Vendéglősök Lapja, 1922 (38. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-05 / 1. szám

VENDÉGLŐSÖK LAPJA % I AMBRA EGYESÜLT IJgŐSCYAfcAK. gyümölcs issÁöoiö B.T. BUDAPEST VII. ILKA-UTCA ÄS-*?. , me fon: józsíp a&-^A egyezségre kilátás nem volt; az alkalmazottak be­szüntették a munkát, a munkaadók pedig erre ki­zárással feleltek. Az egyezkedés ügye széles mederben folyt. A rendőrség és főispán is közbeveíették magukat, mire sikerült megegyezni abban, hogy minden egyes fogyasztónál a borravaló a vendéglőben a számla összegének 8°/o-a, a kávéházban 12%-a, vagyis a fogyasztó, ha akar adni, ha nem, — 8, illetve 12%-kal váltja meg a borravaló önkéntes adását. Radócsay Imre, pécsi kartársunk, az ipar­testület elnöke ismertette az egyezkedési tárgyalások során a nehéz helyzetet, amelyben az ország leg­drágább városában az üzletek pangása miatt a vendéglősök jutottak és megértésre kapacitálta a munkásság vezetőit, azonban éppen a hatósági békéltető beavatkozás favorizálta a munkások kö­veteléseit és igy a helyzet a közönség hátrányára dőlt el. Magánbeszélgetés során tapasztaltuk, hogy a fogyasztó közönség nem idegenkedik a borravaló °/o-os kirovásától és mértékadó helyen kifejezést adtak annak a felfogásnak is, hogy a képesítéshez kötött iparágakban nem álihat már meg többé a borravalórendszer, mert a kitanult munkásnak joga van teljesített munkájának előre meghatározott díja­zásban való részesítésre és nem engedhető meg, hogy több évi tanulás és munka után a legala- csonyabbrendü munkanemeknek ,kijáró adományok és ki nem kényszeríthető adakozásból kelljen megélnie. Ä pécsi szakmunkások eme sikerének anyagi kö­vetkezményei még eddig az idő rövidsége miatt nem tehetők bírálat tárgyává, bár azt hisszük, hogy ez határozottan jövedelemcsökkenést fog eredmé­nyezni. A vendéglők és kávéházak is úgy különböznek egymástól, mint a házak. A forgalom külső okokból! gyakran változik és ezzel együtt változik a kere­set is. A vidéken kisebb a regie-költség és a ke reseten kevesebb ember osztozván, az egyesek jobb­léte valószínűbb, mint esetleg a fővárosban. Tudjuk jól, hogy a fővárosi szakipari alkalma­zottak precedensnek tartják a pécsi esetet és ugyan­csak a borravaló-rendszer eltörlése mellett o/o-os részesedés kiküzdésére készülnek. Elvileg megértjük azt, hogy a borravaló nemi lehet munkabér és nem lélekemelő tudat' az, hogy; szakipari előképzettség után fizetésül az alacso­ny abbrendü munkáknak kijáró adomány képezze' a megélhetés alapját. Figyelmébe ajánljuk azonban azoknak, akik a. bérmozgalom felhívásának és előkészítésének a ve­zetői, — hogy a fővárosban ilyen reform nem vihet', keresztül zökkepés és átmenet nélkül oly időbér, amikor az ipari pangás általános. Ma, amikor & munkaadók egy része a gondoktól üzlete eladásává!, menekül, másrésze' beledobja üzletébe netalán meg- őizött tőkéjét és a revízió, adók, engedélymegvoná*! idejében a fejüket is alig találják, — valóságos- hátbatámadás volna az erőszakos eszközök hasz­nálata, amelynek komoly kövötkezményei lennének A munkások ma két táborban vannak politikai­lag elkülönítve, tehát nincs meg az egység kö­zöttük, a munkaadók pedig kénytelenek volnának; a tönkrejutást eredményező <%~os részesedés elő üzemük leállításával is védekezni. Tudniok kel! a munkásoknak, hogy csak kevés: olyan üzlet van, amely a legsúlyosabb anyagi viszo­nyok között is jövedelmez és azt is, hogy a ven- déglősiparban kell forgótőkének lennie, tehát nerr szabad abból a feltevésből kiindulni.hogy az összes főnökök milliomosok. A fővárosi üzemek közterhei és a hatósági megszorítások egyenesen kizárják a regie-költségek növelését, — mig például a pécs viszonyoknál, ahol 10 az üres főzelék és 18’ korona a íeltétes főzelék, sokkal magasabbak az étlap­árak és a fogyasztás fokozására a pécsi munka­adók önként nyújtanak a közalkalmazottaknak a sülteknél 30% árkedvezményt. Nem harci eszközökkel kell a gazdasági ered­ményekért küzdeni, hanem méltányos megértesse és főleg — kalkulációs alapon, vagyis a józan és? belátásának kell korlátoznia az akarat féktelenkedő megnyilvánulását. Meg merjük kockáztatni azt a kijelentést, hogt Budapesti Vendéglősök Borkereskedelmi R.-T. Budapest, VI., Szobi-Utca 6. Pincéjéből a legjobb minőségű 6 és uj fajborokat, továbbá mindennemű (Eotvös-Utca Sarok.) szeszesitalt a legelőnyösebb feltételek mellett kölcsönhordóban házhoz szállít. Popper Mór és Lipót bornagykereskedés Telefon: József 59—78. X., Kőbánya. Telefon: József 59—78. Ajánlja kiváló borait a budapesti és környékbeli vendéglősök szives figyelmébe.

Next

/
Thumbnails
Contents