Vendéglősök Lapja, 1922 (38. évfolyam, 1-24. szám)

1922-01-05 / 1. szám

1922 január 5 .VENDÉGLŐSÖK t , Megjelenik havonta kétszer, miuden hó 5-én és 20-an Előfizetési ár: Egész évre .............. 200 — K Fé l évre...................100 — K Egy es szára ára ... 10 - K LAPJA Alapította IHÁSZ GYÖRGY 1884-ben Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IX., Ferenokörut 22. Kéziratok, előfizetések és egyéb küldemények ide intézendők. Kiadóhivatali órák: délután 3—5-ig. Telefon: József 22 — 81. A HAZAI SZÁLLODÁSOK, VENDÉGLŐSÖK, KÁVÉSOK, PINCÉREK ÉS KÁVÉHÁZI SEGÉDEK ÉRDEKEIT FELKAROLÓ SZAKKÖZLÖNY Boldog uj évet kíván nagyrabecsült előfizetőinek, hirdetőinek és jóbarátainak a „Vendéglősök Lapja66 szerkesztőségi; é-« kiadóhivatal;*.. TARTALOM: ' Előtérben van a munkás- mozgalom kérdése. Visszapillantás a múlt évi tevékenységünkre. Drágaság és az export. Kiterjesztik a fényűzést adót. Hírek a nagyvilágból. Közgazdaság. f Aruüzlet. tlőtérben van a munkásmozgalom kérdése. A vendéglősipart ma alaposan foglalkoztatják az ipari és italmérési törvények reformjának ügyei, a különböző adó- és egyéb rendeletek olyannyira, hogy nincs jelenleg egyetlen olyan iparág sem, amelyben akkora gondja volna a munkaadónak, mint a mi iparunkban. A munkától és a szalad­gálástól nem félünk, de határozottan elkeserítő az az agresszivitás és az ellenszenvnek az a megnyil­vánulása, amelyben az eljárások során az állami és a törvényhatósági szervek részéről állandóan részünk van. El lehetünk azonban készülve újabb gondokra és támadásokra, mert szakipari alkalmazottaink köré­ből a bérmozgalom kérdésének felvetése már csak rövid idő kérdése. Ä mozgalmat nem az alkalma­zásban levő szakmunkások hívják fel, hanem rajtuk kívül álló törekvések szítják és megütközéssel ta­pasztaljuk, hogy már a beharangozásnál is szélső- ségi eszközök és fenyegetések szerepeinek harci fegyverekül. A cél: magasabb javadalmazás elérése; jelmez: a borravalórendszer eltörlése. Mielőtt ezt a kérdést fejtegetnők, foglalkoz­zunk az egyetlen, magyar város, Pécs vendéglői­nek rendszerével. Munkatársunknak alkalma volt Pécsett a helyi viszonyok tanulmányozására és a lefolyt küzdelem betekintésére. Pécsett a szerb megszállás és az általa dédel­getett kommunista-uralom idején a százalékrend­szer honosodott rneg. A bérkérdés végleges rende zéséképen az alkalmazottak december hó 12-én a következő ajánlatot terjesztették elő: étkezés nélkül 12°/o, étkezésnél 8% a bruttóbevételből és heti 100 kor. alapfizetés, borravaló eltörlése. A munka­adók a °/o-ot az étlapárakhoz kívánták beszámítani, A világhírű 99 KRISTÁLY-VIZ“ ismét minde­nütt kapható. Megrendelhető a Szt. Lukács-fürdő r. t. Kristály Kutvállalatánál. Telefon: 43-90

Next

/
Thumbnails
Contents