árusítás. A rendelet intézkedik arról is. hogy a fenti helységekben olyan berendezést vagy berendezési tárgyakat tartani tilos, amely nem az illető üzlet céljaira, hanem kizáróan fűszer- és cse­mege-, illetve élelmiszerkereskedés gyakorlására szolgál. Azokat a berendezési tárgyakat, amelyeket vendéglőben, korcsmában, kávéházban stb. iparban, valamint a fűszer- és csemege-, illetve élelmiszer- üzletben egyaránt használnak, például mérleget vagy sonkavágógépet, a vendéglő, korcsma, kávéház stb. üzleteknek csupán olyan helyiségeiben szabad tartani, amelyeket a vendégek nem látogatnak. A vendéglők, kávéházak, korcsmák a vendégek által látogatott helyiségeiben a közönség kiszolgálására szánt ételadagokat csak üvegszekrényben vagy üvegbura alatt és a vendégek kiszolgálására kerülő legfeljebb egy-egy adagot szabad pultokon elhe­lyezni. Végül intézkedik a rendelet arról is, hogy a vendéglők, biitfék, kávéházak, kocsmák kirakatát tilos oly módon berendezni, hogy az a közönség körében azt a látszatot keltse, hogy az üzem fűszer­kereskedés és csemege- vagy élelmiszerkereskedés.

Next

/
Thumbnails
Contents